1. Petrus 3

3
Karı Koca İlişkileri
1-2 Bunun gibi, ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, kimileri Tanrı sözüne inanmasa bile, Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. 3 Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. 4Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. 5Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. 6 Örneğin Sara İbrahim'i “Efendim” diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız, siz de Sara'nın çocukları olursunuz.
7 Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın.
Doğruluk Uğruna Acı Çekmek
8Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun. 9Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız. 10 Şöyle ki,
“Yaşamdan zevk almak,
İyi günler görmek isteyen,
Dilini kötülükten,
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
11Kötülükten sakınıp iyilik yapsın.
Esenliği amaçlasın, ardınca gitsin.
12Çünkü Rab'bin gözleri
Doğru kişilerin üzerindedir.
Kulakları onların yakarışına açıktır.
Ama Rab kötülük yapanlara karşıdır.”
13İyilik yapmakta gayretli olursanız, size kim kötülük edecek? 14 Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların “korktuğundan korkmayın, ürkmeyin.” 15Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. 16Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki, Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. 17İyilik edip acı çekmek –eğer Tanrı'nın isteği buysa– kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir. 18Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü[a]. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi. 19Ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu. 20 Bir zamanlar, Nuh'un günlerinde gemi yapılırken, Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi suyla kurtuldu[b]. 21Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor. 22Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-2 bağımlı olun Krş. 1Pe.2:13,1Pe.2:18. Bu ifade, yetkili kılınmış yönetime itaati öngören bir anlama sahiptir (bkz. 1Ko.11:3; Ef.5:25 ve ilgili notlar). Söze gerek kalmadan İmanlı kadınlar, imanlı olmayan kocalarını Mesih’e kazandırmak için tartışma becerilerine değil, yaşamlarında sergiledikleri erdemlere güvenmelidirler.
3:3 saçlar... altın takılar O çağlarda kadınlar genellikle varlıklı olduklarını belli etmek veya cinsel cazibelerini ortaya koymak için süslenirdi (bkz. 1Ko.11:5-6’ ya ait not; 1Ti.2:9-10 ve ilgili not).
3:5 Geçmişteki ölçütler, belirli bir zaman ve kültürle sınırlı değildir.
2:13-3:6 Petrus burada imanlıları tüm yasal yetkililere tâbi olmaya çağırır (ancak krş. Elç.4:19; Elç.5:29).Adil yönetimlerin yetkisinin kabul edilmesi, çoğunluğun yararı ve Tanrı’nın yeryüzündeki isteğinin gerçekleşmesi için gereklidir.
3:1-6 Krş. 1Ko.11:3 ve ilgili not; Ef.5:22-2 5; Ef.5:22’ye ait not; Kol.3:18; 1Ti.2:9-10; Tit.1:4-5.
3:6 Sara İbrahim’i “Efendim” diye çağırır Bkz. Yar.18:12. Sara’nın çocukları İman edenlerin ruhsal yönden babası olan İbrahim’in (Rom.4:16-17) karısı olmasından kaynaklanan bir tanımlama.
3:7 daha zayıf olan karılarınız Kadının ahlâksal veya zihinsel anlamda değil, fiziksel yönden nispeten güçsüz olması söz konusudur. Tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları Bkz. Gal.3:28 ve ilgili not. dualarınıza bir engel çıkmasın Tanrı’nın evliliğe ilişkin buyruklarına saygı gösterilmezse, eşlerin Tanrı’yla ve birbirleriyle olan ruhsal paydaşlığı aksamaya uğrayabilir.
3:8 aynı düşüncede birleşin Bkz. Rom.12:16; 1Ko.1:10-1 5; Flp.1:1-2 ve ilgili not. duygularını paylaşın Bkz. Rom.12:15; 1Ko.12:26 ve ilgili not. kardeşçe sevin Bkz. 1Pe.1:20-25; 1Se.4:9 ve ilgili not; İbr.13:1. ş efkatli olun Bkz. Kol.3:12. alçakgönüllü Bkz. Flp.1:5-11 ve ilgili notlar.
3:9 Bkz. 1Pe.2:23; Rom.12:17-21 ve ilgili notlar.
3:14 acı çekseniz bile Grekçe’de bu şartlı cümlecik, doğruluk yüzünden acı çekmenin uzak bir olasılık olduğunu ifade eder. ne mutlu size! Bkz. Mat.5:10-12; Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830. İnsanların “korktuğundan” Tanrı halkının dünyaya bakış açısı iman etmeyenlerinkinden farklı olmalıdır; yargıları adil olmalı (Mat.7:1-6; 1Ko.6:1-10), Tanrı’nın düşmanlarından korkmak yerine Tanrı’dan korkmalıdırlar (bkz. Yşa.8:13).
3:15 İçinizdeki umudun Bkz. Bilgi Kutusu:Umut, s.1666.
3:16 yumuşak huyla, saygıyla İmanlının, inancını savunurken tartışmanın galibi olma hevesinde olması hem tutum olarak yanlıştır hem de duyurduğu müjdenin anlaşılma isteğine engel oluşturur. iftiradan utansınlar Haksız yere suçlanan imanlının alçakgönüllülüğü elden bırakmaması bu noktada büyük önem taşı r.
3:18 doğru kişi olarak doğru olmayanlar için İsa Mesih, sonucunda tüm insanlığı Tanrı’ya ulaştıracak bir yol olacağını bilerek bütün acılara katlandı. Mesih’e iman edenler de, olumlu sonuçlar alacaklarını bilerek müjdeleme konusunda acı çekmeye hazır olmalıdırlar (1Pe.3:13-17). günah sunusu olarak Bkz. 1Pe.2:24’e ait not; İbr.2:17 ve İbr.10:4’e ait notlar. ilk ve son kez Bkz. İbr.9:27-28. öldü Birçok Grekçe elyazmasında, “acı çekti” diye geçer.
3:20 suyla kurtuldu Grekçesi’nden “sudan sağ salim çıktı” olarak da çevrilebilir.
3:21 Bu olay vaftizi simgeliyor Bkz. Makale: Vaftiz, s.1591. Bazı yorumculara göre vaftizde ve tufanda yargı aracı olan su (tufanda kötünün ölümü ; vaftizde imanlının günah karşısında ölümü), aynı zamanda kurtarma aracıdır. Bazı yorumculara göre ise vaftiz, sadece kurtuluşun ve kurtuluşa kavuşmuş imanlının temiz bir vicdanla yaşamını sürdüreceğinin ilanıdır. İsa Mesih’in diriliş iyle şimdi sizi de kurtarıyor Sonuçta insanlar İsa Mesih’in dirilişinin doğaüstü gücüyle kurtulur.
3:22 Göğe çıkmış olan Bkz. Elç.1:9-11. Tanrı’nın sağındadır Bkz. İbr.1:2-3 ve ilgili not; İbr.12:2. melekler, yetkiler ve güçler Bkz. Ef.6:12 ve ilgili not.

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş