1. Petrus 2:12-14

12İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.
Yöneticilere Bağımlı Olun
13-14İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma –gerek her şeyin üstünde olan krala[a] gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere– Rab adına bağımlı olun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:12 iyi işlerinizi görerek “Görmek” diye çevrilen sözcük Grekçe’de ‘dikkatle gözlemek’anlamına gelir. İmanlıların tutumları ve yaptıkları her şey her an imanlı olmayanların gözü önündedir (krş. Mat.5:16). Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün Ya yargı günü ya da kişinin Mesih’e iman ettiği veya müjdeyi duyduğu gün olabilir. İmanlının örnek yaşamı, iman etmemiş birini etkileyip onu tövbeye ve iman etmeye yöneltebilir.
2:13-14 İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma Kurumların yetkisinin sürmesi Tanrı’ya bağlıdır (bkz. Rom.13:1-2 ve ilgili notlar). Dünyasal yönetimlere itaat etmeyen kişi, yönetimleri düzenleyen Tanrı’ya itaat etmemiş olur (krş. Rom.13:2). Ancak yönetimlere itaat hiçbir zaman Tanrı Yasası’na aykırı ve karşı olmamalıdır (krş. Elç.4:19; Elç.5:29). krala Petrus bu mektubu yazdığında Roma’nın yönetiminde zalim imparator Neron vardı (İS 54-68; bkz. Giriş).
2:13-3:6 Petrus burada imanlıları tüm yasal yetkililere tâbi olmaya çağırır (ancak krş. Elç.4:19; Elç.5:29).Adil yönetimlerin yetkisinin kabul edilmesi, çoğunluğun yararı ve Tanrı’nın yeryüzündeki isteğinin gerçekleşmesi için gereklidir.

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş