Yeşu 15

15
Yahudaoğulları'na Verilen Topraklar
1Boy sayısına göre Yahuda oymağına verilen bölge, güneyde Edom sınırına, en güneyde de Zin Çölü'ne kadar uzanıyordu. 2Güney sınırları, Lut Gölü'nün güney ucundaki körfezden başlayıp 3Akrep Geçidi'nin güneyine, oradan da Zin Çölü'ne geçiyor, Kadeş-Barnea'nın güneyinden Hesron'a ve Addar'a çıkıyor, oradan da Karka'ya kıvrılıyor, 4 Asmon'u aşıp Mısır Vadisi'ne uzanıyor ve Akdeniz'de son buluyordu. Güney sınırları buydu. 5Doğu sınırı, Lut Gölü kıyısı boyunca Şeria Irmağı'nın ağzına kadar uzanıyordu. Kuzey sınırı, Şeria Irmağı'nın göl ağzındaki körfezden başlıyor, 6Beythogla'ya ulaşıp Beytarava'nın kuzeyinden geçiyor, Ruben oğlu Bohan'ın taşına varıyordu. 7Sınır, Akor Vadisi'nden Devir'e çıkıyor, vadinin güneyinde Adummim Yokuşu karşısındaki Gilgal'a doğru kuzeye yöneliyor, buradan Eyn-Şemeş sularına uzanarak Eyn-Rogel'e dayanıyordu. 8Sonra Ben-Hinnom Vadisi'nden geçerek Yevus Kenti'nin –Yeruşalim'in– güney sırtlarına çıkıyor, buradan Refaim Vadisi'nin kuzey ucunda bulunan Hinnom Vadisi'nin batısındaki dağın doruğuna yükseliyor, 9oradan da Neftoah sularının kaynağına kıvrılıyor, Efron Dağı'ndaki kentlere uzanarak Baala'ya –Kiryat-Yearim'e– dönüyordu. 10Baala'dan batıya, Seir Dağı'na yönelen sınır, Yearim –Kesalon– Dağı'nın kuzey sırtları boyunca uzanarak Beytşemeş'e iniyor, Timna'ya varıyordu. 11Sonra Ekron'un kuzey sırtlarına uzanıyor, Şikeron'a doğru kıvrılarak Baala Dağı'na ulaştıktan sonra Yavneel'e çıkıyor, Akdeniz'de son buluyordu.
12Batı sınırı Akdeniz'in kıyılarıydı. Yahudaoğulları'ndan gelen boyların çepeçevre sınırları buydu.
13Yeşu, RAB'den aldığı buyruk uyarınca, Yahuda bölgesindeki Kiryat-Arba'yı –Hevron'u– Yefunne oğlu Kalev'e miras olarak verdi. Arba, Anaklılar'ın atasıydı. 14 Kalev, Anak'ın üç torununu, onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talmay'ı oradan sürdü. 15Oradan eski adı Kiryat-Sefer olan Devir Kenti halkının üzerine yürüdü. 16Kalev, “Kiryat-Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim” dedi.
17Kenti Kalev'in kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. 18Kız Otniel'in yanına varınca, onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev, eşeğinden inen kızına, “Bir isteğin mi var?” diye sordu. 19Kız, “Bana bir armağan ver” dedi, “Madem Negev'deki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver.” Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi.
20Boy sayısına göre Yahudaoğulları oymağının payı buydu.
21Yahudaoğulları oymağının Edom sınırlarına doğru en güneyde kalan kentleri şunlardı:
Kavseel, Eder, Yagur, 22Kina, Dimona, Adada, 23Kedeş, Hasor, Yitnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Hasor-Hadatta, Keriyot-Hesron –Hasor– 26Amam, Şema, Molada, 27Hasar-Gadda, Heşmon, Beytpelet, 28Hasar-Şual, Beer-Şeva, Bizyotya, 29Baala, İyim, Esem, 30Eltolat, Kesil, Horma, 31Ziklak, Madmanna, Sansanna, 32Levaot, Şilhim, Ayin ve Rimmon; köyleriyle birlikte yirmi dokuz kent.
33Şefela'dakiler, Eştaol, Sora, Aşna, 34Zanoah, Eyn-Gannim, Tappuah, Enam, 35Yarmut, Adullam, Soko, Azeka, 36Şaarayim, Aditayim, Gedera ve Gederotayim; köyleriyle birlikte on dört kent.
37Senan, Hadaşa, Migdal-Gad, 38Dilan, Mispe, Yokteel, 39Lakiş, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lahmas, Kitliş, 41Gederot, Beytdagon, Naama ve Makkeda; köyleriyle birlikte on altı kent.
42Livna, Eter, Aşan, 43Yiftah, Aşna, Nesiv, 44Keila, Akziv ve Mareşa; köyleriyle birlikte dokuz kent.
45Kasaba ve köyleriyle birlikte Ekron; 46Ekron'un batısı, Aşdot'un çevresindeki bütün köyler; 47kasaba ve köyleriyle birlikte Aşdot; Mısır Vadisi'ne ve Akdeniz'in kıyısına kadar kasaba ve köyleriyle birlikte Gazze.
48Dağlık bölgede Şamir, Yattir, Soko, 49Danna, Kiryat-Sanna –Devir– 50Anav, Eştemo, Anim, 51Goşen, Holon ve Gilo; köyleriyle birlikte on bir kent.
52Arav, Duma, Eşan, 53Yanum, Beyttappuah, Afeka, 54Humta, Kiryat-Arba –Hevron– ve Sior; köyleriyle birlikte dokuz kent.
55Maon, Karmel, Zif, Yutta, 56Yizreel, Yokdeam, Zanoah, 57Kayin, Giva ve Timna; köyleriyle birlikte on kent.
58Halhul, Beytsur, Gedor, 59Maarat, Beytanot ve Eltekon; köyleriyle birlikte altı kent.
60Kiryat-Baal –Kiryat-Yearim– ve Rabba; köyleriyle birlikte iki kent.
61Çölde Beytarava, Middin, Sekaka, 62Nivşan, Tuz Kenti ve Eyn-Gedi; köyleriyle birlikte altı kent.
63 Yahudaoğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslular'ı oradan çıkartamadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Yahudaoğulları'yla birlikte yaşıyorlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-21:45 Göksel Kral olarak toprakları fetheden RAB, belirli bölgeleri oymaklar arasında bölüştürür. Vaat edilmiş toprakların bölüştürülmesine bu kadar yer verilmesi, RAB’bin toprakla ilgili vaadinin İsrail için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Burada yazılanlar çoğunlukla bir tapu belgesini andırmaktadır ; toprakların asıl sahibi RAB, bunları İsrail halkına bir “miras” olarak vermektedir.
15:1-63 Şeria Irmağı’nın batısında bölüştürülen topraklardan ilk olarak Yahuda oymağına düşen kısmın sınırları ve nitelikleri belirtilir. Önce en dış sınırlar, sonra Kalev ve Otniel’e verilen bölge anlatılır; en sonunda Yahudaoğulları’na verilen Kenan kentlerinin adları bölgelerine göre sıralanır.
15:1 Yahuda oymağına Yahudaoğulları’nın önceliği, Yakup’un önbildirisine dayanmaktadır (Yar.49:8-12) ve ulusun bütün tarihi boyunca buna sadık kalınmıştır (bkz. Hak.1:1-2; Hak.20:18; 2Kr.17:18; Mez.78:68).
15:4 Güney sınırları Söz konusu yerler, Lut Gölü’nün güney kısmından başlayıp Kadeş-Barnea’nın güneyinden ilerleyerek ElAriş Vadisi’nin girişinde Akdeniz kıyısıyla buluşup bir eğri oluşturuyordu (bkz. Yşu.13:3’e ait not).
15:5 Kuzey sınırı Yahudaoğulları’nın Benyamin oymağı ile sınırı, Şeria Irmağı’nın Lut Gölü’ne döküldüğü noktadan başlayarak Yeruşalim’in güneyindeki Hinnom Vadisi içinden Timna’dan geçerek batıya doğru bir hat oluşturuyor, buradan kuzeybatı yönünde Yafa’nın yaklaşık 20 km güneyinde olup sonradan Yamnia adını alan kıyı kenti Yavneel’e uzanıyordu.
15:17 Otniel Bkz. Hak.3:7-11.
15:21 en güneyde kalan kentleri İlk yirmi dokuz köyün çoğu Şimonoğulları’na verildi (krş. Yşu.19:1-9).
15:33 Şefela’dakiler Yahuda’nın dağlık bölgesi ile Filist kıyıları arasındaki bu bölgenin büyük bölümü, İsrailliler tarafından Kral Davut’un zaferlerine kadar ele geçirilemeyecektir. Bu listede söz edilen kimi yerler, sonradan Dan oymağına verildi (krş. Yşu.19:41-43).
15:48 Dağlık bölgede Yeruşalim’in güneyindeki dağlık bölgede.
15:61-62 “Çöl” olarak tanımlanan bu bölge, Yeruşalim’in doğusu ve güneyinde Lut Gölü’ne sınır komşusu olan kurak ve kireçli topraklardı.Adı geçen yerlerden sadece Eyn-Gedi’nin yeri tam olarak belirlenebilmiştir.
15:63 Yevuslular’ı Hak.1:8’de Yahudalılar’ın Yevuslular’a karşı kazandığı bir zaferden söz edilir, ancak bu zafer kentin kalıcı olarak ele geçirilmesi ile sonuçlanmamıştır. Benyamin ve Yahuda oymaklarının ikisi de Yevuslular’ın kalesi olan Yeruşalim’i ele geçirememiştir (Hak.1:21) ; yıllar sonra Kral Davut bunu başaracaktır (bkz. 2Sa.5:6-16).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş