İbraniler 12

12
Rab Sevdiklerini Terbiye Eder
1İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. 2Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. 3Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün. 4Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz. 5 Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz:
“Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma,
Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.
6Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder,
Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.”
7Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? 8Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız. 9Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse Ruhlar Babası'na bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi? 10Babalarımız bizi kısa bir süre için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. 11Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. 12-13 Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki, kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine şifa bulsun.
Tanrı'yı Reddetmeyin
14Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab'bi göremeyecek. 15 Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. 16 Kimse fuhuş yapmasın ya da ilk oğulluk hakkını bir yemeğe karşılık satan Esav gibi kutsal değerlere saygısızlık etmesin. 17 Biliyorsunuz, Esav daha sonra kutsanma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşı döküp yalvarmasına karşın, vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi[a].
18-19 Sizler dokunulabilen, alev alev yanan dağa, karanlığa, koyu karanlık ve kasırgaya, gürleyen çağrı borusuna, tanrısal sözleri ileten sese yaklaşmış değilsiniz. O sesi işitenler, kendilerine bir sözcük daha söylenmesin diye yalvardılar. 20 “Dağa bir hayvan bile dokunsa taşlanacak” buyruğuna dayanamadılar. 21 Görünüm öyle korkunçtu ki, Musa, “Çok korkuyorum, titriyorum” dedi. 22-24 Oysa sizler Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız.
25 Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü yeryüzünde kendilerini uyaranı reddedenler kurtulamadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim de kurtulamayacağımız çok daha kesindir. 26 O zaman O'nun sesi yeri sarsmıştı. Ama şimdi, “Bir kez daha yalnız yeri değil, göğü de sarsacağım” diye söz vermiştir. 27“Bir kez daha” sözü, sarsılanların, yani yaratılmış olan şeylerin ortadan kaldırılacağını, böylelikle sarsılmayanların kalacağını anlatıyor. 28Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki, Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım. 29 Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 Tanıklar 11. bölümde söz edilen iman kahramanlarıdır; bu kişiler, Tanrı’nın sadakatini ve imanın değerini kendi yaşamlarında görmüş insanlardır (İbr.11:2). sabırla koşalım Bkz. Elç.20:24; 1Ko.9:24-26; Gal.2:2; Gal.5:7; Flp.1:14-16; 2Ti.Flp.4:7. Hıristiyan yaş amı kısa mesafeli sürat koşusu değil, ömür boyu süren bir yarıştır.
12:2 imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Bkz. İbr.2:10’a ait not. İsa Mesih iman koşusunu başlatmış, yetkin bir şekilde sürdürmüş (bkz. İbr.5:9’a ait not), ölümü ve dirilişiyle tamamlamıştır. kendisini bekleyen sevinç Baba Tanrı’nın sağına yüceltilmesi (bkz. “yücelerde ulu Tanrı’nın sağına oturdu”, İbr.1:2-3’e ait not; krş. Yşa.53:10-12 ve ilgili notlar). utancı hiçe sayıp Mesih bu konuda da imanlılara örnek oluşturur; imanlının diriliş zamanında sahip olacağı yücelik, Müjde uğruna çektiği sıkıntılardan kat kat daha önemli ve değerlidir (bkz. Mat.5:10-12; Rom.8:18-21; 2Ko.4:16-18; 1Pe.4:12-19; 1Pe.5:10). çarmıhta ölüme katlandı Bkz. Flp.1:7-8 ve ilgili not.
10:32-12:3 Hab.2:3-4’ün bir açıklaması (bkz. Giriş).
12:3 İsa Mesih, öğrencilerinin çekeceği sıkıntıyı kat kat aşan, ölçülemez bir azap yaşamıştır. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için Bkz. Gal.6:9; Va.2:3; krş. Yşa.40:28-31.
12:5-7 Sıkıntı ve zulüm, ruhsal gelişime yönelik ıslah edici ve eğitici etkenler olarak görülmelidir (bkz. Bilgi Kutusu:Acılar, Denenmeler, s.1830). Tanrı’nın imanlıları terbiye edişi, onlara ‘babalık’ yaptığının kanıtıdır. Terbiye, imanlıları sıkıntılara sonuna kadar dayanmaya özendirir (İbr.12:10).
12:11 doğruluğu üretir Terbiye, uysallıkla kabul edildiğinde (bkz. İbr.12:9) sağlıklı ve yararlıdır.
12:4-13 Özd.3:11-12’nin bir açıklaması olan bu ayetler (bkz. Giriş), imanlıları zorluklar karşısında sonuna kadar dayanmaya teşvik eder.
12:12-13 Bkz. Yşa.35:3. düz yollar yapın İmanlılara, özellikle doğru yoldan sapmış olanlara iyi bir örnek olarak onları ruhsal gönençlerine kavuşturmayı sağlayacak dürüst davranışlara bir çağrı. İmanlının, yarışı en iyi şekilde bitirebilmek için ayartıcı her ş eyden uzak durması gerekir.
12:14 Kutsallığa sahip Krş.1Pe.1:15-16 ve ilgili not; 1Pe.1:16’ya ait not. Kutsallık, Tanrı sözüne göre yaşamak (Yu.17:17), lütfa ortak olmak ve günaha yol açan her şeyden uzak durmaktır (Yu.12:15-16). Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek Kendini Rab’be adamamış kimse, diriliş gününde O’nun huzurunda duramaz (krş. 1Yu.3:2-3; ayrıca bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not).
12:15 Tanrı’nın lütfundan yoksun kalmasın Bkz. İbr.6:4-8 ve ilgili notlar. acı bir kök Gurur, kin, rekabet veya başkalarına zararı dokunacak herhangi bir duygu.
12:16 Esav gibi Bkz. Yar.25:29-34. Esav’ın kutsal değerlere saygısı yoktu; dünyasal nimetleri ilk oğulluk hakkından daha üstün sayarak ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu (Yar.25:34; krş. Flp.3:19).
12:17 geri çevrildi Çünkü Esav’ın pişmanlığının nedeni sadece uğradığı zarardı; aslında günahından tövbe etmemişti (Yar.27. bölüm; krş. 2Ko.7:10). kutsanma İlk oğlun kutsanma hakkı söz konusudur. Mektubun muhatapları, zulümden kurtulmak uğruna imanlarından ödün verebilecek gibi görünüyor olmalılar. Bu dünyadaki geçici rahatlığı ilk ruhsal oğulluk haklarına tercih eden bir imanlı Mesih’in kutsamasından yoksun kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. gözyaşı döküp Esav’ın gözyaşları tövbe göstergesi değildir (bkz. Yar.27:34-38). vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi Grekçesi’nden “tövbe olanağı bulamadı” diye de çevrilebilir (krş. İbr.6:4-6 ve ilgili not).
12:18-21 Sina Dağı’nda Kutsal Yasa’nın verilişi hatırlatılıyor (bkz. Çık.19:10-24; Yas.4:11-12; Yas.5:22-26).
12:22-24 Eski Antlaşma’nın oluşturulduğu koşullar (İbr.12:18-21) ve Yeni Antlaşma’nın özellikleri (bu ayetlerde) iki antlaşma arasındaki büyük farkı vurgular. Bu ayetlerde hâlâ tapınağa dayanan Eski Antlaşma düzenine dönmeyi düşünenler uyarılmakta ve Yeni Antlaşma’nın üstünlüğünden söz edilerek Mesih’in yolunda yürümeye teşvik edilmektedir. on binlerce meleğe Bkz. Va.5:11. ilk doğanların topluluğu ‘İmanlılar’ anlamındadır, çünkü: (1) Meleklerden az önce söz edildiğine göre (İbr.12:22-24) tekrar onlardan söz ediliyor olamaz. ( 2) Bu ilk doğanların adlarının göklerde yazılı olduğu gerçeği, kurtulmuş olanları (bkz. Va.3:5; Va.13:8; Va.17:8; Va.20:12; Va.21:27); bu kişilere “ilk doğanlar” denilmesi de, asıl ilk doğan ve her şeye mirasçı olan Mesih’le (İbr.1:2) birlikte ortak mirasçılar olarak ayrıcalıklı konumlarını akla getirir. Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya Bkz. İbr.4:13; Makale: Yargı, s.260; Rom.14:10-12; 1Ko.3:10-15; 2Ko.5:10; Va.20:11-15. yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına Bkz. “yetkin”, İbr.5:9’a ait not. Habil (İbr.11:4) ve Nuh (İbr.11:7) gibi Eski Antlaşma döneminde yaşamış imanlılar, diriliş bedenlerini bekledikleri için “ruhlar” olarak ve imanları uyarınca Tanrı onları doğru saydığı için de “doğru kişiler” olarak adlandırılırlar (bkz. Yar.15:6; Rom.4:3 ve ilgili notlar). Bununla birlikte, Mesih çarmıhta ölene dek aklanmaları gerçekleşmemişti (bkz. İbr.11:40; Rom.3:24-26 ve ilgili notlar). yeni antlaşmanın aracısı Bkz. İbr.8:6 ve ilgili not. Habil’in kanından daha üstün bir anlam taşıyan Mesih’in çarmıhta dökülen kanı bağışlama ve barıştırmayı ifade ederken (bkz. İbr.9:12 ve ilgili not; İbr.10:19-20 ; Kol.1:20; 1Yu.1:7), Habil’in, kardeşi Kayin tarafından akıtılan kanı ise ceza ve adalet gerektirmişti (bkz. Yar.4:10 ve ilgili not).
12:25 Bunları söyleyeni Tanrı’yı. yeryüzünde Sina Dağı’nda. göklerden bizi uyarandan Gökten gelmiş olan, şimdi de gökte bulunan Mesih’ten (İbr.1:1-3; İbr.4:14; İbr.6:20; İbr.7:26; İbr.9:24). Müjde’yi reddetmenin veya duyarsız kalmanın sonucu felakettir (bkz. İbr.2:2-3 ve ilgili notlar); çünkü böylelikle kişi, kendisine yaşam getirecek tek gerçeği benimsememiş olur.
12:26 yeri sarsmıştı Bkz. Çık.19:18; krş. Hak.5:4-5; Mez.68:7-8.
12:27 Bir kez daha Mesih’in ikinci gelişinde (bkz. Mat.24:29; Mar.13:24-25 ve ilgili not; Luk.21:11,Luk.21:25). sarsılmayanların Tanrı’nın Egemenliği’ndeki her şeyin (İbr.12:28).
12:28 Tanrı’yı hoşnut edecek biçimde... tapınalım Bkz. Yu.4:19-24; Rom.12:1.
12:18-29 Çık.19:10-23’ün bir açıklamasıyla (bkz. Giriş) birlikte beşinci uyarıyı içerir (bkz. İbr.2:1-4’e ait not).
12:25-29 Beşinci uyarı (bkz. İbr.2:1-4’e ait not).
12:29 Krş. İbr.11:26-27 ve ilgili not; Çık.24:17; Yas.9:3.

Videolar

İbraniler Girişi

Genel Bakış: Yazar ne kendi kimliğini, ne de mektubu kime yazdığını açıklıyor. Böylece işimiz, metinde verilen ipuçlarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalıyor. Yazarın kendisi, İsa'nın on iki elçisi arasında yer almaz; ama İsa'nın öğretilerini ilk izleyicilerinden duymuştur (2:2-3). Eski Antlaşma'yı iyi bildiği apaçık; Eski Antlaşma'dan yaptığı 29 aktarmanın yanısıra, 50'nin üzerinde bölümden de söz eder. Geleneksel başlıkla (İbraniler'e) içeriğin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını gösteriyor. Bu insanlar, daha önce ölüm derecesinde olmamakla birlikte, inançları uğruna büyük baskılara uğramışlardı1. Ama şimdi o kadar gayretli görünmüyorlar. Bunun için inandıklarına sımsıkı sarılmaya özendiriliyorlar2. Mektubun İ.S. 70'ten önce yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Yeruşalim'deki tapınağın İ.S. 70 yılında yıkılmasından hiç söz edilmiyor. Tersine yazar, tapınakta sürekli sunulan sunulardan söz ediyor (örn. 9:6-9).

Mektubun İçeriği: Yazarın ilk sözleri, iletmek istediği bildiriyi özetliyor: «Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir». İbraniler, özde Tanrı Oğlu'na ilişkin bir mektuptur3. Yazar, Oğul'u meleklerden (1:4-14; 2:15-18) ve Musa'dan (3:2-6) üstün gösterir. Zayıflıklarımızı bilen, «Kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkan» ve kendisinin aracılığıyla «Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtarabilen» başkâhin O'dur (4:15; 9:26; 7:25). Başkâhin olarak ortaya çıkması, Kutsal Yasa'da değişikliği gerekli kılıyor4; yeni bir antlaşma eskisinin yerini alıyor. Bu yeni antlaşmaya göre Tanrı diyor ki, «Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak... Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım»5. İsa, Tanrı'nın huzuruna giden yeni bir yol açtı. Biz de Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliriz (10:19-22).

Mektup ayrıca Tanrı'dan uzaklaşmak tehlikesiyle ilgili uyarılar içerir6. «İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır» ifadesinin yer aldığı 11. bölüm, iman konusunda eşsiz bir bölümdür. İmanda örnek alınacak erkek ve kadınlardan söz ediliyor. Bunlar öyle kişiler ki, «Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.»

Mektubun son bölümü uygulamaya yönelik öğütler içerir.

Ana Hatlar:

1:1-3 Giriş
1:4-3:6 Mesih'in üstünlüğü
3:7-4:13 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın
4:14-7:28 Başkâhinimiz Mesih
8:1-9:28 Daha iyi bir antlaşma
10:1-39 Daha iyi bir kurban
11:1-40 İmanın zaferi
12:1-29 Tanrı sözünü reddetmeyin
13:1-25 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş