Mısır'dan Çıkış 3:14

14 Tanrı, “Ben Ben'im” dedi, “İsrailliler'e de ki, ‘Beni size Ben Ben'im diyen gönderdi.’
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
3:14-15 Ben Ben’im Tanrı, İsrail’de bu adla tanınmak ve tapınılmak istedi. Bu ad, O’nun, halkıyla yaptığı antlaşmaya sadık ve güvenilir olduğunu ve halkından da tam bir güven beklediğini belirtiyordu (bkz. Çık.3:12 ; ayrıca bkz. Çık.34:5-7). İsa Mesih de bu ifadeyi kendisi için kullandı; böylece Tanrı olduğunu ilan etmiş oldu (bkz. Yu.8:58-59). RAB Bu ad İbranice’de “Yahve” olarak geçer; farklı bir hecelemeyle “Yehova” olarak da okunur (bkz. Yas.28:58’e ait not). “O’dur” veya “O olacaktır” anlamına gelir ; Yas.3:12’de “ben... olacağım” ve Yas.3:14’te “Ben’im” (“ehye”, ‘olmak’ anlamına gelir) olarak çevrilen fiilin üçüncü tekil halidir. Yahve (RAB) adı, İsrailliler’e, Tanrı’yla aralarındaki antlaşmaya dayalı kişisel, kalıcı, özel ve lütuf dolu ilişkiyi ve Tanrı’nın bu antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye gücü ve isteği olduğunu hatırlatmaktadır.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş