Yeşaya 8

8
Asur Kralı'nın Saldırısı
1RAB bana şöyle dedi: “Büyük bir levha alıp okunaklı harflerle üzerine, ‘Maher-Şalal-Haş-Baz[a]’ yaz. 2Kâhin Uriya ile Yeverekya oğlu Zekeriya'yı kendime güvenilir tanık seçiyorum.”
3Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. RAB bana, “Adını ‘Maher-Şalal-Haş-Baz’ koy” dedi, 4“Çocuk daha ‘Anne, baba’ demesini öğrenmeden, Şam'ın serveti ve Samiriye'nin ganimeti Asur Kralı'na götürülecek.”
5RAB bana yine seslenip dedi ki, 6“Bu halk usul usul akan Şiloah sularını reddettiği, Resin'le Remalya'nın oğluyla mutlu olduğu için[b], 7ben Rab, Fırat'ın kabaran güçlü sularını –bütün dehşetiyle Asur Kralı'nı– üzerlerine salacağım. Yatağından taşan ırmak, kıyılarını su altında bırakacak. 8Yahuda'yı kaplayan sular her şeyi silip süpürerek adam boyu yükselecek, ülkeni boydan boya dolduracak, ey İmmanuel!”
9Ey halklar, yıkıma, bozguna uğrayacaksınız. Yeryüzünün en uç köşeleri, kulak verin. Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın. Evet, savaşa ve bozguna hazır olun. 10İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir.
Rab'bin Uyarısı
11RAB beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi:
12 “Onların entrika dediği her şeye
Siz entrika demeyin;
Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın.
13“Her Şeye Egemen RAB'bi kutsal sayın.
Korkunuz, yılgınız O'ndan olsun.
14 Tapınak O olacak.
İsrail'in iki krallığı içinse
Sürçme taşı ve tökezleme kayası,
Yeruşalim'de yaşayanlar için
Kapan ve tuzak olacak.
15Birçokları sendeleyip düşecek, parçalanacak,
Tuzağa düşüp ele geçecek.”
16Ya RAB, öğrencilerim arasında bildirimi koru,
Öğretimi mühürle!
17 Kendini Yakup'un soyundan gizleyen RAB'bi özlemle bekliyorum, umudum O'nda. 18Ben ve RAB'bin bana verdiği çocuklar, Siyon Dağı'nda oturan Her Şeye Egemen RAB'bin İsrail'deki belirtileri ve işaretleriyiz.
19Birileri size, “Fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın” dediğinde, “Halk kendi Tanrısı'na danışmaz mı; yaşayanlar için ölülere mi danışılır?” deyin. 20Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse, onlar için hiç şafak sökmeyecek. 21Aç ve çaresiz, ülkede dolanıp duracaklar. Aç kalınca öfkelenip krallarına, Tanrıları'na lanet edecekler. Yukarıya da 22dünyaya da baksalar sıkıntıdan, karanlıktan, korkunç karanlıktan başka bir şey görmeyecekler. Kovulacakları yer koyu karanlıktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-12:6 Yeşaya’nın peygamberlik sözlerinin ikinci kısmı (krş. Yşa.1:1-6:13’e ait not). Halk kendilerini kurtaracağını düşündükleri insanlara ve uluslara değil, Tanrı’ya güvenmeye çağrılır. Bu çağrıyı reddettikleri için Tanrı onları güvendikleri uluslar aracılığıyla yargılayıp cezalandıracaktır.
8:1-2 Maher-Şalal-Haş-Baz ‘Hemen çapulla, çabuk yağmala’ anlamına gelir.
8:2 Kâhin Uriya Kral Ahaz’ın döneminde hizmet etmiştir (bkz. 2Kr.16:10-11).
8:3-10 Bkz. Yşa.7:14-17 ve ilgili notlar.
8:3 Peygamber olan karım... erkek çocuk Bazı yorumcular bunun Yşa.7:14’teki sözlerin kısmen gerçekleşmesi olduğuna inanır. Maher-Şalal-Haş-Baz Bu simgesel ad (bkz. Yşa.8:1-2’ ye ait not) Ahaz’ın düşmanlarının bozguna uğratılacağına işaret eder (bkz. Yşa.8:4 ; Yşa.7:4’e ait not); ancak bu arada Yahuda da sıkıntı çekecektir (bkz. Yşa.8:7-8). Ahaz’ın güvendiği Asur, Kral Rezin ve Kral Pekah’tan daha güçlü bir düşmandır ve Tanrı Asur aracılığıyla İsrail’i cezalandıracaktır.
8:4 demesini öğrenmeden Bu iki yıllık süre Yşa.7:16’da belirtilene denktir (bkz. Yşa.7:4,Yşa.7:16’ya ait notlar). Samiriye’nin ganimeti... götürülecek Kuzeydeki krallığın yıkımının (bkz. Yşa.7:4’e ait not) İÖ 722/721’ de tamamlanacak ilk safhası (bkz. Yşa.7:15’e ait not).
8:6 Şiloah sularını Bkz. Neh.3:15’e ait not. Gihon Irmağı’ndan (bkz. 2Ta.32:30) Şiloah Havuzu’na doğru (bkz. Yu.9:7 ve ilgili not) Yeruşalim içinden geçen su. Burada RAB’bin koruyucu gücünü ifade etmektedir. Resin’le Remalya oğluyla... mutlu Resin ile Pekah İÖ 732’de ölünce (bkz. 2Kr.16:9; bkz. Yşa.7:1’e ait not) Yahudalılar onların ölümüne sevindi; ancak Tanrı’nın onları cezalandırmak üzere güçlendireceği Asur’un saldırılarından habersizlerdi. oğluyla mutlu olduğu için İbranice’den, “oğlundan korktuğu için” diye de çevrilebilir.
8:7-8 kabaran güçlü sularını... silip süpürerek Irmaklar çoğunlukla istilacı orduyu simgelerdi (örn. Yşa.17:12). Tanrı’nın, halkını cezalandırmak için başka ulusları aracı olarak kullanması İsrail halkı için dikkat çekici olmalıydı (bkz. Yas.28:25-37).
8:8 Bkz. Yşa.30:28 ve ilgili not. Sanherib’in İÖ 701’de başlattığı saldırılar, başkent Yeruşalim (krş. Şam ve Samiriye’ye yapılan göndermeler, Yşa.7:8-9) dışında Yahuda Krallığı’nın tüm kentlerini bozguna uğratacaktır (bkz. Yşa.1:7-9 ve ilgili not). İmmanuel Bkz. Yşa.7:14’e ait not. Her şey kaybedilmiş görünse de, bu seslenişle Tanrı’nın halkıyla birlikte olduğu (Yşa.8:10) ve düşmanları yenilgiye uğratacağı bildirilir. Başka ulusların askeri gücüne güvendiği için kendi halkını yargılayan RAB, bu yargıyla kendi halkını arındıracaktır (bkz. Yşa.7:14; Yşa.9:6-7; 11. bölüm).
8:9 halklar... bozguna hazır olun Aram ve İsrail’in bozguna uğraması gibi (Yşa.7:7-9) Asur da nihai olarak düşecektir.
8:10 hiçbiri gerçekleşmeyecek Yalnızca Tanrı’nın tasarıları ve amaçları kalıcıdır. Tanrı bizimledir Bkz. 2Ta.13:12.
8:12 Yeşaya’nın, halkınAsurlular’a güvenmesine karşı çıkışı entrika olarak nitelendirilir (bkz. Yşa.7:1’e ait not). RAB Asurlular’a güvenilmemesi konusunda halkı uyarmaktadır.
8:13 Korkunuz... O’ndan olsun Bkz. Yşa.7:2; Özd.1:7 ve ilgili not.
8:14 Tapınak... Sürçme... kayası Bkz. Yşa.28:16 ; Rom.9:33; 1Pe.2:6 ve ilgili notlar. iki krallığı İsrail ve Yahuda krallıkları.
8:16 bildirimi... Öğretimi Bkz. Yşa.8:20. Yeşaya’nın Asur saldırıları hakkındaki bildirisi.
8:17-18 umudum... bana verdiği Krş. İbr.2:13.
8:17 gizleyen Bkz. Yşa.1:15 ve ilgili not.
8:18 belirtileri ve işaretleriyiz Yeşaya’nın eylemleri ve oğullarının adları yargı, ceza ve kurtuluşa işaret etmektedir.
8:19 medyumlarla ruh çağıranlara Bkz. Yşa.3:1-3’e ait not; Yas.18:9-12; Yas.18:9’a ait not. Böyle kötü zamanlarda halk geleceği öğrenmek üzere ölülerin ruhlarına başvuruyordu (krş. 1Sa.28:8-11).
8:21 krallarına, Tanrıları’na lânet edecekler Çekilen korkunç acılar yüzünden olsa bile bir yöneticiye lânet etmek, Tanrı’ya lânet etmek kadar ciddi bir suçtur (bkz. Çık.22:28; Lev.24:15-16).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş