Yeşaya 55

55
Rab'bin Çağrısı
1 “Ey susamış olanlar, sulara gelin,
Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin.
Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın.
2Paranızı neden ekmek olmayana,
Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz?
Beni iyi dinleyin ki, iyi olanı yiyesiniz,
Bolluğun tadını çıkarasınız!
3 “Kulak verin, bana gelin.
Dinleyin ki yaşayasınız.
Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma,
Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.
4Bakın, onu halklara tanık,
Önder ve komutan yaptım.
5Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız,
Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek.
Tanrınız RAB'den,
İsrail'in Kutsalı'ndan ötürü gelecekler.
Çünkü RAB sizleri yüceltecek.”
6Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,
Yakındayken O'na yakarın.
7Kötü kişi yolunu,
Fesatçı düşüncelerini bıraksın;
RAB'be dönsün, merhamet bulur,
Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.
8“Çünkü benim düşüncelerim
Sizin düşünceleriniz değil,
Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB.
9“Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,
Yollarım da sizin yollarınızdan,
Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.
10 Gökten inen yağmur ve kar,
Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,
Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden
Nasıl göğe dönmezse,
11Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.
Bana boş dönmeyecek,
İstemimi yerine getirecek,
Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.
12Sevinçle çıkacak,
Esenlikle geri götürüleceksiniz.
Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak,
Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.
13Dikenli çalı yerine çam,
Isırgan yerine mersin ağacı bitecek.
Bunlar bana ün getirecek,
Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
55:1 Sürgündeki imanlılar vaat edilen topraklara çağrılmaktadır. susamış olanlar Ruhsal susamışlık (bkz. Yşa.41:17; Mez.42:1-2; Mez.63:1). sulara Ruhsal ferahlık (krş. Özd.1:4-5 ve ilgili not). Mesih de benzer bir çağrıda bulunur (bkz. Yu.4:14; krş. Yşa.7:37; Va.22:17). Parası olmayanlar Kıtlık dönemlerinde su parayla alınıyordu (bkz. Ağı.5:4). parasız Ebedi yaşam armağanı (bkz. Rom.6:23 ve ilgili not) için gereken bedel, Mesih’in ölümüyle (Rom.53:5-9) ödenmiştir.
55:2 ekmek olmayana Muhtemelen putperestlikten söz edilmektedir (krş. Yas.8:3 ve ilgili not). Bolluğun tadını RAB’le kurulan yakın ilişki en büyük kutsama olmak üzere, vaat edilen büyük ruhsal kutsamalar bir şölene benzetilmektedir (bkz. Yşa.25:6 ve ilgili not; Mez.34:8; Yer.31:14; Yu.10:10).
55:3 sonsuz bir antlaşma Davut’a, Mesih’le doruğa ulaşacak, sonu gelmez bir hanedanlık vaat edildi (bkz. Yşa.9:7; 2Sa.7:14-16 ve ilgili notlar; krş. Yeni Antlaşma’yla ilişkilendirilen bereketler, 2Sa.54:10;2Sa.61:8). kalıcı iyilikleri Ulusun sürekliliğini güvenceye alır. Mesih’in dirilişi, Tanrı’nın, Davut’a verdiği vaatlere sadık kaldığı nın bir işaretiydi (bkz. Elç.13:34).
55:4 onu halklara tanık Ya uluslar arasında RAB’bi yücelten Davut’tan (bkz. Mez.18:43,Mez.18:49) veya daha büyük olasılıkla uluslara ışı k olan Davut Oğlu Mesih’ten (bkz. Yşa.42:6; Yşa.49:6 ve ilgili notlar) söz edilmektedir. Önder ve komutan Aynı unvan Davut (1Sa.13:14; 1Sa.25:30) ve Mesih (Dan.9:25) için kullanılmaktadır.
55:5 ulusları çağıracaksınız Ulusların Siyon’a ve İsrail’in inandığı Tanrı’ya çağrılması Kutsal Kitap’ın ana temalarındandır (bkz. örn. Yşa.2:2-4; Yşa.45:14; Zek.Yşa.8:22 ve ilgili notlar). İsrail’in Kutsalı’ndan Bkz. Yşa.1:4; Yşa.41:14 ve ilgili notlar. sizleri yüceltecek Bkz. Yşa.60:9. Tanrı, İsrail’le ilgili amaca ulaşacaktır; İsrail’i güzelleştirdiği (halkı topraklarına kavuşturduğu ve onları itaatkâr hale getirdiği) zaman bütün uluslar İsrail’e gelmek isteyecektir.
55:6 RAB’bi arayın RAB’bin verdiği söze güvenerek (bkz. Yer.29:13-14; Hoş.3:5; Amo.5:4,Amo.5:6,Amo.5:14; krş. Yşa.58:2).
55:7 Kötü kişi... bıraksın Bkz. Yşa.1:16. RAB’be dönsün, merhamet bulur Bkz. Yşa.43:25; Yşa.44:22 ve ilgili notlar.
55:11 Ağzımdan çıkan söz Burada 3,5,12. ayetlerde geçen vaatler söz konusudur. Tanrı’nın sözünün etkinliği Kutsal Kitap boyunca vurgulanan bir kavramdır (örn. Rom.1:16-17; 1Ko.1:18-25). işi başaracaktır Bkz. Yşa.46:10-11 ve ilgili not; krş. Yşa.40:8; İbr.4:12 ve ilgili not.
55:12 Sevinçle çıkacak Babil’den dönüş zemini sağlamaktadır (bkz. Yşa.35:10; Yşa.52:9-12). Dağlar... sevinçle çığıracak Bkz. Yşa.44:23 ve ilgili not; krş. 1Ta.16:33; Mez.98:8-9 ve ilgili not.
55:13 Dikenli çalı... çam... Isırgan... mersin ağacı Krş. 5 :6; Yşa.32:13. bana ün getirecek Mısır’dan çıkışta kazandığı onura benzer (bkz. Yşa.63:11-14). sonsuz bir belirti Tanrı’nın kurtarışı asla unutulmayacaktır (krş. Yşa.19:20; Yşa.56:5).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş