Hagay 2:7-13

7Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler[a]. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 8‘Gümüş de, altın da benim’ diyor Her Şeye Egemen RAB. 9‘Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”
Kirli Sayılan Halk
10Darius'un krallığının ikinci yılında, dokuzuncu ayın yirmi dördüncü günü RAB, Peygamber Hagay'a seslendi: 11“Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Kâhinlere yasayla ilgili şu soruyu sor: 12Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsanmış et taşır ve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse, o yiyecek kutsal olur mu?’ ”
Kâhinler, “Hayır” diye yanıtladılar.
13 Hagay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri, bu yiyeceklerden birine dokunursa, o yiyecek kirlenmiş olur mu?”
Kâhinler, “Evet, kirlenmiş olur” diye karşılık verdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:7 değerli eşyalarını buraya getirecekler İbranicesi’nden “onların özlediği kişi buraya gelecek” diye de çevrilebilir. Özlemek, Dan.9:23’te olduğu gibi bireyler için de kullanılabildiğinden (Daniel’deki metinde “sevilmek” olarak çevrilmiştir) Mesih’le bağlantılı olabilir (bkz. Dan.11:37 ve ilgili not; Mal.3:1). Öte yandan, aynı sözcük ‘değerli unsurları’ nitelemek için de kullanılır (bkz. 2Ta.20:25; 2Ta.32:27). Kral Darius’un tapınağa yaptığı katkı buna bir örnektir (Ezr.6:8). Bu anlamda kullanıldığında, Yşa.60:5’te sözü geçen “ulusların serveti” ile yakın bir anlam taşır. görkemle dolduracağım “Görkem”, burada ‘gözle görünür ihtişam’ (bkz. Yşa.60:7,Yşa.60:13 ve ilgili notlar) veya ‘Tanrı’nın huzuru’anlamındadır (krş. “RAB’bin yüceliği”, Çık.40:34-35; 1Kr.8:10-11; Hez.10:4). Mesih yeryüzündeki tapınağa geldiği zaman, Tanrı’nın oradaki varlığı daha önce hiç olmadığı kadar belirgin bir şekilde görülmüştür (bkz. Luk.2:27-32).
2:8 Gümüş de, altın da benim Tanrı, isteğinin yerine gelmesi için gereken her şeyi sağladığını vurgulayarak (bkz. 1Ta.29:2,1Ta.29:7; Ezr.6:5) halkı tapınağın yapımına katılmaya teşvik eder.Ayrıca, Tanrı’nın görkeminin (Ezr.2:7,Ezr.2:9) bu madenlerle kıyaslanamaz ölçüde değere sahip olduğu da ima edilir.
2:6-9 Yeruşalim’in ve tapınağın yeniden inşası, çevredeki uluslara Tanrı’nın halkı arasında bulunduğunun göstergesi olacağı ndan dolayı büyük önem taşıyordu (Zek.Hag.1:14; Hag.2:12; Hag.4:8-9). Tapınağın yeniden inşası, aynı zamanda Mesih çağının gelişini işaret edecekti (Mal.3:1).
2:9 görkemi öncekinden daha büyük olacak Çünkü en sonunda tapınakta Mesih’in kendisi bulunacaktır (bkz. Hez.40-48. bölümlere ait notlar). öncekinden Süleyman’ın inşa ettirdiği tapınaktan. Buraya Yeruşalim’e (bkz. Sef.1:4-6 ve ilgili not).
2:10 ikinci yılında... yirmi dördüncü günü İÖ 18Aralık 520 ; kış ürünlerinin ekildiği ay.
2:11 Kâhinlere Bkz. Yas.31:11; Yer.18:18; Mal.2:7-9 ve ilgili notlar; Bilgi Kutusu:Kâhinler, s.128.
2:12 kutsanmış et Kurban eti. kutsal olur mu? Kutsanmış et, giysiye değdiği zaman giysiyi kutsal kılıyordu (bkz. Lev.6:27) ama giysideki bu kutsallığın üçüncü bir nesneye geçmesi mümkün değildi.
2:13 kirlenmiş olur mu? Dinsel açıdan kirlilik, kutsallıktan daha kolay bir şekilde aktarılıyordu. Murdar bir kişinin dokunduğu her ş ey kirleniyor ve Tanrı’nın huzuruna getirilemiyordu (bkz. Say.11:11-13,Say.11:22; ayrıca bkz. Lev. 11-15. bölümler).

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş