İbraniler 11

11
İman
1İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır[a]. 2Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. 3 Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. 4 Habil'in Tanrı'ya Kayin'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde, iman sayesinde hâlâ konuşmaktadır.
5 İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. 6İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.
7 İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu.
8 İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca, Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. 9 İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. 10Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu.
11 İbrahim, yaşı geçmiş ve karısı Sara kısır olduğu halde, imanı sayesinde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu. 12 Böylece tek bir adamdan, üstelik ölüden farksız birinden gökteki yıldızlar, deniz kıyısındaki kum kadar sayısız torun meydana geldi.
13 Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler. 14Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar. 15Ayrıldıkları ülkeyi düşünselerdi, geri dönmeye fırsatları olurdu. 16Ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.
17 İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. 18 Oysa Tanrı ona, “Senin soyun İshak'la sürecek” demişti. 19İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü; nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı.
20 İman sayesinde İshak gelecek olaylarla ilgili olarak Yakup'la Esav'ı kutsadı. 21 Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf'un iki oğlunu da kutsadı, değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı. 22 Yusuf ölürken iman sayesinde İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkacağını anımsattı ve kemiklerine ilişkin buyruk verdi.
23 Musa doğduğunda annesiyle babası onu imanla üç ay gizlediler. Çünkü çocuğun güzel olduğunu gördüler ve kralın fermanından korkmadılar. 24 Musa büyüyünce iman sayesinde firavunun kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. 25Bir süre için günahın sefasını sürmektense, Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. 26Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. 27 Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Görünmez Olan'ı görür gibi dayandı. 28 İlk doğanları öldüren melek İsrailliler'e dokunmasın diye Musa imanla, Fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı. 29 İman sayesinde İsrailliler karadan geçer gibi Kamış Denizi'nden geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular.
30 İsrailliler yedi gün boyunca Eriha surları çevresinde dolandılar; sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı. 31Fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi.
32 Daha ne diyeyim? Gidyon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam, zaman yetmeyecek. 33 Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler, adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar. 34 Kızgın ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar. 35 Kadınlar dirilen ölülerini geri aldılar. Başkalarıysa salıverilmeyi reddederek dirilip daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla işkencelere katlandılar. 36 Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi. 37 Taşlandılar, testereyle biçildiler[b], kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. 38Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular.
39İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde, hiçbiri vaat edilene kavuşmadı. 40Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diye, Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 varlığından emin olmaktır Grekçesi’nden “varlığına kanıttır” diye de çevrilebilir.
11:2 Atalarımız Eski Antlaşma döneminde yaşayan imanlılar.
11:4 doğru biri olarak Tanrı’nın beğenisini kazandı Bkz. Yar.4:2-4; ayrıca bkz. 1Yu.3:12.
11:5 Hanok Bkz. Yar.5:18-24. onu yukarı almıştı Bkz. Yar.5:24’e ait not; krş. Mez.49:15; Mez.73:24.
11:6 kendisini arayanları Krş. Yer.29:13.
11:7 Nuh Bkz. Yar.1:28-9:29. Bununla Tufanla, Tanrı’nın sözü ve Nuh’un imanı herkesin önünde doğrulandı ve dünyanın imansızlığı yargılandı. imana dayanan doğruluğun Nuh, “görünmeyen şeyler”le, yani daha önce dünyada görülmemiş tufanla (İbr.11:1) ilgili olarak Tanrı’ya ve sözüne tümüyle güvendi; böylece “doğru biri” (İbr.10:38) olduğu görüldü (ayrıca bkz. Makale: Doğruluk, s.1656).
11:8 İbrahim Yeni Antlaşma’da imanlıların önde gelen örneği olarak gösterilir (Rom.4:11-12,Rom.4:16-17 ; Gal.3:7,Gal.3:9,Gal.3:29). çağrılınca Bkz. Yar.12:1-3. İbrahim’in imanı, itaatiyle kendini göstermiştir (bkz. Yar.12:4’e ait not; Yak.2:14-26). miras alacağı yere Vaat edilmiş Kenan topraklarına.
11:10 temelli kent İster yerleşik ister göçebe bir yaşam sürsünler, imanlıların özlemi Tanrı’nın hazırladığı göksel kentte (göksel Yeruşalim’de; İbr.12:22-24) yaşamaktır. Bu kent, “gelecek teki kent” (İbr.13:14) ve “Yeni Yeruşalim” diye de adlandırılır (Va.21:2-4,Va.21:9-27). kurucusu Bkz. İbr.11:16; ayrıca krş. Mez.147:2; Yşa.62:5’e ait not.
11:11 Sara’nın kendisi de kısır Bkz. Yar.11:30 ve ilgili not; Yar.18:11-12.
11:12 ölüden farksız Yüz yaşında olduğu için (bkz. Yar.21:5; Rom.4:19). gökteki yıldızlar, deniz kıyısındaki kum Bkz. Yar.13:16 ve ilgili not; Yar.15:5; Yar.22:17; Yar.26:4; 1Kr.4:20.
11:13 bunları uzaktan görüp selamladılar İman sayesinde Tanrı’nın vaatlerinin işaret ettiği gerçekleri görüp sonunda bunlara kavuşacaklarına emin oldular (İbr.11:1). yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını Kenan topraklarındaki ataları gibi (bkz. Yar.17:8; Yar.23:4; Yar.28:4). Onların gerçek vatanları gelecekteki göksel kentti (bkz. İbr.11:10,İbr.11:16).
11:14 bir vatan Artık yabancı ve konuk olmayacakları bir ülke. “Vatan” ve “kent” aynı anlama geliyordu (bkz. Yşu.10:2; 1Sa.27:5).
11:16 onlara bir kent hazırladı Bkz. İbr.11:10 ve ilgili not.
11:17 Bkz. Yar.22. bölüm ve ilgili notlar.
11:20 Bkz. Yar.27:27-40.
11:21 Bkz. Yar.48:9-20. değneğinin... tapındı Bkz. Yar.47:31 ve ilgili not.
11:23 Bkz. Çık.2:2-3; Elç.7:20-44. Musa... annesiyle babası Bkz. Çık.6:20; Say.26:58-59. çocuğun güzel olduğunu Bkz. Çık.2:2. kralın fermanı Tüm İsrailli erkek bebeklerin doğar doğmaz öldürülmesiyle ilgili (Çık.1:16,Çık.1:22). korkmadılar Kralın fermanına karşı gelmeye razıydılar.
11:24 firavunun kızının oğlu Bkz. Çık.2:10.
11:25 günahın sefasını Mısır’daki saray yaşamının lüksünden ve itibarından söz ediliyor.
11:26 Mesih uğruna Musa, İsrail’in geleceğiyle ilgili vaat edileni tamamen anlamamış olsa da, Mısır’daki saray yaşamından ve sahip olduğu büyük yetkiden vazgeçerek İsrail halkıyla beraber Mısır’ı terk etti. Tüm bunları gelecekte bu halkın içinden çıkacak olan Mesih aracılığıyla gerçekleşecek evrensel kurtuluş uğruna yaptı. Mısır hazinelerinden Örneğin, Firavun Tutankamon’un mezarında bile binlerce kilo saf altın vardı.
11:27 imanla Mısır’dan ayrıldı Kırk yaşlarındayken Midyan’a kaçışından söz edilmektedir (bkz. Çık.2:11-15 ve ilgili not; Elç.7:23-29). Görünmez Olan’ı görür gibi Bkz. İbr.11:1,İbr.11:6; ayrıca bkz. Rom.1:20; Kol.1:15 ve ilgili not; 1Ti.1:17. dayandı Midyan’da geçirdiği kırk yıl (Elç.7:30).
11:28 Bkz. Çık.12:1-30.
11:29 Bkz. Çık.14-15. bölümler. Musa’nın yaşamındaki üçüncü (son kırk yıllık) dönem, İsrailliler’e çöl boyunca önderlik etmekle geçti. Musa yüz yirmi yaşındayken Moav’da öldü (Yas.34:1-7).
11:30 Eriha İsrail’in vaat edilen toprakları fethetmesinin önündeki ilk engel savaşmadan, iman sayesinde aşılmıştı.
11:30-31 Bkz. Yşu.2:6.
11:31 imanı sayesinde Bkz. Yşu.6:17,Yşu.6:20. casusları dostça karşı ladığı Bkz. Yak.2:25.
11:32 Gidyon, Barak, Şimşon, Yiftah Bkz. Hak.4-8,11-16. bölümler; 1Sa.12:11. Samuel Bkz. Elç.3:24; Elç.11:19-20; krş. Mez.99:6; Yer.15:1 ve ilgili notlar.
11:33 ülkeler ele geçirdiler Örn. Davut, 2Sa.5:6-25; 2Sa.8:1-14; 2Sa.10:1-19; 2Sa.12:26-31. adaleti sağladılar Örn. Samuel, 1Sa.12:3-5; Davut, 2Sa.8:15; Süleyman, 1Kr.3:9-12,1Kr.3:16-28. vaat edilenlerekavuştular İsrailliler’in Kral Süleyman döneminde vaat edilen topraklardaki rahat yaşamından söz ediliyor olabilir (bkz. 1Kr.5:4 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşu.23:14; Yşu.24:8-13). aslanların ağzını kapadılar Örn. Daniel, Dan.6. bölüm.
11:34 Kızgın ateşi söndürdüler Örn. Daniel’in arkadaşları Şadrak, Meşak ve Abed-Nego, Dan.3. bölüm. kılıcın ağzından... kurtuldular Örn. Davut, 1Sa.17:45-49; İlyas, 2Kr.1. bölüm; Elişa, 2Kr.6:31; Yeremya, Yer.26:7-24. Güçsüzlükte kuvvet buldular Örn. Şimşon, Hak.16:21-30.
11:35 Kadınlar dirilen ölülerini geri aldılar Krş. Sarefat’taki dul, 1Kr.17:17-24; Şunemli kadın, 2Kr.4:8-37.
11:36 alaya alınıp kamçılandı... hapsedildi Örn. Yeremya, Yer.20:7-8; Yer.37:15-16.
11:37 Taşlandılar Örn. Kâhin Yehoyada’nın oğlu Zekeriya gerçeği ilan ettiği için taşlanarak öldürülmüştür, 2Ta.24:21. testereyle biçildiler Bazı kaynaklara göre zalim kral Manaşşe, Yeşaya Peygamber’i bu şekilde öldürtmüştür (bkz. Yeşaya: Giriş).
11:39 imanları sayesinde Bkz. İbr.3:7-8; İbr.11:2. vaat edilene Ya gelecekte kurulacak bin yıllık egemenlik ya da Va.21-22. bölümlerde açıklanan ebedi yaşam, yeni yeryüzünde olan yeni Yeruşalim.
11:39-40 Yazar kitap boyunca, imanlıların eski hayatlarının cazibesini hatırlayıp ona geri dönmeyi arzulamalarının önüne geçmek amacıyla, Mesih sayesinde sahip oldukları ayrıcalıklarını vurgular. Eski Antlaşma döneminde iman ataları bile vaat edilene ulaşmak için dayanmak zorunda kaldılar ama ulaşamadılar, çünkü bu vaatlerin Mesih’te yerine gelmesi gerekiyordu (2Ko.1:20). Yeni Antlaşma dönemindeki imanlılar bu anlamda EskiAntlaşma dönemi imanlılarından ayrıcalıklı konumdadırlar; ancak onların da bu vaade tam olarak kavuşana dek dayanma gücüne ihtiyaçları vardır (bkz. Giriş).
10:32-12:3 Hab.2:3-4’ün bir açıklaması (bkz. Giriş).

Videolar

İbraniler Girişi

Genel Bakış: Yazar ne kendi kimliğini, ne de mektubu kime yazdığını açıklıyor. Böylece işimiz, metinde verilen ipuçlarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalıyor. Yazarın kendisi, İsa'nın on iki elçisi arasında yer almaz; ama İsa'nın öğretilerini ilk izleyicilerinden duymuştur (2:2-3). Eski Antlaşma'yı iyi bildiği apaçık; Eski Antlaşma'dan yaptığı 29 aktarmanın yanısıra, 50'nin üzerinde bölümden de söz eder. Geleneksel başlıkla (İbraniler'e) içeriğin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını gösteriyor. Bu insanlar, daha önce ölüm derecesinde olmamakla birlikte, inançları uğruna büyük baskılara uğramışlardı1. Ama şimdi o kadar gayretli görünmüyorlar. Bunun için inandıklarına sımsıkı sarılmaya özendiriliyorlar2. Mektubun İ.S. 70'ten önce yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Yeruşalim'deki tapınağın İ.S. 70 yılında yıkılmasından hiç söz edilmiyor. Tersine yazar, tapınakta sürekli sunulan sunulardan söz ediyor (örn. 9:6-9).

Mektubun İçeriği: Yazarın ilk sözleri, iletmek istediği bildiriyi özetliyor: «Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir». İbraniler, özde Tanrı Oğlu'na ilişkin bir mektuptur3. Yazar, Oğul'u meleklerden (1:4-14; 2:15-18) ve Musa'dan (3:2-6) üstün gösterir. Zayıflıklarımızı bilen, «Kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkan» ve kendisinin aracılığıyla «Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtarabilen» başkâhin O'dur (4:15; 9:26; 7:25). Başkâhin olarak ortaya çıkması, Kutsal Yasa'da değişikliği gerekli kılıyor4; yeni bir antlaşma eskisinin yerini alıyor. Bu yeni antlaşmaya göre Tanrı diyor ki, «Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak... Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım»5. İsa, Tanrı'nın huzuruna giden yeni bir yol açtı. Biz de Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliriz (10:19-22).

Mektup ayrıca Tanrı'dan uzaklaşmak tehlikesiyle ilgili uyarılar içerir6. «İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır» ifadesinin yer aldığı 11. bölüm, iman konusunda eşsiz bir bölümdür. İmanda örnek alınacak erkek ve kadınlardan söz ediliyor. Bunlar öyle kişiler ki, «Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.»

Mektubun son bölümü uygulamaya yönelik öğütler içerir.

Ana Hatlar:

1:1-3 Giriş
1:4-3:6 Mesih'in üstünlüğü
3:7-4:13 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın
4:14-7:28 Başkâhinimiz Mesih
8:1-9:28 Daha iyi bir antlaşma
10:1-39 Daha iyi bir kurban
11:1-40 İmanın zaferi
12:1-29 Tanrı sözünü reddetmeyin
13:1-25 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş