2. Selanikliler 1:5-12

5Bütün bunlar Tanrı'nın adil yargısının belirtisidir. Sonuç olarak, uğrunda acı çektiğiniz Tanrı Egemenliği'ne layık sayılacaksınız. 6-8Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak. 9-10Böyleleri Rab'bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.
11İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün, iyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. 12Öyle ki, Tanrımız'ın ve Rab İsa Mesih'in lütfuyla Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin, siz de O'nda yüceltilesiniz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:5 Tanrı Egemenliği’ne Bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Egemenliği, s.1383.
1:6-8 Tanrı adil olanı yapacak Tanrı adaletiyle, Mesih’i reddeden günahkârların (bkz. 2Se.2:12) cezaya uğramalarını sağlayacak (bkz. Mat. 24 :47-48; Luk.13:3-5) ve imanlıların kime ait olduklarını gösterecektir (Luk.1:9-10). Burada söz edilen ceza, yargı gününde gerçekleşecektir (bkz. 1Se.5:2 ve ilgili not; Makale:Yargı, s.260). rahata kavuşturacaktır Bu metinde “rahatlık”, zulmün sona ermesi ve imanlıların kurtuluşun son aşamasına kavuşmaları (“yüceltilmek”, 2Se.1:9-10) anlamına gelmektedir. alev alev yanan ateş... gökten gelip göründüğü zaman İsa Mesih’in ikinci gelişi yargılamak için olacaktır (bkz. Yşa.66:15; Va.1:14). Tanrı’yı tanımayanları Burada Müjde’yi hiç işitmemiş kişilerden değil, O’nu reddedenlerden söz ediliyor (bkz. 2Se.1:9-10,2Se.1:12; Rom.1:28). uymayanları Müjde, insanları Mesih’i kabul etmeye davet eder; bu daveti reddetmek kral olan Mesih’in davetine uymamak anlamındadır.
1:9-10 mahvolma ‘Tam bir yıkım’ gibi bir anlama gelen sözcük, Tanrı’nın huzurundan sonsuza dek yoksun kalmayı ifade etmektedir. Asıl cehennem budur (bkz. Makale: Cennet, Cehennem, s.1898). kendi kutsalları arasında yüceltilmek Grekçesi, hem kendi kutsalları (imanlılar) arasında hem de bizzat onlarda (imanlılar aracılığıyla) yüceltilmek anlamına gelir (bkz. 1Se.3:13’e ait not). gün Bkz. 1Se.5:2’ye ait not. ettiğimiz tanıklığa Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla yaptıklarını duyurmak.
1:11 iyiliğe yönelik her dileğinizi İmanın ürünü olan her iyi dileği ve bu yöndeki her eylemi başlatan Tanrı’dır; Pavlus, Tanrı’nın bunları sonuçlandırması için dua eder. her zaman dua ediyoruz Bkz. 1Se.5:17’ye ait not.
1:5-12 İmanlıların sıkıntılara katlanmaları, Tanrı’nın Egemenliği’ne girmeye layık olduklarının göstergesidir; aynı zamanda kendilerine eziyet edenlerin cezalandırılmayı hak edeceklerinin de göstergesidir. Yargı gününde Tanrı imanlıları haklı çıkaracak, bunu hem imanlılar hem de imanlılara eziyet edenler görecektir.
1:12 adı Eski çağlarda bir kişinin adı onun kimliğini özetlerdi. Elçi Pavlus, Mesih imanlısı olarak adlandırılan Selanikliler’in, bu adın sadece dinsel bir bağlılığın göstergesi olmadığını, yüreklerinde yaşayan Mesih’in adını içerdiğini dikkate almalarını ister. İmanlılar, yaşamlarında imanlarından kaynaklanan iyilikler görüldüğü takdirde Mesih’i ve Tanrı’yı hem o yaşadıkları günlerde hem de gelecekte onurlandırmış olurlar. Mesih’le özdeşleşmenin sonucunda imanlılar dirildiklerinde Mesih’in yüceliğine ortak olacaklardır (bkz. Bilgi Kutusu: Diriliş, s.1704).

Videolar

2. Selanikliler Girişi

İşlenen konuların benzerliği gözönüne alındığında, Pavlus'un 2.Selanikliler Mektubu'nu 1.Selanikliler Mektubu'ndan kısa bir süre sonra kaleme aldığı anlaşılıyor (her iki mektuba genel bir bakış için 1.Selanikliler'e Giriş bölümüne bakınız).

Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı'ya şükreder durur (1:3-4). Bir taraftan onlar için hep dua eder (1:11-12); öbür taraftan, çektikleri zulüm ve sıkıntılara dayanabilmeleri için onları yüreklendirir (1:4-8; 2:15).

Anlaşılan Pavlus, Selanikli inanlıların aklını hâlâ kurcalayan iki konuya ilişkin haberler almış bulunuyor. Konuların ilki, çalışmak; ikincisiyse, gelecekteki olaylardır. Rab'bin gününün geldiğini ileri süren birilerinin, sözde Pavlus'tan gelen sahte bir mektubu da buna kanıt olarak gösterip Selanikliler'in aklını çeldiği anlaşılıyor (2:1-3). Pavlus buna karşılık, Mesih'in ikinci gelişinden önce imandan çok sayıda dönenler olacağını, Mesih'in ortadan kaldıracağı «yasa tanımaz adam»ın ortaya çıkacağını (2:3-12) bildiriyor. Bunlar henüz gerçekleşmediğine göre telaşlanacak bir şey yok demeye getiriyor. Mesih henüz ikinci kez gelmedi. Ama geldiği zaman, inanlılar rahata ererken, Tanrı, onlara «sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecektir» (1:5-10).

Geçinmek için çalışma konusuna gelince, Pavlus, Selanikli inanlılara iyi bir örnek olmak için, kendisi ve arkadaşlarının Selanik'teyken nasıl çalışıp didindiklerini hatırlatarak, boşta gezenlerle nasıl baş edebileceklerini anlatır (3:6-15'i 1Se.4:11-12'yle karşılaştırın).

Ana Hatlar:

1:1-2 Selamlar
1:3-12 Sıkıntılara karşılık yüreklendirici sözler
2:1-12 İsa'nın geleceği gün
2:13-3:5 Dayanın
3:6-15 Geçinmek için çalışın
3:16-17 Selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş