Yeşaya 61

61
Rab'bin Lütuf Yılı
1-3 Egemen RAB'bin Ruhu üzerimdedir.
Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.
Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,
Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,
RAB'bin lütuf yılını,
Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek,
Yas tutanların hepsini avutmak,
Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak
–Kül yerine çelenk,
Yas yerine sevinç yağı,
Çaresizlik ruhu yerine
Onlara övgü giysisini vermek– için
RAB beni gönderdi.
Öyle ki, RAB'bin görkemini yansıtmak için,
Onlara “RAB'bin diktiği doğruluk ağaçları” densin.
4O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek,
Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak,
Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar.
5Yabancılar sürülerinizi güdecek,
Irgatınız, bağcınız olacaklar.
6Sizlerse RAB'bin kâhinleri,
Tanrımız'ın görevlileri diye çağrılacaksınız.
Ulusların servetiyle beslenecek,
Zenginlikleriyle övüneceksiniz.
7Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız,
Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz,
Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz;
Sevinciniz sonsuz olacak.
8“Çünkü ben RAB adaleti severim,
Nefret ederim soygun ve haksızlıktan[a].
Sözümde durup hak ettiklerini verecek,
Onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım.
9Soylarından gelenler uluslar arasında,
Torunları halklar arasında tanınacak.
Onları gören herkes
RAB'bin kutsadığı soy olduklarını anlayacak.”
10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,
Tanrım'la yüreğim coşacak.
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,
Takılarını kuşanmış gelin gibi,
Bana kurtuluş giysisini giydirdi,
Beni doğruluk kaftanıyla örttü.
11Toprak filizlerini nasıl çıkartır,
Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,
Egemen RAB de doğruluk ve övgüyü
Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
61:1-3 İsa Mesih bu ayetleri (Yşa.58:6 ile beraber) kendisi için kullanır (bkz. Luk.4:16-20 ve ilgili notlar; krş. Mat.11:5). Egemen RAB’bin Bkz. Yşa.50:4-5,Yşa.50:7,Yşa.50:9. Ruhu üzerimdedir Dar bir anlamda Yeş aya için geçerli olabilir, ancak burada asıl söz edilen kişi meshedilmiş Kul’dur, yani Mesih’tir (krş. Yşa.42:1; bkz. Yşa.11:2; Yşa.48:16 ve ilgili notlar). yoksullara Krş. Yşa.11:4; Yşa.29:19. müjde Bkz. Yşa.40:9 ve ilgili not. meshetti Bkz. Yşa.45:1 ve ilgili not. Yüreği ezik olanların Her ş eye rağmen Tanrı’ya bağlı kalanlar. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını Lev.25:10’da Özgürlük Yılı’nda özgürlük ilan edildiği belirtilir (bkz. Yşa.49:8 ve ilgili not). RAB’bin lütuf yılını Yşa.49:8’deki “kurtuluş günü” (bkz. ilgili not) ve Yşa.63:4’teki “Halkımı kurtaracağım yıl” ifadelerine karşılık gelmektedir. İsa Mesih bu ayeti bu noktaya kadar alıntılar; bunun nedeni muhtemelen “Tanrımız’ın öç alacağı günün”, kendisinin yeryüzüne ikinci gelişine dek gerçekleşmeyecek olmasıdır. öç alacağı gün Bkz. Yşa.34:2,Yşa.34:8 ve ilgili notlar. Yas tutanların hepsini avutmak Bkz. Yşa.49:13; Yşa.57:19 ve ilgili notlar; Yşa.66:10; Yer.31:13; Mat.5:4. sevinç yağı Bkz. Mez.23:5; Mez.45:7 ve ilgili notlar; Mez.133:1-2. övünç giysisini vermek Bkz. Mez.109:29’a ait not. Mez.59:17’deki “öç giysisi”nin aksine. görkemini yansıtmak için... diktiği Bkz. Yşa.60:21 ve ilgili not. doğruluk ağaçları Yşa.1:30’daki ağaçların aksine.
61:4 eski yıkıntıları yeniden inşa edecek... yıkık kalmış kentleri Bkz. Yşa.58:12 ve ilgili not.
61:5 Yabancılar Bkz. Yşa.14:1-2; Yşa.56:3; Yşa.60:10 ve ilgili notlar.
61:6 RAB’bin kâhinleri Bkz. Yşa.66:21. Gerçek İsrail, öbür uluslar arasında nihayet bir “kâhinler krallığı” olacaktır (bkz. Çık.19:6 ve ilgili not). görevlileri Kâhinleri. Ulusların servetiyle Bkz. Yşa.60:5 ve ilgili not.
61:7 Utanç... Aşağılanma Bkz. Yşa.45:17; Yşa.54:4. iki kat Krş. Yşa.40:2. İlk oğul (ilk oğul 2/3, sonraki oğullar 1/3) mirastan iki pay alırdı (bkz. Yas.21:17 ve ilgili not; Zek.Yas.9:12). Sevinciniz sonsuz Bkz. Yşa.35:10; Yşa.51:11; krş. Mez.16:11.
61:8 adaleti severim Krş. Yşa.30:18; Yşa.59:15. soygun ve haksızlıktan İbranice’den, “soyguncuların getirdiği yakmalık sunulardan” diye de çevrilebilir. İsrailliler işgalcilerin elinde haksızlığa uğruyorlardı (krş. Yşa.42:24; Yşa.59:18). ebedi bir antlaşma Yeni Antlaşma (bkz. Yşa.55:3; Yşa.59:21 ve ilgili notlar; krş. Yer.31:35-37; Yer.32:40 ve ilgili notlar).
61:9 RAB’bin kutsadığı soy Bkz. Yşa.44:3; Yşa.65:23; ayrıca bkz. İbrahim’e verilen vaatler, Yar.12:1-3 ve ilgili notlar.
61:10 Burada konuşan muhtemelen Siyon’dur. Takılarını kuş anmış gelin Bkz. Yşa.49:18 ve ilgili not. kurtuluş giysisini Bkz. Yşa.61:3; Yşa.52:1 ve ilgili not. giydirdi... örttü Bkz. Mez.109:29’a ait not.
61:11 çıkartır... yetiştirirse Krş. Yşa.55:10. doğruluk ve övgüyü... yetiştirecek Bkz. Yşa.45:8 ve ilgili not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş