4 Gazze bomboş kalacak,
Viraneye dönecek Aşkelon,
Boşaltılacak Aşdot öğle vakti,
Ekron temelden yıkılacak.
5Deniz kıyısında yaşayan
Keret[a] ulusunun vay haline!
Ey Filist ülkesi Kenan,
RAB'bin yargısı sana karşıdır.
Hepinizi yok edecek RAB,
Ülkede yaşayan kimse kalmayacak.
6Deniz kıyısındaki ülkeniz,
Çoban barınaklarıyla sürü ağıllarının bulunduğu otlaklara dönecek;
7Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek.
Orada otlatacaklar sürülerini,
Aşkelon'un evlerinde geceleyecekler.
Çünkü Tanrıları RAB onları kayıracak.
Eski gönençlerine kavuşturacak onları.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4-3:8 RAB’bin hem Yeruşalim’e hem de öbür uluslara vereceği ceza (bkz. Amo.1:3-2:16 ve ilgili not).
2:4 Yahuda Krallığı’nın batısında yer alan Filist kentleri sıralanıyor (2:5-6 ; bkz. Amo.1:6,8’e ait notlar).
2:5 Keret Büyük olasılıkla Girit’tir (bkz. 1Sa.30:14’e ait not). Kenan Bkz. Yar.10:6’ya ait not.
2:6 Bir zamanlar insanlarla dolup taşan Filist kentlerinin ıssız otlaklara döneceği bildirilir.
2:7 Yahuda’da geriye kalan ve RAB’be sadık olan bir topluluk söz konusudur. gönençlerine kavuşturacak Peygamber burada ve 9 ile 11. ayetlerde RAB’bin gününde yargının ardından olacaklardan söz eder ve 3:9-20’de detaylıca açıklar (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş