Yeşaya 49

49
Rab'bin Kulunun Görevi
1 Ey kıyı halkları, işitin beni,
Uzaktaki halklar, iyi dinleyin.
RAB beni ana rahmindeyken çağırdı,
Annemin karnındayken adımı koydu.
2 Ağzımı keskin kılıç yaptı,
Elinin gölgesinde gizledi beni.
Beni keskin bir ok yaptı,
Kendi ok kılıfına sakladı.
3Bana, “Kulumsun, ey İsrail,
Görkemimi senin aracılığınla göstereceğim” dedi.
4Ama ben, “Boşuna emek verdim” dedim,
“Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim.
RAB yine de hakkımı savunur,
Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir.”
5Kulu olmam için,
Yakup soyunu kendisine geri getirmem,
İsrail'i önünde toplamam için
Rahimde beni biçimlendiren RAB şimdi şöyle diyor:
–O'nun gözünde onurluyum,
Tanrım bana güç kaynağı oldu.–
6 “Yakup'un oymaklarını canlandırmak,
Sağ kalan İsrailliler'i geri getirmek için
Kulum olman yeterli değil.
Seni uluslara ışık yapacağım.
Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın.”
7İnsanların hor gördüğüne,
Ulusların iğrendiğine,
Egemenlerin kulu olana
İsrail'in Kurtarıcısı ve Kutsalı RAB diyor ki,
“Seni seçmiş olan İsrail'in Kutsalı sadık RAB'den ötürü
Krallar seni görünce ayağa kalkacak,
Önderler yere kapanacak.”
İsrail'in Rab'be Dönüşü
8 RAB şöyle diyor:
“Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım,
Kurtuluş günü sana yardım edecek,
Seni koruyacağım.
Seni halka antlaşma olarak vereceğim.
Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın,
Mülk olarak yeni sahiplerine veresin.
9Tutsaklara, ‘Çıkın’,
Karanlıktakilere, ‘Dışarı çıkın’ diyeceksin.
Yol boyunca beslenecek,
Her çıplak tepede otlak bulacaklar.
10 Acıkmayacak, susamayacaklar,
Kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları.
Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek
Ve onları pınarlara götürecek.
11Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim,
Anayollarım yükseltilecek.
12İşte halkım ta uzaklardan,
Kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinim'den[a] gelecek.”
13Ey gökler, sevinçle haykırın,
Neşeyle coş, ey yeryüzü!
Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın,
Çünkü RAB halkını avutacak,
Ezilene merhamet gösterecek.
14Oysa Siyon, “RAB beni terk etti,
Rab beni unuttu” diyordu.
15Ama RAB, “Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?” diyor,
“Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi?
Kadın unutabilir,
Ama ben seni asla unutmam.
16Bak, adını avuçlarıma kazıdım,
Duvarlarını gözlüyorum sürekli.
17Oğulların koşar adım geliyor,
Seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek.
18Başını kaldır da çevrene bir bak:
Hepsi toplanmış sana geliyor.
Ben RAB, varlığım hakkı için diyorum ki,
Onların hepsi senin süsün olacak,
Bir gelin gibi takınacaksın onları.
19“Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün,
Ülken yerle bir olmuştu.
Ama şimdi halkına dar geleceksin,
Seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar.
20Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın:
‘Burası bize dar geliyor,
Yaşayacak bir yer ver bize’ diyecekler.
21O zaman içinden,
‘Kim doğurdu bunları bana?’ diyeceksin,
‘Çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum.
Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım.
Öyleyse bunları kim büyüttü?
Yapayalnız kalmıştım,
Nereden çıkıp geldi bunlar?’ ”
22Egemen RAB diyor ki,
“Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde,
Sancağımı yükselttiğimde halklara,
Senin oğullarını kucaklarında getirecek,
Kızlarını omuzlarında taşıyacaklar.
23Krallar size babalık,
Prensesler sütannelik yapacak,
Yüzüstü yere kapanıp
Ayaklarının tozunu yalayacaklar.
O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.
Bana umut bağlayan utandırılmayacak.”
24Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi?
Zorbanın[b] elindeki tutsak kurtulabilir mi?
25Ama RAB diyor ki,
“Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak,
Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak.
Seninle çekişenle ben çekişeceğim,
Senin çocuklarını ben kurtaracağım.
26Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim,
Tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar.
Böylece bütün insanlar bilecek ki
Seni kurtaran RAB benim;
Kurtarıcın, Yakup'un Güçlüsü benim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
49:1-13 Bkz. Yşa.42:1-4’e ait not.
49:1 kıyı halkları Krş. Yşa.42:4. beni ana rahmindeyken çağırdı Krş. Yşa.49:5; bkz. Yer.1:5 ve ilgili not; Gal.1:15. adımı koydu Bkz. Yşa.43:1 ve ilgili not.
49:2 Ağzımı keskin kılıç Bkz. Va.1:16; Va.2:12,Va.2:16; Va.19:15,Va.19:21; krş. Yşa.11:4; Ef.6:17; İbr.4:12. Elinin gölgesinde Gözetme anlamında (bkz. Yşa.30:2-3; Yşa.51:16). keskin bir ok Yas.32:23,Yas.32:42’de de Tanrı’nın yargısı oklarla tasvir edilir.
49:3 Kulumsun, ey İsrail Bkz. Yşa.41:8-9; Yşa.42:1-4; Yşa.42:1’e ait not. Burada “Kul” olan Mesih, İsrail halkının başaramadığı şeyi başaran ideal İsrail’dir (Tanrı halkının olması gerektiği halidir). Görkemimi... göstereceğim İlettiği vahiy (krş. Yu.1:14-18) ve sağladığı kurtuluş aracılığıyla (bkz. Yşa.40:5’e ait not; krş. Yu.17:3-4).
49:4 Boşuna emek verdim...boş yere İsrail halkına benzer olarak (bkz. Yşa.65:23’teki ima), Mesih de hizmeti boyunca engellerle karşılaşacak ve görünürde başarısızlık yaşayacaktır (krş. Yşa.50:4-11; Yşa.52:13-53:12’de işlenen “acı çeken kul” teması). hakkımı... karşılığını Kul’un yaptıklarının karşılığı, O’nun kazandığı halktır, ruhsal soyudur (bkz. Yşa.53:10), yani kendisine iman eden Yahudiler ile öbür uluslardan olan imanlılardır (Yşa.49:5-6; bkz. Yşa.40:10 ve ilgili not).
49:5 Rahimde beni biçimlendiren Bkz. Yşa.49:1; Yşa.44:2 ve ilgili notlar. Yakup soyunu kendisine geri getirmem, İsrail’i önünde toplamam için Babil’deki tutsaklıktan kurtarış (bkz. Yşa.49:9-12,Yşa.49:22), daha büyük bir tutsaklık olan günaha tutsaklıktan kurtarışın habercisidir (bkz. Yşa.42:7 ve ilgili not). güç kaynağı Bkz. Yşa.12:2.
49:6 Yar.12:1-3 ve Çık.19:5-6’yla birlikte bu ayet, Tanrı’nın dünyayı kurtarmak istediğinin göstergesidir; bu bakımdan Elç.13:47’de Pavlus ve Barnaba tarafından kısmen alıntılanır. sağ kalan Bkz. Yşa.1:9’a ait not. uluslara ışık Bkz. Yşa.9:2; Yşa.42:6 ve ilgili notlar; Elç.26:23. Mesih dünyanın ışığıdır (Luk.2:30-32; Yu.8:12); imanlılar da O’nun ışığını yansıtmalıdır (Mat.5:14-16 ; Ef.5:8-11). yeryüzünün dört bucağına Bkz. Yşa.41:5; Yşa.42:10; Yşa.48:20.
49:7 hor gördüğüne Bkz. Yşa.53:3. İsrail’in Kurtarıcısı ve Kutsalı Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not. Seni seçmiş Bkz. Yşa.41:8-9;Yşa.42:1 ve ilgili notlar. Krallar seni görünce ayağa kalkacak Bkz. Yşa.49:23; krş. Yşa.52:15. İsrailliler’e zulmedenler, yakın bir zamanda ruhsal yönden yenilenen Yeruşalim’e saygı duyacaklardır (bkz. Yşa.60:14; krş. Yşa.45:14; Yşa.66:23).
49:8 2Ko.6:2’de kısmen alıntılanır. Lütuf zamanında... Kurtuluşgünü Bu ayet Özgürlük Yılı’yla ilişkilidir (bkz. Yşa.61:1-2; Lev.25:8-55). Sürgünden dönen halk, özgürlük yılında olduğu gibi, yine vaat edilmiş topraklara sahip olacaktır. Seni koruyacağım, Seni halka antlaşma Bkz. Yşa.42:6 ve ilgili not. Mülk olarak yeni sahiplerine veresin Bkz. Yşa.44:24-28. Yeşu, vaat edilmiş toprakları oymaklar ve boylar arasında paylaştırmıştı (Yşu.14-21). Meshedilmiş Kul, yeni bir Musa (bkz. Yşa.49:9-10) olduğu gibi, bu anlamda yeni bir Yeşu olacaktır.
49:9 Tutsaklara Sürgünlere. Bkz. Yşa.42:7 ve ilgili not. çıplak tepede Bkz. Yşa.41:18 ve ilgili not.
49:10 Acıkmayacak, susamayacaklar Bkz. Yşa.48:21 ve ilgili not. merhamet eden Bkz. Yşa.14:1 ve ilgili not. yol gösterecek Çoban olarak (bkz. Yşa.40:11 ve ilgili not ; krş. cennetin tasviri, Va.7:16-17).
49:11 dağlarımı yola Bkz. Yşa.26:7 ve ilgili not. Anayollarım yükseltilecek Bkz. Yşa.11:16; Yşa.35:8; Yşa.40:3; Yşa.62:10 ve ilgili notlar.
49:12 kuzeyden... batıdan Bkz. Yşa.43:5-6 ve ilgili notlar. Sinim’den Mısır’daki Avsan bölgesi olduğu tahmin edilir (ayrıca bkz. Hez.29:10 ve ilgili not; Hez.30:6).
49:13 halkını avutacak Krş. 2Ko.1:3-4. merhamet gösterecek Bkz. Yşa.49:10; Yşa.54:7-10.
49:14 terk etti... unuttu Bkz. Yşa.40:27; Yşa.54:7; Ağı.5:20-22.
49:15 Kadın unutabilir mi...? Krş. Mez.27:10.
49:16 adını avuçlarıma kazıdım İfade, İsrail oymaklarının adlarının başkâhinin efoduna takılan taşların üzerine kazınmasını hatırlatır (Çık.28:9-12). gözlüyorum sürekli Krş. Mez.137:5-6.
49:17 Oğulların Kumran tomarlarında ve bazı antik metinlerde “yapıcılar” diye geçer (krş. Yşa.62:5’e ait not).
49:18 Hepsi toplanmış Bkz. Yşa.49:5,Yşa.49:12 ve ilgili notlar. süsün Güzelliği, onuru ve sevinci simgeler.
49:19-20 halkına dar geleceksin İsrailliler’in ruhsal yenilenmesinin sonuçları şaşırtıcı ölçüde olacaktır. Bu peygamberlik sözleri İsrailliler’in Babil’deki sürgünden dönüşüyle kısmen gerçekleşecektir (bkz. Yşa.11:11’e ait not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212); ancak nihai olarak, hem Yahudi hem de öbür uluslardan olan Tanrı çocuklarının bir arada olacağı Mesih’in gelecekteki egemenliğine işaret etmektedir (bkz. Yşa.54:17 ve ilgili not).
49:19 yıkılmış, viraneye Krş. Yşa.49:8; bkz. Yşa.44:24-28 ve ilgili not.
49:21 yitirmiştim, doğuramıyordum İsrail halkının kısır bir kadın gibi olduğu, Yşa.54:1’de de vurgulanır (krş. Mez.113:9 ve ilgili not).
49:22 Sancağımı yükselttiğimde Bkz. Yşa.5:26 ve ilgili not; Yşa.13:2. oğullarını... getirecek, Kızlarını Bkz. Yşa.11:12 ve ilgili not ; Yşa.14:2; Yşa.43:6; Yşa.60:9. kucaklarında Krş. Yşa.60:4; bkz. Yşa.40:11 ve ilgili not.
49:23 Krallar... yere kapanıp Bkz. Yşa.49:7; Yşa.11:14 ve ilgili notlar. benim RAB olduğumu anlayacaksın Bkz. Yşa.49:26; Yşa.60:16; Hez.12:20; Hez.13:9; Hez.36:38. Bana umut bağlayan Bkz. Yşa.40:31 ve ilgili not. utandırılmayacak Bkz. Yşa.29:22 ve ilgili not.
49:24 Güçlünün... Zorbanın Babilliler (bkz. Yşa.51:13). Zorbanın Kumran, Peşitta ve Vulgata metinlerinde bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Doğru olanın” diye geçer (bkz. Yşa.49:25).
49:25 tutsaklar alınacak Bkz. Ezr.2:1,Ezr.2:64-67; Yer.50:33-34; Yer.52:27-30. ben çekişeceğim Krş. Yer.50:34.
49:26 zulmedenlere Bkz. Yşa.14:4; Yşa.51:13. kendi etlerini yedireceğim Yeruşalim kuşatması sırasında Yeruşalim halkı bunu yapmak zorunda kalmıştı (Ağı.4:10; krş. Zek.Ağı.11:9 ve ilgili not). kurtaran Bkz. Yşa.43:3 ve ilgili not; Yşa.60:16. Kurtarıcın Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not. Yakup’un Güçlüsü Bkz. Yşa.1:24 ve ilgili not; Yşa.60:16.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş