Yeşaya 38

38
Hizkiya'nın Hastalığı
(2Kr.20:1-11; 2Ta.32:24-26)
1O günlerde Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amots oğlu Peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek, öleceksin.’ ”
2Hizkiya yüzünü duvara dönüp RAB'be yalvardı: 3“Ya RAB, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen.” Sonra acı acı ağlamaya başladı.
4Bunun üzerine RAB Yeşaya'ya seslendi: 5“Git, Hizkiya'ya şunu söyle: ‘Atan Davut'un Tanrısı RAB diyor ki: Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm. Bak, ömrünü on beş yıl daha uzatacağım. 6Bu kenti savunacak, seni de kenti de Asur Kralı'nın elinden kurtaracağım. 7Sözümü gerçekleştireceğime ilişkin sana vereceğim belirti şu olacak: 8RAB, batmakta olan güneşin Ahaz'ın inşa ettiği basamakların üzerine düşen gölgesini on basamak kısaltacak.’ ” Böylece batmakta olan güneşin gölgesi on basamak kısaldı.
9Yahuda Kralı Hizkiya hastalanıp iyileştikten sonra şunları yazdı:
10“Hayatımın baharında ölüler diyarının kapılarından geçip
Ömrümün geri kalan yıllarından yoksun mu kalmalıyım?” demiştim,
11“Yaşayanlar diyarında RAB'bi, evet, RAB'bi bir daha görmeyeceğim,
Bu dünyada yaşayanlar gibi insan yüzü görmeyeceğim bir daha.
12Evim bir çoban çadırı gibi bozuldu, alındı elimden.
Dokumacı gibi dürdüm yaşamımı, RAB tezgahtan beni kesti,
Bir gün içinde sonumu getiriverdi.
13Sabırla bekledim sabaha kadar,
RAB bir aslan gibi kırdı bütün kemiklerimi,
Bir gün içinde sonumu getiriverdi.
14Kırlangıç gibi, turna gibi acı acı öttüm,
Güvercin gibi inledim, gözlerim yoruldu yukarı bakmaktan.
Ya Rab, eziyet çekiyorum,
Yardım et bana.
15“Ne diyeyim? Bana seslenen de bunu yapan da Rab'dir.
Tattığım bu acılardan sonra daha dikkatli yaşayacağım.
16Ya Rab, insanlar bunlarla yaşarlar.
Canım da bunların sayesinde yaşıyor.
İyileştirdin, yaşattın beni!
17Çektiğim bunca acı esenlik bulmam içindi.
Beni sevdiğin için yıkım çukuruna düşmekten alıkoydun,
Günahlarımı arkana attın.
18Çünkü ölüler diyarı sana şükredemez,
Ölüm övgüler sunmaz sana.
Ölüm çukuruna inenler senin sadakatine umut bağlayamaz.
19Diriler, yalnız diriler
Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder;
Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır.
20Beni kurtaracak olan RAB'dir.
Ömrümüz boyunca O'nun tapınağında
Telli çalgılarımızı çalacağız.”
21Yeşaya, “İncir pestili getirin, Hizkiya'nın çıbanına koyun, iyileşir” demişti. 22Hizkiya da, “RAB'bin Tapınağı'na çıkacağıma ilişkin belirti nedir?” diye sormuştu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-39:8 Bu bölümlerdeki ayetlerin çoğu 2Kr.18:13-20:19’daki (bkz. ilgili notlar) sözlerle benzerdir. 36-37. bölümlerAsur’un yıkılışı hakkında söylenen sözlerin gerçekleşmesini tanımlarken, 38-39. bölümler Babil temasının işlendiği 40-66. bölümlere işaret etmektedir. Bu bölümlerde Ahaz’ın otuz yıl önce Asurlular’a güvenmekle yaptığı budalalık vurgulanır.
38:1 O günlerde Sanherib’in İÖ 701’deki istilasından bir süre önce (bkz. Yşa.38:6). Ev işlerini düzene sok... öleceksin Bkz. 2Kr.20:1’e ait not ; krş. 2Kr.8:9-10 ve ilgili notlar. iyileşmeyecek Bkz. Yşa.38:21 ve ilgili not.
38:2 duvara Muhtemelen yakınlardaki tapınağın duvarı. yalvardı Anlaşılan Hizkiya’nın henüz bir oğlu, dolayısıyla taht vâ-risi yoktu (krş. Yşa.39:7; 2Kr.21:1 ve ilgili not).
38:3 Antlaşmaya sadakat konusunda krallara örnek olan Davut gibi, Hizkiya da RAB’be yürekten sadıktı (bkz. Yşa.36:7; 2Kr.18:3-5 ve ilgili notlar).
38:6 kenti... kurtaracağım Bkz. Yşa.31:5 ve ilgili notlar.
38:7 belirti Bkz. Yşa.7:11,Yşa.7:14 ve ilgili notlar.
38:10-20 Mezmurların çoğuna benzer olarak iki kıtadan oluşan şükran ilâhisi. Hizkiya, Davut’un veAsaf’ın mezmurlarının yeniden derlenip söylenmesi konusuna özel bir önem vermişti (bkz. 2Ta.29:30).
38:10-14 Hizkiya geçmişteki sıkıntılarından ötürü şikayetini dile getirmektedir (Yşa.38:1).
38:12 dürdüm yaşamımı Hizkiya yaşamın çarçabuk geçip gittiğini görür (krş. Yşa.34:4 ; ayrıca bkz. İbr.1:12).
38:13 kırdı bütün kemiklerimi Bedensel veya ruhsal sıkıntılar tanımlanıyor (bkz. Mez.6:2; Mez.32:3).
38:16 bunlarla RAB’be ait olan kişinin çektiği acılar boşa değildir, sonunda ona yaşam verir (bkz. Mez.119:65,Mez.119:71 ; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830).
38:17 yıkım çukuruna Mezara. Günahlarımı Bedensel ve ruhsal iyileşme bazen birbiriyle ilişkilidir (bkz. Yşa.53:4-5 ve ilgili notlar). arkana attın Tanrı tövbekârın günahlarını bir daha anmaz (Mez.103:12; Yer.31:34; Mik.7:19) ve onları siler (Mik.43:25; Mik.44:22; Mez.51:1,Mez.51:9; Yer.50:20; Elç.3:19-20).
38:18 umut bağlayamaz Eski Antlaşma döneminde ölümden sonraki yaşam hakkında bilgi kısıtlıydı (bkz. Yşa.26:19; Eyü.19:26; Dan.12:1-2), ancak Mesih’in Müjdesi sonsuz yaşam gerçeğini açığa çıkardı (2Ti.Dan.1:10).
38:20 Ömrümüz boyunca O’nun tapınağında Krş. Davut, Mez.23:6 ; Mez.27:4. Telli çalgılarımızı çalacağız Krş. Mez.33:1-3; 150.
38:21 Yeşaya saray hekimlerine yönelik konuşmaktadır. İncir pestili İncirin antik Ugarit’te (Suriye) tıbbi amaçlarla kullanıldığı bilinir. iyileşir Krş. Yşa.38:1. Hizkiya şifa için dua etti; Tanrı duasını yanıtladı ve onu iyileştirdi (bkz. Yşa.38:5).
38:22 belirti Muhtemelen çıbanın iyileşmesiydi (bkz. Yşa.38:21).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş