Mısır'dan Çıkış 22

22
Mala İlişkin Yasalar
1“Bir adam öküz ya da davar çalıp boğazlar ya da satarsa, bir öküze karşılık beş öküz, bir koyuna karşılık dört koyun ödeyecektir.
2“Bir hırsız bir eve girerken yakalanıp öldürülürse, öldüren kişi suçlu sayılmaz. 3Ancak olay güneş doğduktan sonra olmuşsa, kan dökmekten sorumlu sayılır.
“Hırsız çaldığının karşılığını kesinlikle ödemelidir. Hiçbir şeyi yoksa, hırsızlık yaptığı için köle olarak satılacaktır. 4Çaldığı mal –öküz, eşek ya da koyun– sağ olarak elinde yakalanırsa, iki katını ödeyecektir.
5“Tarlada ya da bağda hayvanlarını otlatan bir adam, hayvanlarının başkasının tarlasında otlamasına izin verirse, zararı kendi tarlasının ya da bağının en iyi ürünleriyle ödeyecektir.
6“Birinin yaktığı ateş dikenlere sıçrar, ekin demetleri, tarladaki ekin ya da tarla yanarsa, yangın çıkaran kişi zararı ödeyecektir.
7“Biri komşusuna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet eder ve bunlar komşusunun evinden çalınırsa, hırsız yakalandığında iki katını ödemelidir. 8Ama hırsız yakalanmazsa, komşusunun eşyasına el uzatıp uzatmadığının anlaşılması için ev sahibi yargıç[a] huzuruna çıkmalıdır. 9Emanete ihanet edilen konularda, öküz, eşek, koyun, giysi, herhangi bir kayıp eşya için ‘Bu benimdir’ diyen her iki taraf sorunu yargıcın huzuruna getirmelidir. Yargıcın suçlu bulduğu kişi komşusuna iki kat ödeyecektir.
10“Bir adam komşusuna korusun diye eşek, öküz, koyun ya da herhangi bir hayvan emanet ettiğinde, hayvan ölür, sakatlanır ya da kimse görmeden çalınırsa, 11komşusu adamın malına el uzatmadığına ilişkin RAB'bin huzurunda ant içmelidir. Mal sahibi bunu kabul edecek ve komşusu bir şey ödemeyecektir. 12Ama mal gerçekten ondan çalınmışsa, karşılığı sahibine ödenmelidir. 13Emanet hayvan parçalanmışsa, adam parçalarını kanıt olarak göstermelidir. Parçalanan hayvan için bir şey ödemeyecektir.
14“Biri komşusundan bir hayvan ödünç alır, sahibi yokken hayvan sakatlanır ya da ölürse, karşılığını ödemelidir. 15Ama sahibi hayvanla birlikteyse, ödünç alan karşılığını ödemeyecektir. Hayvan kiralanmışsa, kayıp ödenen kiraya sayılmalıdır.”
Sosyal Sorumluluklar
16 “Eğer biri nişanlı olmayan bir kızı aldatıp onunla yatarsa, başlık parasını ödemeli ve onunla evlenmelidir. 17Babası kızını ona vermeyi reddederse, adam normal başlık parası neyse onu ödemelidir.
18 “Büyücü kadını yaşatmayacaksınız.
19 “Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir.
20 “RAB'den başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır.
21 “Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız.
22“Dul ve öksüzün hakkını yemeyeceksiniz. 23Yerseniz, bana feryat ettiklerinde onları kesinlikle işitirim. 24Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız dul, çocuklarınız öksüz kalır.
25 “Halkıma, aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz, ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. 26 Komşunuzun abasını rehin alırsanız, gün batmadan geri vereceksiniz. 27Çünkü tek örtüsü abasıdır, ancak onunla örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? Bana feryat ederse işiteceğim, çünkü ben iyilikseverim.
28 “Tanrı'ya sövmeyeceksiniz. Halkınızın önderine lanet etmeyeceksiniz.
29“Ürününüzü ve şıranızı sunmakta gecikmeyeceksiniz. İlk doğan oğullarınızı bana vereceksiniz. 30Öküzlerinize, davarlarınıza da aynı şeyi yapacaksınız. Yedi gün analarıyla kalacaklar, sekizinci gün onları bana vereceksiniz.
31 “Benim kutsal halkım olacaksınız. Bunun içindir ki, kırda parçalanmış hayvanların etini yemeyecek, köpeklerin önüne atacaksınız.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:3-24:18 Bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma. Bu antlaşma, Ortadoğu’nun İÖ ikinci bin yıldan kalma hükümdar ile tebaası arasındaki antlaşmalara benzer. Antlaşmaya göre Tanrı, kendisine ve antlaşmanın yükümlülüklerine sadık kalmaları halinde İsrailliler’in Hükümdarı ve Koruyucusu olmaya ant içer. Bu antlaşma sonradan birkaç kez yenilenir (bkz. örn. 35. bölüm; Yasa’nın Tekrarı; Yşu.24. bölüm; ayrıca bkz. Yer.31:32’ye ait not).
20:22-23:19 “Antlaşma kitabı”nda (Çık.24:7) yer alan koşullar, On Buyruk’un genişletilmiş ve irdelenmiş halidir.
22:1-15 Bkz. Çık.20:15 ve ilgili not.
22:2-3 Karanlıkta nefsi müdafaa sonucu hırsızın ölümüne yol açmak bir kan suçu doğurmaz. Ancak gün ışığında kendini savunmak daha kolay olacağından, kişi mümkün olduğunca hırsızın canlı yakalanmasını ve böylelikle suçunun karşılığını ödemesini sağlamalıdır.
22:5 en iyi Zararın karşılığı her zaman cömert bir biçimde ödenmelidir.
22:6 dikenlere Ekili alanları sınırlayan çitlerin (bkz. Mik.7:4) yapımında kullanılır.
22:8-9 yargıç İbranice’den “Tanrı” olarak da çevrilebilir.
22:11 yargıç huzuruna çıkmalıdır... RAB’bin huzurunda ant içmelidir Hâkimler, RAB’bin mahkemelerdeki temsilcileriydi (bkz. Çık.21:6; Çık.22:8-9 ve ilgili notlar).
22:12-13 İsrailoğulları’nın ilk atalarının döneminde de benzer uygulama vardı (bkz. Yar.31:39).
22:16 başlık parasını Bkz. Yar.24:53.
22:18 Bkz. Yas.18:9-12; ayrıca bkz. 1Sa.28:9; Yşa.47:12-14.
22:20 Bkz. Çık.20:3-5. RAB daha sonra, putperest Kenanlılar’ın tümüyle yok edilmesini buyuracaktır (bkz. Yas.7:2; Yas.13:15; Yas.20:17; Yşu.10:4 0; Yşu.11:12,Yşu.11:20).
22:21-27 Tanrı, savunmasız yoksullarla, dullarla, öksüzlerle ve yabancılarla özel olarak ilgilenir (bkz. Eski Antlaşma’da örn. Çık.21:26-27; Çık.23:6-12; Yas.14:29; Yas.24:19-21; Yas.26:12-13, Mez.10:14, 17-18; Mez.68:5; Mez.82:3; Mez.146:9, Yer.7:6; Yer.22:3; Zek.Yer.7:10; Mal.3:5; Yeni Antlaşma’da örn. Mat.25:34-45, Rom.15:26; Gal.2:10; Yak.1:27; Yak.2:1-13).
22:25-27 Bkz. Lev.25:35-37; Yas.15:7-11; Yas.23:19-20; ayrıca bkz. Neh.5:7-12; Mez.15:5; Özd.28:8; Hez.18:13; Hez.22:12. Kazanç amacıyla yoksulların borçlarına faiz eklenmemelidir. İsa Mesih bu konudaki cömertliğin boyutlarını daha da genişletir (bkz. Luk.6:34-35).
22:26-27 Eğer kişinin borcuna karşılık rehin verebileceği tek şey abasıysa, o kişi son derece yoksul demekti (bkz. Amo.2:8 ve ilgili not).
22:28 Halkınızın önderine lanet etmeyeceksiniz Çünkü önderler Tanrı’nın temsilcisi sayılırdı (bkz. Elç.23:4-5; krş. Rom.13:1-7, 1Pe.2:13-17).
22:29 İlk doğan oğullarınızı bana vereceksiniz Bkz. Çık.4:22; Çık.13:2,Çık.13:13’e ait notlar; ayrıca bkz. Çık.13:15.
22:30 sekizinci gün onları bana vereceksiniz Aynı ilke, ilk doğan oğullar için de farklı bir biçimde uygulanıyordu (bkz. Yar.17:12’ye ait not).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş