Mısır'dan Çıkış 34

34
Antlaşma Yenileniyor
1RAB Musa'ya, “Öncekiler gibi iki taş levha kes” dedi, “Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım. 2Sabaha kadar hazırlan, sabah olunca Sina Dağı'na çık; dağın tepesinde, huzurumda dur. 3Senden başka kimse dağa çıkmasın, dağın hiçbir yerinde kimse görülmesin. Dağın eteğinde davar ya da sığır da otlamasın.”
4Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. RAB'bin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina Dağı'na çıktı. 5RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını RAB olarak duyurdu. 6 Musa'nın önünden geçerek, “Ben RAB'bim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. 7Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.”
8Musa hemen yere kapanıp tapındı. 9“Ya Rab, eğer benden hoşnutsan, lütfen bizimle gel” dedi, “Bunlar inatçı insanlardır. Sen suçlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi kendi mirasın olarak benimse.”
10RAB, “Senin halkınla bir antlaşma yapıyorum” dedi, “Onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım. Arasında yaşadığın halk neler yapabileceğimi görecek. Senin için korkunç şeyler yapacağım. 11Bugün sana verdiğim buyruğu tut. Amor, Kenan, Hitit, Periz, Hiv ve Yevus halklarını senin önünden kovacağım. 12Gideceğin ülkedeki insanlarla antlaşma yapmaktan kaçın. Çünkü bu senin için bir tuzak olur. 13 Onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını keseceksiniz. 14Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben adı Kıskanç bir RAB'bim, kıskanç bir Tanrı'yım. 15Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara gönül verir, kurban keserken sizi de çağırırlar; siz de gider yersiniz. 16Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da artlarından sürükler.
17 “Dökme putlar yapmayacaksınız.
18 “Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde yedi gün mayasız ekmek yiyerek Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan Aviv ayında çıktınız.
19 “Bütün ilk doğanlar benimdir; ister sığır, ister davar olsun, ilk doğan erkek hayvanlarınızın tümü bana aittir. 20 İlk doğan sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemeyecekseniz, sıpanın boynunu kıracaksınız. Bütün ilk doğan oğullarınızın bedelini ödemelisiniz.
“Kimse huzuruma eli boş çıkmasın.
21 “Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz.
22 “İlk buğday biçiminde Haftalar Bayramı, yıl sonunda da Ürün Devşirme Bayramı yapacaksınız. 23Bütün erkekleriniz yılda üç kez İsrail'in Tanrısı ben Egemen RAB'bin huzuruna çıkacaklar. 24Öteki ulusları önünüzden kovacak, sınırlarınızı genişleteceğim. Yılda üç kez Tanrınız RAB'bin önüne çıktığınız zaman, kimse ülkenize göz dikemeyecek.
25 “Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz. Fısıh kurbanı sabaha bırakılmayacak.
26 “Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız RAB'bin Tapınağı'na getireceksiniz.
“Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız.”
27RAB Musa'ya, “Bunları yaz” dedi, “Çünkü seninle ve İsrailliler'le bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım.” 28Musa orada kırk gün kırk gece RAB'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.
Musa Sina Dağı'ndan İniyor
29 Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağı'ndan indi. RAB'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi. 30Harun'la İsrailliler Musa'nın ışıldayan yüzünü görünce, ona yaklaşmaya korktular. 31Musa onları yanına çağırdı. Harun'la İsrail topluluğunun bütün önderleri çevresine toplandılar. Musa onlarla konuştu. 32Sonra herkes ona yaklaştı. Musa RAB'bin Sina Dağı'nda kendisine bildirdiği bütün buyrukları onlara verdi.
33Konuşmasını bitirdikten sonra, yüzüne bir peçe taktı. 34Ama ne zaman konuşmak için RAB'bin huzuruna çıksa, ayrılıncaya kadar peçeyi kaldırırdı. Dönünce de kendisine verilen buyrukları İsrailliler'e bildirir, 35İsrailliler de onun ışıldayan yüzünü görürlerdi. Sonra Musa içeri girip RAB'le görüşünceye kadar yine peçeyi takardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

34:1 iki taş levha... onlara yazacağım Bkz. Çık.31:18’e ait not. sözleri Bkz. Çık.20:1’e ait not.
34:5 adını Bkz. Çık.33:19’a ait not.
34:6-7 Bkz. Çık.33:19 ve ilgili not. RAB burada, adının anlamını ve ifade ettiği kavramları açıklar (bkz. Say.14:18; Neh.9:17; Mez.86:15; Mez.103:8; Mez.145:8; Yoe.2:13; Yun.4:2; ayrıca bkz. Çık.3:14-15; Çık.6:2-3’e ait notlar; krş. Yu.1:14 ve ilgili not). EskiAntlaşma’da Tanrı’nın karakterini ve EskiAntlaşma’nın teolojisini açıklayan önemli ayetlerdendir (bkz. örn. Yar.1:26-28; Yar.12:3; Çık.19:4-6; 2Sa.7:11-18; Mez.2,8; 110; Yşa.9:6-7; 42,49-50,53. bölümler; Yer.31:31-34 ve ilgili notlar). sevgisi engin ve sadık Bkz. Yu.1:14’e ait not. Elçi Yuhanna, Septuaginta’da “lütuf ve gerçek” olarak çevrilen bu ifadeyi İsa Mesih için kullanarak İsa’nın RAB olduğunu ima eder.
34:7 Binlercesine İbranice’den “binlerce kuşağa” diye de çevrilebilir (bkz. Çık.20:6 ve ilgili not). suçlarını, isyanlarını, günahlarını Bkz. Yşa.59:12 ve ilgili not.
34:10 antlaşma yapıyorum 19-31. bölümlerde söz edilen antlaşma yenileniyor. harikalar İbranice metinde aynı sözcük, Mısır üzerine gönderilen belalar için kullanılmıştır (Çık.3:20). Burada, Tanrı’nın çölde ve Kenan topraklarının ele geçirilmesi sırasında sergileyeceği mucizeleri tanımlar (bkz. Mez.9:1 ve ilgili not).
34:13 Aşera putlarını Kenanlılar’ın inanışına göre Aşera, baş ilahları El’in karısıydı. Aşera’nın onuruna yapılmış tahta putları öbür tapınma gereçlerinin yanına koyarlardı (bkz. örn. Hak.6:25).
34:14 adı Kıskanç Bkz. Çık.20:5’e ait not.
34:15 Putlara sunulan yemeğe ortak olmak, inancından ödün vermek anlamına gelir (krş. 1Ko.8. bölüm; Çık.10:18-21 ve ilgili notlar). başka ilahlara gönül verir Bkz. Hak.2:17 ve ilgili not.
34:17 Dökme putlar yapmayacaksınız Harun’un altın buzağıyı yaparken yapmış olduğu gibi (bkz. Çık.32:4).
34:18-26 Bkz. Çık.23:14-19’a ait notlar.
34:21 Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz Buluşma Çadırı’nı yaparken bile dinlenmeleri buyrulmuştu (bkz. Çık.31:13,Çık.31:16-17’ye ait notlar).
34:24 kimse ülkenize göz dikemeyecek RAB, yılda üç bayrama katılmak için uzaktan gelmesi gereken İsrailliler’in topraklarını, bayram süresince korumayı vaat eder (bkz. Yas.16:16).
34:27 Bunları yaz Bkz. Çık.24:4.
34:28 Antlaşma sözlerini, on buyruğu Bkz. Çık.20:1’e ait not. yazdı Burada özne olarak Musa’dan çok RAB vurgulanır (bkz. Çık.34:1).
34:29 antlaşma Bkz. Çık.16:34 ve Çık.25:16’ya ait notlar. ışı ldıyordu Tanrı’nın görkemini görmek isteyen Musa (bkz. Çık.33:18 ve ilgili not), farkında olmadan O’nun görkemini yansıtıyordu.
34:33 yüzüne bir peçe taktı Böylece İsrailliler, yüzündeki ışıltının giderek söndüğünü görmeyeceklerdi (bkz. 2Ko.3:7-18 ve ilgili notlar).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş