Mısır'dan Çıkış 15

15
Kurtuluş Ezgisi
1 Musa'yla İsrailliler RAB'be şu ezgiyi söylediler:
“Ezgiler sunacağım RAB'be,
Çünkü yüceldikçe yüceldi;
Atları da, atlıları da denize döktü.
2 Rab gücüm ve ezgimdir,
O kurtardı beni.
O'dur Tanrım,
Övgüler sunacağım O'na.
O'dur babamın Tanrısı,
Yücelteceğim O'nu.
3Savaş eridir RAB,
Adı RAB'dir.
4“Denize attı firavunun ordusunu,
Savaş arabalarını.
Kamış Denizi'nde boğuldu seçme subayları.
5Derin sulara gömüldüler,
Taş gibi dibe indiler.
6“Senin sağ elin, ya RAB,
Senin sağ elin korkunç güce sahiptir.
Altında düşmanlar kırılır.
7Devrilir sana başkaldıranlar büyük görkemin karşısında,
Gönderir gazabını anız gibi tüketirsin onları.
8Burnunun soluğu karşısında,
Sular yığıldı bir araya.
Kabaran sular duvarlara dönüştü,
Denizin göbeğindeki derin sular dondu.
9Düşman böbürlendi:
‘Peşlerine düşüp yakalayacağım onları’ dedi,
‘Bölüşeceğim çapulu,
Dileğimce yağmalayacağım,
Kılıcımı çekip yok edeceğim onları.’
10Üfledin soluğunu, denize gömüldüler,
Kurşun gibi engin sulara battılar.
11“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?
Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,
Harikalar yaratan var mı?
12Sağ elini uzattın,
Yer yuttu onları.
13Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka,
Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.
14Uluslar duyup titreyecekler,
Filist halkını dehşet saracak.
15Edom beyleri korkuya kapılacak,
Moav önderlerini titreme alacak,
Kenan'da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.
16Korku ve dehşet düşecek üzerlerine,
Senin halkın geçinceye dek, ya RAB,
Sahip olduğun bu halk geçinceye dek,
Bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.
17Ya RAB, halkını içeri alacaksın.
Kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere,
Ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin, ya Rab!
18RAB sonsuza dek egemen olacaktır.”
19Firavunun atları, savaş arabaları, atlıları denize dalınca, RAB suları onların üzerine çevirdi. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler.
20Harun'un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. 21Miryam onlara şu ezgiyi söyledi:
“Ezgiler sunun RAB'be,
Çünkü yüceldikçe yüceldi,
Atları, atlıları denize döktü.”
Acı Su
22Musa İsrailliler'i Kamış Denizi'nin ötesine çıkardı. Şur Çölü'ne girdiler. Çölde üç gün yol aldılarsa da su bulamadılar. 23Mara'ya vardılar. Ama Mara'nın suyunu içemediler, çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara[a] adı verildi. 24Halk, “Ne içeceğiz?” diye Musa'ya yakınmaya başladı.
25Musa RAB'be yakardı. RAB ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu.
Orada RAB onlar için bir kural ve ilke koydu, hepsini sınadı. 26“Ben, Tanrınız RAB'bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar'a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim” dedi, “Çünkü size şifa veren RAB benim.”
27 Sonra Elim'e gittiler. Orada on iki su kaynağı, yetmiş hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
15:1-18 Tanrı’nın firavun ve ordusu karşısında kazandığı zaferi konu eden bir ilahidir. İlk iki kıtada (Çık.15:2-6,Çık.15:7-11) Mısırlılar’dan deniz yoluyla kurtarılma öyküsü (Çık.14:13) tekrar anlatılır; son kıtada (1 Çık.5:12-17) Kenan topraklarının (vaat edilmiş toprakların) gelecekte ele geçirileceği öngörülür.
15:1 Ezgiler sunacağım Bkz. övgü ilahilerinin bu şekilde başladığı ayetler, Hak.5:3; Mez.89:1; Mez.101:1; Mez.108:1.
15:2 Bkz. Mez.118:14; Yşa.12:2.
15:3 Savaş eridir RAB Bkz. Çık.14:14’e ait not. Tanrı sık sık savaşta halkına öncülük eden bir kral olarak tasvir edilir (bkz. örn. Yas.1:30; Hak.4:14; 2Sa.5:24; 2Ta.20:17-18; ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370). İyi ile kötü arasındaki savaş, insanın günaha düşüşünden (Yar.3:15) beri süregelmektedir. EskiAntlaşma boyunca İsrail’in kralı olan RAB’bin, halkını nasıl koruduğu ve kurtardığı anlatılır.
15:6 sağ elin Bkz. Yşa.41:10 ve ilgili not.
15:8 Bkz. Çık.14:22’ye ait not. Burnunun soluğu Bkz. Çık.14:21’e ait not; ayrıca bkz. Mez.18:15.
15:11 Var mı senin gibisi...? Bkz. Mez.35:10; Mez.71:19; Mez.89:6; Mez.113:5; Mik.7:18, krş. Yşa.40:9-31.
15:12 Yer Mısırlılar denizde boğulduklarına göre muhtemelen mezardan (bkz. Mez.63:9; Mez.71:20), yani ölüler diyarından (Yas.32:22) söz edilmektedir.
15:13 sevginle Bkz. Mez.5:11’e ait not. kurtardığın halka Bkz. Çık.6:6’ya ait not. Kutsal konutunun Muhtemelen Şilo’daki ibadet yeri ve daha sonra Siyon Dağı’nda inşa edilen tapınaktır (Tanrı’nın, adıyla anılması için seçeceği yer; bkz. Mez.76:2; Yas.12:5-26; Yas.11:23-25; Yas.16:2-16; Yas.26:2; Yas.31:11). Ancak vaat edilmiş topraklara işaret ediliyor da olabilir (krş. Çık.15:17). Kutsal Bkz. Çık.3:5’e ait not.
15:14-15 Filist... Edom... Moav... Kenan’da İsrailliler’e vaat edilen topraklardaki halklar. İsrailliler Sina Dağı’ndan vaat edilmiş topraklara giderken hemen hemen bu sırayı izleyecektir.
15:15 beyleri Edomlu önderler için kullanılan unvan (bkz. Yar.36:15-19,Yar.36:21,Yar.36:29-30,Yar.36:40,Yar.36:43).
15:16 dehşet düşecek üzerlerine Bkz. 1Ta.14:17’ye ait not. Sahip olduğun Bkz. Yas.32:6. Mez.74:2’de ‘kurtardığın’ anlamında kullanılır (bkz. Çık.13:13’e ait not).
15:18 Bkz. Çık.15:1’e ait not.
15:20 Peygamber Bkz. Çık.7:1-2’ye ait not; Say.12:1-2. Kutsal Kitap’ta adı geçen öbür kadın peygamberler, Debora (Hak.4:4), Yeş aya’nın karısı (Yşa.8:3, bkz. ilgili not), Hulda (2Kr.22:14), Noadya (Neh.6:14), Anna (Luk.2:36) ve Filipus’un kızlarıdır (Elç.21:9). kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler Savaşta kazanılan zaferin ardından bu tür kutlamalar yapmak gelenekti (bkz. 1Sa.18:6; 2Sa.1:20).
15:21 Bkz. Çık.15:1.
15:22-18:27 İsrailliler’in, Sazlık Denizi’nden (bkz. Çık.13:18’e ait not) Sina Dağı’na yaptıkları yolculuğun öyküsü (bkz. Giriş).
15:22 Şur Çölü’ne Sina yarımadasının kuzeybatı kesiminde Mısır’ın doğusunda yer alır (bkz. Yar.25:18; 1Sa.15:7). Say.33:8’de “Etam Çölü” olarak geçer.
15:23 Mara’ya ‘Acı’ anlamına gelir. Muhtemelen Sina yarımadasındaki Kızıldeniz’in batı koluna yakın, günümüzde Eyn Havare olarak bilinen yerdir.
15:24 İsrailliler çöl yolculukları boyunca ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsalar Musa ve Harun’a yakınıyorlardı (bkz. Çık.16:2; Çık.17:3; Say.14:2; Say.16:11,Say.16:41). Yakınmak aslında RAB’be saygısızlıktır (Say.16:8; bkz. 1Ko.10:10).
15:25 onu suya atınca sular tatlı oldu Krş. 2Kr.2:19-22. bir kural ve ilke Muhtemelen RAB’bin Çık.15:26’daki sözleri söz konusudur. hepsini sınadı Bkz. Yar.22:1’e ait not. Man adındaki mucizevi yiyecekle (bkz. Çık.16:4’a ait not; Yas.8:2-3) ve On Buyruk (bkz. Çık.20:20) aracılığıyla.
15:27 Elim’e Eyn Havare’nin güneyinde (bkz. Çık.15:23’e ait not), zengin su kaynaklarına sahip Garandel Vadisi’nde bulunuyordu.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş