Yeşaya 31

31
Mısır'a Güvenmeyin
1Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin!
Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına,
Kalabalık atlılara güveniyorlar,
Ama İsrail'in Kutsalı'na güvenmiyor,
RAB'be yönelmiyorlar.
2Oysa bilge olan RAB'dir.
Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.
Kötülük yapan soya,
Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.
3Mısırlılar Tanrı değil, insandır,
Atları da ruh değil, et ve kemiktir.
RAB'bin eli kalkınca yardım eden tökezler,
Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.
4Çünkü RAB bana dedi ki,
“Avının başında homurdanan aslan
Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun
Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi,
Her Şeye Egemen RAB de
Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.
5Her Şeye Egemen RAB
Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim'i.
Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu.”
6Ey İsrailoğulları,
Bunca vefasızlık ettiğiniz RAB'be dönün.
7Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız
Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.
8Asur kılıca yenik düşecek,
Ama insan kılıcına değil.
Halkı kılıçtan geçirilecek,
Ama bu insan kılıcı olmayacak.
Kimileri kaçıp kurtulacak,
Gençleri de angaryaya koşulacak.
9Asur Kralı[a] dehşet içinde kaçacak,
Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak.
Siyon'da ateşi,
Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
31:1 Bkz. Yşa.30:1 ve ilgili not. Atlara... savaş arabalarına Mısır güçlü atlarıyla ünlüydü (bkz. 1Kr.10:28-29). İsrail’in Kutsalı’na Bkz. Yşa.1:4 ve ilgili not.
31:2 bilge olan RAB’dir Halk Tanrı’nın bilgeliğini sorgulamıştı (Yşa.29:16).
31:3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır Krş. Hoş.11:9. eli kalkınca Krş. Yşa.5:25’teki tekrarlama (bkz. ilgili not ; Yşa.9:12,Yşa.9:17,Yşa.9:21; Yşa.10:4). yardım eden tökezler Krş. Yşa.30:3,Yşa.30:5.
31:4 çobanlar MuhtemelenAsurlu yöneticilere yapılan bir gönderme.
31:5 kuşlar gibi koruyacak Krş. Yas.32:10-11. esirgeyip İbranicesi, Çık.12. bölümde ölüm saçan meleğin İsrailliler’in “üzerinden geçmesi” (halkı esirgemesi) ifadesi ile aynıdır (bkz. Çık.12:13,Çık.12:23 ve ilgili notlar).
31:6 Bunca vefasızlık Bkz. Yşa.1:4-5 ve ilgili not.
31:8 insan kılıcına değil Onları cezalandıracak olan RAB’dir (bkz. Yşa.37:36 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.7:12-13 ve ilgili not). angaryaya koşulacak Savaş tutsakları olarak.
31:9 Asur Kralı İbranice’den birebir çevirisi: “Kayası”. Ninova, İÖ 612’de Medler ve Babilliler tarafından yok edilecektir (bkz. Nah.3:7). Önderleri... dehşete kapılacak Krş. Nah.2:10 ve ilgili not. ateşi... ocağı RAB Siyon’daki tapınakta bulunurdu; dolayısıyla ceza Siyon’dan gelirdi (bkz. Yşa.10:17; krş. Lev.10:2; Amo.1:2 ve ilgili not).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş