Yeşaya 42

42
Rab'bin Kulu
1 “İşte kendisine destek olduğum,
Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!
Ruhum'u onun üzerine koydum.
Adaleti uluslara ulaştıracak.
2Bağırıp çağırmayacak,
Sokakta sesini yükseltmeyecek.
3Ezilmiş kamışı kırmayacak,
Tüten fitili söndürmeyecek.
Adaleti sadakatle ulaştıracak.
4Yeryüzünde adaleti sağlayana dek
Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.
Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak.”
5 Gökleri yaratıp geren,
Yeryüzünü ve ürününü seren,
Dünyadaki insanlara soluk,
Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,
6 “Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,
Elinden tutacak,
Seni koruyacağım.
Seni halka antlaşma,
Uluslara ışık yapacağım.
7Öyle ki, kör gözleri açasın,
Zindandaki tutsakları,
Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.
8“Ben RAB'bim, adım budur.
Onurumu bir başkasına,
Övgülerimi putlara bırakmam.
9Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.
Şimdi de yenilerini bildiriyorum;
Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum.”
Övgü İlahisi
10Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey,
Kıyılar ve kıyı halkları,
RAB'be yeni bir ilahi söyleyin,
Dünyanın dört bucağından O'nu ezgilerle övün.
11Bozkır ve bozkırdaki kentler,
Kedar köylerinde yaşayan halk
Sesini yükseltsin.
Sela'da oturanlar sevinçle haykırsın,
Bağırsın dağların doruklarından.
12Hepsi RAB'bi onurlandırsın,
Kıyı halkları O'nu övsün.
13Yiğit gibi çıkagelecek RAB,
Savaşçı gibi gayrete gelecek.
Bağırıp savaş çığlığı atacak,
Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
Rab'bin Yardım Sözü
14“Uzun zamandır ses çıkarmadım,
Sustum, kendimi tuttum.
Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi,
Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
15Harap edeceğim dağları, tepeleri,
Bütün yeşilliklerini kurutacağım.
Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.
16Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,
Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda,
Karanlığı önlerinde ışığa,
Engebeleri düzlüğe çevireceğim.
Yerine getireceğim sözler bunlardır.
Onlardan geri dönmem.
17Oyma putlara güvenenler,
Dökme putlara, ‘İlahlarımız sizsiniz’ diyenlerse
Geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar.”
Kör, Sağır İsrail
18“Ey sağırlar, işitin,
Ey körler, bakın da görün!
19Kulum kadar kör olan var mı?
Gönderdiğim ulak kadar sağır olan var mı?
Benimle barışık olan kadar,
RAB'bin kulu kadar kör olan kim var?
20Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyorsunuz,
Kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz.”
21Kendi doğruluğu uğruna Kutsal Yasa'yı
Büyük ve yüce kılmak RAB'bi hoşnut etti.
22Ama bu yağmalanmış, soyulmuş bir halktır.
Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır.
Yağmalanmak için varlar, kurtaran yok.
Soyulmak içinler, “Geri verin” diyen yok.
23Hanginiz kulak verecek?
Gelecekte kim can kulağıyla dinleyecek?
24Yakup soyunun soyulmasına,
İsrail'in yağmalanmasına kim olur verdi?
Kendisine karşı günah işlediğimiz RAB değil mi?
Çünkü O'nun yolunda yürümek istemediler,
Yasasına kulak asmadılar.
25Bu yüzden kızgın öfkesini,
Savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı.
Ama ateş çemberi içinde olduklarını farketmediler,
Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateşe.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
42:1-4 Bu sözler Mat.12:18-21’de Mesih için kullanılarak buradan kısmen alıntılanır (bkz. ilgili not). Mesih’in kul olarak tanımlandığı dört ezgi vardır: Mat.42:1-9; Mat.49:1-13; Mat.50:4-11; Mat.52:13-53:12 (krş. Yşa.61:1-2 ve ilgili notlar). Mesih, İsrail halkının nasıl olması gerektiğini gösteren kişidir (Yşa.49:3). Ulus kâhinler krallığı (bkz. Çık.19:6 ve ilgili not), Mesih de dünyanın günahı için kefaret sunacak başkâhin olacaktı (Çık.53:4-12).
42:1 kulum Bkz. Yşa.41:8-9 ve ilgili notlar; Zek.Yşa.3:8. Eski Ortadoğu krallıklarında “kul” kavramı, ‘güvenilir elçi, temsilci’ anlamındaydı. hoşnut Krş. Luk.3:22. Ruhum’u onun üzerine Bkz. Yşa.11:1-2’ye ait notlar; krş. Yşa.61:1. Adaleti RAB’bin amaçlarını ve özyapısını yansıtan (bkz. Yşa.42:4) yeni bir dünya düzeni söz konusudur (ayrıca bkz. Yşa.9:7; Yşa.11:4 ve ilgili notlar ; Amo.5:24 ve ilgili not).
42:2 Bağırıp çağırmayacak Dikkatleri kendi üzerine çekmek istemeyişini gösterir (krş. Zek.Yşa.9:9).
42:4 Kıyı halkları Bkz. Yşa.11:11’e ait not. yasasına umut bağlayacak Yşa.2:2-4’teki ulusların yaptığı gibi. “Kul”, Musa gibi yeni bir antlaşmanın aracısı olacaktır (bkz. Yas.18:15-18; Elç.3:21-23,Elç.3:26; krş. 2Ko.3:3-11; İbr.8:7-11).
42:5 Gökleri yaratıp geren Bkz. Yşa.40:22 ve ilgili not.
42:6 doğrulukla çağırdım Koreş’in çağrısına benzer (bkz. Yşa.41:2 ve ilgili not). Elinden tutacak Bkz. Yşa.41:13. antlaşma Bkz. Yşa.49:8. Mesih yeni antlaşmayı ölümü aracılığıyla yürürlüğe koyacaktır (bkz. Yer.31:31-34; İbr.8:6-13; İbr.9:15 ve ilgili notlar). halka İsrailliler’e (bkz. Yşa.49:8; Elç.26:17-18). Uluslara ışık Bkz. Yşa.9:2’ye ait not. ışı k Yşa.49:6’daki “kurtuluş” ve buradaki “antlaşma” ile aynı anlamdadır (krş. Yşa.51:4).
42:7 gözleri açasın Bkz. Yşa.29:18; Yşa.35:5 ve ilgili notlar. Zindandaki... özgür kılasın Babil tutsaklığından veya bazı yorumculara göre ruhsal kölelikten (krş. Yşa.61:1 ile Luk.4:18).
42:8 Onurumu Bkz. Yşa.40:5 ve ilgili not.
42:9 önceden bildirdiklerim Bkz. Yşa.41:22 ve ilgili not. yenilerini Bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212 ; Yşa.43:19 ; krş. Yşa.48:6.
42:10 Kıyılar... Dünyanın dört bucağından Bkz. Yşa.42:12; Yşa.11:11 ve ilgili not; Yşa.41:5. yeni bir ilâhi Yşa.42:9’da bildirilen yenilikleri kutlamak için.
42:11 Kedar Bkz. Yşa.21:16’ya ait not. Sela’da Bkz. Yşa.16:1’e ait not.
42:12 onurlandırsın... övsün Bkz. Yşa.24:14-16.
42:13 Yiğit Çık.15:3’te olduğu gibi (bkz. Yşa.9:6 ve ilgili not). gayrete Krş. Yşa.9:7; Yşa.37:32. savaş çığlığı atacak Düşman askerlerine gözdağı vermek amacıyla (bkz. 1Sa.4:5-8).
42:14 Uzun zamandır İsrailliler’in küçük düşürülüp sürgün edilmesi sırasında. kendimi tuttum Bkz. Yşa.64:12. Tanrı’nın, belirlediği zamana dek bir şey yapmaması, halkın imanını ve umudunu canlandırır.
42:15 Harap edeceğim... kurutacağım Bkz. Yşa.35:1-2; krş. Yşa.41:18. ‘Yolu düzleştirmek’ anlamındadır (bkz. Yşa.37:25; Yşa.44:24-28).
42:16 Körlere Bkz. Yşa.42:19-20. Oysa İsrailliler Yşa.40:27’de Tanrı’yı onları görmüyor diye suçlamıştı. Engebeleri düzlüğe Bkz. Yşa.26:7’ye ait not.
42:18 sağırlar... körler Bkz. Yşa.6:10 ve ilgili not.
42:19 Kulum İsrail halkı. Bkz. Yşa.41:8-9’a ait not. Gönderdiğim ulak Peygamber (bkz. Hag.1:13; krş. Yşa.44:24-28; Mal.3:1).
42:21 Kutsal Yasa’yı büyük ve yüce Tanrı, halkını Kutsal Yasa’da bildirdiği hükümleri uygulayarak yargılamış ve böylece Yasa’nın yüceliğini doğrulamış oldu.
42:22 yağmalanmış, soyulmuş Asurlular (bkz. Yşa.10:6) ve Babilliler (bkz. Yşa.39:6) tarafından. deliklere... kapatılmışlardır Bkz. Yşa.42:7 ve ilgili not. Krş. Hak.6:2-4.
42:24 Yakup soyunun soyulmasına... kim olur verdi? Babil İsrail’i, kendi ilâhları daha güçlü olduğu için değil (bkz. Yşa.40:17-18; 1Kr.20:23), RAB halkını cezalandırmakta olduğu için fethedebilmişti.
42:25 İsrailliler RAB’bin arındırıcı yargısının amacını hiç anlamadı (bkz. Yşa.34:2 ve ilgili notlar; Makale: Yargı, s.260; krş. Yer.10:25).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş