Mısır'dan Çıkış 33

33
Horev'den Ayrılma Hazırlığı
1 RAB Musa'ya, “Buradan git” dedi, “Sen ve Mısır'dan çıkardığın halk İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a, ‘Orayı senin soyuna vereceğim’ diye ant içtiğim topraklara gidin. 2-3Süt ve bal akan ülkeye senden önce bir melek gönderecek, Kenan, Amor, Hitit, Periz, Hiv ve Yevus halklarını oradan kovacağım. Ben sizinle gelmeyeceğim, çünkü inatçı insanlarsınız. Belki sizi yolda yok ederim.”
4Halk bu kötü haberi duyunca yasa büründü. Kimse takı takmadı. 5Çünkü RAB Musa'ya şöyle demişti: “İsrailliler'e de ki, ‘Siz inatçı insanlarsınız. Bir an aranızda kalsam, sizi yok ederim. Şimdi üzerinizdeki takıları çıkarın, size ne yapacağıma karar vereyim.’ ” 6Böylece Horev Dağı'ndan sonra İsrailliler takılarını çıkardı.
Musa ve Rab'bin Görkemi
7Musa bir çadır alır, ordugahın dışına, biraz öteye kurardı. Ona ‘Buluşma Çadırı’ derdi. Kim RAB'be danışmak istese, ordugahın dışındaki Buluşma Çadırı'na giderdi. 8Musa ne zaman çadıra gitse, bütün halk kalkar, herkes çadırının girişinde durarak Musa içeri girinceye kadar arkasından bakardı. 9Musa çadıra girince, bulut sütunu aşağı iner, RAB Musa'yla konuştuğu sürece girişi kapardı. 10Bulut sütununun çadırın girişinde durduğunu gören herkes kalkar, kendi çadırının girişinde tapınırdı. 11RAB Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı.
12Musa RAB'be şöyle dedi: “Bana, ‘Bu halka öncülük et’ diyorsun, ama kimi benimle göndereceğini söylemedin. Bana, ‘Seni adınla tanıyorum, senden hoşnudum’ demiştin. 13Eğer benden hoşnutsan, lütfen şimdi bana yollarını göster ki, seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin halkındır.”
14RAB, “Varlığım sana eşlik edecek” diye yanıtladı, “Seni rahata kavuşturacağım.”
15Musa, “Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse, bizi buradan çıkarma” dedi, 16“Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden, değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edilebiliriz.”
17RAB, “Söylediğin gibi yapacağım” dedi, “Çünkü senden hoşnut kaldım, adınla tanıyorum seni.”
18Musa, “Lütfen görkemini bana göster” dedi.
19 RAB, “Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim” diye karşılık verdi, “Adımı, RAB adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. 20Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.” 21Sonra, “Yakınımda bir yer var” dedi, “Orada, kayanın üzerinde dur. 22Görkemim oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. 23Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

33:2-3 Süt ve bal akan ülkeye... Kenan... Yevus Bkz. Çık.3:8’e ait not. Ben sizinle gelmeyeceğim RAB daha önce halka eşlik etmişti (bkz. Çık.23:21 ve ilgili not), ancak halkın günahkâr tutumu geçici olarak geri çekilmesine yol açtı. inatçı Bkz. Çık.32:9’a ait not.
33:6 takılarını çıkardı Yas tuttuğunun göstergesi olarak.
33:7 ordugâhın dışındaki Buluşma Çadırı’na Çık.27:21’deki yapıdan farklı olarak, asıl Buluşma Çadırı’nın yapımı tamamlanana kadar halkın RAB’be yaklaşabileceği geçici bir yapıydı.
33:9 bulut sütunu aşağı iner Tanrı’nın Musa’yla görüşmesini simgeler (Çık.33:11). Daha sonra yine bir bulut sütununun, buna benzer biçimde, yapımı tamamlanan Buluşma Çadırı’nı doldurduğu görülecektir (bkz. Çık.40:33-34; ayrıca bkz. Çık.13:21’e ait not).
33:11 RAB Musa’yla... yüz yüze konuşurdu Tanrı Musa’yla, ona görünmeden, ama doğrudan doğruya konuşurdu. Eski Antlaşma’nın aracısı olan Musa, bu nedenden ötürü peygamberler arasında benzersizdi (bkz. Say.12:6-8; Yas.34:10 ve ilgili notlar). Yeşu çadırdan çıkmazdı Görevi muhtemelen, başkalarının çadıra izinsiz girmesine engel olmaktı.
33:12 kimi benimle göndereceğini söylemedin Bkz. Çık.33:3’e ait not. Musa bir meleğin Tanrı’nın varlığının yerini dolduramayacağını ileri sürerek buna karşı çıkar. Seni adınla tanıyorum Kiş inin belirli bir amaç için seçildiğini ifade eder (bkz. Yer.1:5 ve ilgili not).
33:13 yollarını göster Bu duanın yanıtlandığı Çık.34:6-7’de görülür.
33:14 Varlığım İbranice’den birebir çevirisi: “Yüzüm”. Bkz. Say.6:25; Mez.13:1 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Çık.33:12’ye ait not.
33:17 Çünkü senden hoşnut kaldım Krş. İsa Mesih, Mat.17:5; İbr.3:1-6.
33:18 görkemini bana göster Musa, Tanrı’yla ilk karşılaştığı zaman görkeminin yanan çalıda görünen küçük bir yansıması karşı sında bile O’na bakmaya korkmuş (bkz. Çık.3:6 ve ilgili not) ve O’nun adını sormuştu. Tanrı’dan görkemini açıkça göstermesini istediğinde, Tanrı ona adını tam olarak bildirir ve bununla yetinmesi gerektiğini söyler (bkz. Çık.33:19,Çık.33:22; Çık.34:5-7).
33:19 iyiliğimi...Adımı Tanrı’nın özyapısı, kimliği ve kişiliği söz konusudur (bkz. Mez.20:1; Yu.1:12;Yu.17:6). Burada Tanrı’nın adı, Yu.34:6’da sıralanan nitelikleriyle ilişkilendirilir. merhamet edeceğim... acıyacağım Krş. Rom.9:15.
33:20 Bkz. Yar.16:13’e ait not; ayrıca bkz. Yu.1:18; Yu.6:46; 1Ti.1:17; 1Yu.4:12.
33:21-23 Tanrı, insana özgü ifadeler kullanarak kendisinden söz etmektedir (bkz. Çık.34:5-7).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş