Yeşaya 40

40
Avutucu Sözler
1“Avutun halkımı” diyor Tanrınız,
“Avutun!
2Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.
Angaryanın bittiğini,
Suçlarının cezasını ödediklerini,
Günahlarının cezasını RAB'bin elinden
İki katıyla aldıklarını ilan edin.”
3 Şöyle haykırıyor bir ses:
“Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın,
Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın[a].
4Her vadi yükseltilecek,
Her dağ, her tepe alçaltılacak.
Böylelikle engebeler düzleştirilecek,
Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.
5O zaman RAB'bin yüceliği görünecek,
Bütün insanlar hep birlikte onu görecek.
Bunu söyleyen RAB'dir.”
6 Ses, “Duyur” diyor.
“Neyi duyurayım?” diye soruyorum[b].
“İnsan soyu ota benzer,
Bütün vefası[c] kır çiçeği gibidir.
7RAB'bin soluğu esince üzerlerine,
Ot kurur, çiçek solar.
Gerçekten de halk ottan farksızdır.
8Ot kurur, çiçek solar,
Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.”
Eşsiz Tanrı
9Ey Siyon'a müjde getiren,
Yüksek dağa çık!
Ey Yeruşalim'e müjde getiren[ç],
Yükselt sesini, bağır,
Sesini yükselt, korkma.
Yahuda kentlerine, “İşte, Tanrınız!” de.
10 İşte Egemen RAB gücüyle geliyor,
Kudretiyle egemenlik sürecek.
Ücreti kendisiyle birlikte,
Ödülü önündedir.
11 Sürüsünü çoban gibi güdecek,
Kollarına alacak kuzuları,
Bağrında taşıyacak;
Usul usul yol gösterecek emziklilere.
12Kim denizleri avucuyla,
Gökleri karışıyla ölçebildi?
Yerin toprağını ölçeğe sığdıran,
Dağları kantarla,
Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?
13 RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi?
O'na öğüt verip öğretebilen var mı?
14Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için
RAB kime danıştı ki?
O'na bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?
15RAB için uluslar kovada bir damla su,
Terazideki toz zerreciği gibidir.
Adaları ince toz gibi tartar.
16Adakları yakmaya yetmez Lübnan ormanı,
Yakmalık sunu için az gelir hayvanları.
17RAB'bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir,
Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.
18 Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz?
Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?
19Putu döküm işçisi yapar,
Kuyumcu altınla kaplar,
Gümüş zincirler döker.
20Böyle bir sunuya gücü yetmeyen yoksul kişi
Çürümez bir ağaç parçası seçer.
Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye
Usta bir işçi arar.
21Bilmiyor musunuz, duymadınız mı?
Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi?
Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı?
22Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir,
Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir.
Gökleri perde gibi geren,
Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.
23O'dur önderleri bir hiç eden,
Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.
24O önderler ki, yeni dikilmiş, yeni ekilmiş ağaç gibi,
Gövdeleri yere yeni kök salmışken
RAB'bin soluğu onları kurutuverir,
Kasırga saman gibi savurur.
25“Beni kime benzeteceksiniz ki,
Eşitim olsun?” diyor Kutsal Olan.
26 Başınızı kaldırıp göklere bakın.
Kim yarattı bütün bunları?
Yıldızları sırayla görünür kılıyor,
Her birini adıyla çağırıyor.
Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.
27Ey Yakup soyu, ey İsrail!
Neden, “RAB başıma gelenleri görmüyor,
Tanrı hakkımı gözetmiyor?” diye yakınıyorsun?
28Bilmiyor musun, duymadın mı?
Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,
Ne yorulur ne de zayıflar,
O'nun bilgisi kavranamaz.
29Yorulanı güçlendirir,
Takati olmayanın kudretini artırır.
30Gençler bile yorulup zayıf düşer,
Yiğitler tökezleyip düşerler.
31RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,
Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.
Koşar ama zayıf düşmez,
Yürür ama yorulmazlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
40:1 Avutun... avutun Bkz. öbür ikilemeler, Yşa.51:9,Yşa.51:17; Yşa.52:1,Yşa.52:11;Yşa.62:10. “Halkım” ve “Tanrınız” gibi antlaşma ifadelerinin yeniden kullanımı, Tanrı’nın Babil’deki sürgünden dönen İsrailliler’le antlaşmasını yenilediğini gösterir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
40:2 dokunaklı sözler İbranicesi 2Ta.32:6’da “yüreklendirdiği” diye geçer. Angaryanın Babil sürgünü (krş. Mez.137:1-6; Ağı.1:1-2). Suçlarının... ödediklerini Tutsaklık cezasına katlanarak (bkz. Lev.26:41). İki katıyla RAB’bin verdiği ceza hak ettiklerinden fazla değildir; burada, verilen cezanın büyüklüğü ima edilmektedir (krş. “çifte felaket”, Yşa.51:19).
40:3-5 Bkz. Yşa.35:1-2; Yşa.35:2’ye ait not.
40:3 İbranice’den, “Çölde haykıran, ‘RAB’bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin’ diye sesleniyor” diye de çevrilebilir. ses Her biri Yşa.40:1’de söz edilen avuntunun nasıl gerçekleşeceğini duyurur (Yşa.40:3,Yşa.40:6,Yşa.40:9). Bu ayette belirtilen sözler, Mat.3:3, Luk.3:4 ve Yu.1:23’te Yahya ile ilişkilendirilir (bkz. ilgili notlar). yolunu hazırlayın ‘Yolun üzerindeki engelleri kaldırın’ anlamında (krş. Yşa.57:14; Yşa.62:10). Ziyarete gelen bir Ortadoğu kralı için temsilcileri tarafından yolun açılmasını hatırlatan bu ifade, burada RAB’bin Yeruşalim’e gelişini haber vermek için kullanılır. Mat.3:1-8’de Yahya, Mesih’in yolunun hazırlanması için tövbenin gerekli olduğunu ilan etmektedir.
40:4 engebeler düzleştirilecek Bkz. Yşa.26:7 ve ilgili not.
40:5 RAB’bin yüceliği görünecek Tanrı İsrailliler’i (Pers Kralı Koreş aracılığıyla) Babil’den kurtaracak (bkz. Yşa.35:9-10; Yşa.44:23-24) ve tüm uluslar bu kurtuluşu görecektir (bkz. Yşa.52:10 ve ilgili not). Nihai olarak kurtarıcı Tanrı’nın görkemi İsa Mesih’in kişiliğinde ve yaptıklarında (bkz. Yu.1:14; Yu.11:4; Yu.17:4; İbr.1:3 ve ilgili notlar), özellikle ikinci gelişiyle krallığının gözle görülür biçimde (Mat.16:27; Mat.24:30; Mat.25:31; Va.1:7) kurulmasında görülecektir. Kurtulmuş kişiler RAB’bin yüceliğini erdemli yaşayışlarıyla yansıtmalıdır (bkz. 1Ko.10:31; 2Ko.3:18; Ef.3:21 ve ilgili notlar).
40:6,8 1Pe.1:24-25’te kısmen alıntılanır.
40:6 soruyorum Kumran yazıtlarında, Septuaginta’da ve Vulgata’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “sordu” diye geçer. ota benzer Bkz. Yşa.37:27 ve ilgili not; Yşa.51:12. vefası İbranice’den, “güzelliği” diye de çevrilebilir. Bütün vefası kır çiçeğigibidir Asur ve Babil bile yok olacaktır (krş. 15-17,23,24).
40:8 Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur Tanrı’nın tasarıları ve amaçları değişmez, güvenilir ve her zaman gerçekleşir niteliktedir.
40:9 Ey Siyon’a müjde getiren, yüksek dağa çık! Ey Yeruşalim’e müjde getiren İbranice’den, “Ey müjde getiren Siyon halkı, yüksek dağa çık! Ey müjde getiren Yeruşalim halkı” diye de çevrilebilir. müjde Burada, Tanrı’nın, halkını sürgünden Yahuda’ya geri getireceğinin haberi anlamındadır (Yşa.40:10-11 ; bkz. Yşa.52:7-10; Yşa.61:1 ve ilgili notlar). Yeşaya’nın “iyi haberi” (“müjde”, Yşa.52:12), Yeni Antlaşma’da Mesih’in kişiliğini ve yaptıklarını anlatan müjde anlamını da öngörür (bkz. 1Ko.15:2-3 ve ilgili notlar). İş te Tanrınız Bu sesleniş sürgünden dönüş (bkz. Yşa.52:7-9 ve ilgili notlar), Mesih’in ilk (Mat.21:5) ve ikinci gelişi (Mat.62:11; Va.22:12) için de kullanılır (bkz. Yşa.35:4 ve ilgili not). Tanrı hem güçlüdür (Yşa.40:10) hem de sevecendir (Yşa.40:11).
40:10 Kudretiyle egemenlik Krş. Yşa.51:9; Yşa.59:16. Ücreti... Ödülü Yşa.40:11’de sürü ifadesiyle betimlenen kurtarılmış halkı.
40:11 Sürüsünü... güdecek Krş. Hez.34:11-16 ve ilgili notlar.
40:12-31 Halkını kurtarmaya, güçlendirmeye ve eski gönencine kavuşturmaya gücü yeten eşsiz RAB’be güvenmek konusunda halk ikna edilmeye çalışılmaktadır.
40:12 denizleri... ölçebildi Bkz. Eyü.28:25; Eyü.38:8. Gökleri... ölçebildi Bkz. Yşa.48:13 ve ilgili not.
40:13 Rom.11:34 ve 1Ko.2:16’da alıntılanır. öğüt Bkz. Yşa.9:6 ve ilgili not.
40:16 hayvanları Krş. Mez.104:16-18 ve ilgili not.
40:17 bir hiç... değersiz Geçici ihtişamlarına rağmen (bkz. Yşa.13:19 ve ilgili not).
40:18-20 Yeşaya, putlara tapmanın akılsızlığını öteki peygamberlerden daha fazla vurgular. Sahte ilâhlarla ilgili alaycı üslubu ve suçlamaları Yşa.44:9-20’de doruğa ulaşır (bkz. ilgili notlar; ayrıca bkz. Yşa.41:7,Yşa.41:22-24; Yşa.42:17; Yşa.46:5-7; 4 Yşa.8:5).
40:18 Tanrı’yı kime benzeteceksiniz? Bkz. Yşa.40:25 ve ilgili not; Yşa.46:5.
40:19 döküm işçisi... Kuyumcu Bkz. Yşa.41:7; Yşa.44:10-12. altınla... Gümüş Bkz. Yşa.2:20; Hab.2:18-19 ve ilgili notlar.
40:20 ağaç parçası Bkz. Yşa.44:14-16,Yşa.44:19 ve ilgili notlar. Yerinden kımıldamaz Bkz. Yşa.41:7; Yşa.46:7.
40:21 Başlangıçtan beri Bölümün geri kalanında Tanrı’nın Yaratıcı olarak yaptıkları vurgulanır (krş. Yşa.37:26; Yşa.41:4,Yşa.41:26).
40:22 oturan Krş. Yşa.66:1; bkz. Yşa.37:16 ve ilgili not. Gökkubbenin İbranice’den “ufuk” diye de çevrilebilir (bkz. Eyü.22:14). Gökleri geren... çadır gibi Bkz. Mez.104:2; ayrıca bkz. Mez.11:1-4.
40:23 önderlerini... egemenlerini sıfıra Bkz. Yşa.40:17; krş. Yer.25:17-26; Dan.2:21.
40:24 Kasırga saman gibi Bkz. Yşa.17:13 ve ilgili not; Yşa.41:15-16.
40:25 Bkz. Yşa.40:18. İsrailliler’den bazıları RAB’bi, kendilerini tutsak edenlerin ilâhlarıyla kıyaslayarak RAB’bin yetersiz ve zayıf olduğuna inanıyorlardı. Kutsal Olan Bkz. Yşa.1:4 ve ilgili not.
40:26 yarattı Bkz. Yşa.40:21-22 ve ilgili notlar. Yıldızları Halkın bir kısmı gök cisimlerine de tapıyordu (bkz. Yşa.47:13; Yer.19:13). görünür kılıyor Krş. Eyü.38:32. Her birini adıyla Bkz. Mez.147:4-6’ya ait not.
40:27-31 Birçok övgü mezmurunda olduğu gibi, Yeşaya önce Tanrı’nın yüceliğini açıklar (Yşa.40:12-26), ardından O’nun iyiliğini vurgular. RAB sıkıntıdaki halkını, O’nu güvenle bekledikleri takdirde kurtaracak ve vaat edilmiş topraklarda onları kutsayıp eski gönencine kavuşturacaktır. Halkın O’na güvenmesi ve O’ndan güç alması gerekir.
40:27 görmüyor... gözetmiyor Krş. Yşa.49:14.
40:28 Ebedi Tanrı Bkz. Yşa.9:6. bütün dünyayı Krş. Yşa.5:26; Yşa.41:9; Yşa.43:6. RAB’bin, sözde ilâhlar gibi tek bir coğrafyaya ait olmadığı, her yere hâkim olduğu vurgulanmaktadır. yaratan Bkz. Yşa.40:21-22 ve ilgili notlar.
40:31 umut bağlayanlarsa Bkz. Yşa.5:2; Yşa.49:23. kartallar Bkz. Mez.103:5 ve ilgili not ; Yer.4:13; Yer.48:40.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş