Yeşaya 36

36
Sanherib'in Tehdidi
(2Kr.18:13-37; 2Ta.32:9-19)
1Hizkiya'nın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi. 2Komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e, Kral Hizkiya'ya gönderdi. Komutan Çırpıcı Tarlası yolunda, Yukarı Havuz'un su yolunun yanında durdu. 3Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah onu karşılamaya çıktı.
4Komutan onlara şöyle dedi: “Hizkiya'ya söyleyin. ‘Büyük kral, Asur Kralı diyor ki: Güvendiğin şey ne, neye güveniyorsun? 5Savaş tasarıların ve gücün boş laftan başka bir şey değil diyorum. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun? 6 İşte sen şu kırık kamış değneğe, Mısır'a güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar, deler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir. 7Yoksa bana, Tanrımız RAB'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hizkiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına, yalnız bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu?’
8“Haydi, efendim Asur Kralı'yla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana iki bin at veririm. 9Mısır'ın savaş arabalarıyla atlıları sağlayacağına güvensen bile, efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birini yenemezsin! 10Dahası var: RAB'bin buyruğu olmadan mı saldırıp ülkeyi yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? RAB, ‘Git, o ülkeyi yık’ dedi.”
11Elyakim, Şevna ve Yoah, “Lütfen biz kullarınla Aramice konuş” diye karşılık verdiler, “Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudice konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor.”
12Komutan, “Efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyeyim diye mi gönderdi beni?” dedi, “Surların üzerinde oturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi.”
13Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı: “Büyük kralın, Asur Kralı'nın sözlerini dinleyin! 14Kral diyor ki, ‘Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi kurtaramaz. 15RAB bizi mutlaka kurtaracak, bu kent Asur Kralı'nın eline geçmeyecek diyen Hizkiya'ya kanmayın, RAB'be güvenmeyin. 16-17Hizkiya'yı dinlemeyin.’ Çünkü Asur Kralı diyor ki, ‘Teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi kendi ülkeniz gibi bir ülkeye –tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye– götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek.
18“ ‘Hizkiya, RAB bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmasın. Ulusların ilahları ülkelerini Asur Kralı'nın elinden kurtarabildi mi? 19Hani nerede Hama'nın, Arpat'ın ilahları? Sefarvayim'in[a] ilahları nerede? Samiriye'yi elimden kurtarabildiler mi? 20Bütün bu ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki, RAB Yeruşalim'i elimden kurtarabilsin?’ ”
21Herkes sustu, komutana tek sözle bile karşılık veren olmadı. Çünkü Kral Hizkiya, “Karşılık vermeyin” diye buyurmuştu. 22Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah giysilerini yırttılar ve gidip komutanın söylediklerini Hizkiya'ya bildirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-39:8 Bu bölümlerdeki ayetlerin çoğu 2Kr.18:13-20:19’daki (bkz. ilgili notlar) sözlerle benzerdir. 36-37. bölümlerAsur’un yıkılışı hakkında söylenen sözlerin gerçekleşmesini tanımlarken, 38-39. bölümler Babil temasının işlendiği 40-66. bölümlere işaret etmektedir. Bu bölümlerde Ahaz’ın otuz yıl önce Asurlular’a güvenmekle yaptığı budalalık vurgulanır.
36:1 Hizkiya’nın krallığının on dördüncü yılında İÖ 701’de. İÖ 715-686 yıllarında tek başına kral olan Hizkiya, yaklaşık İÖ 729’dan 715’e dek tahtı babasıyla birlikte paylaşmıştı. Sanherib İÖ 705-681 arasında Asur’u yönetti. kentlerine... hepsini Bkz. 2Kr.18:13’e ait not.
36:2 Lakiş’ten Yeruşalim’in güneybatısında, başkente geliş yolunda bulunduğundan ötürü önem kazanan kent (bkz. Yer.34:7 ve ilgili not). Tarlası... su yolunun Bkz. 2Kr.18:17’ye ait not.
36:3 Saray sorumlusu Bkz. Yşa.22:15 ve ilgili not. Elyakim Bkz. Yşa.22:20-21 ve ilgili notlar. Yazman Muhtemelen dışişleri bakanına denk bir görevdi (ayrıca bkz. 2Sa.8:17’ye ait not). Şevna Bkz. Yşa.22:15 ve ilgili not. devlet tarihçisi Resmi bir görevliydi (ayrıca bkz. 2Sa.8:16; 1Kr.4:3).
36:4,13 Büyük kral Bkz. 2Kr.18:19’a ait not.
36:5 ayaklanıyorsun Bkz. 2Kr.17:4; 2Kr.18:7 ve ilgili not.
36:6,9 Mısır’a güveniyorsun Krş. Yşa.10:20. Oysa Yeşaya, İsrail halkına Mısır’a güvenmemesi gerektiğini defalarca bildirmişti (bkz. Yşa.30-33. bölümler).
36:6 kırık kamış Krş. Hez.29:6-7 ; bkz. Yşa.29:6’ya ait not. Mısır’a Bkz. Yşa.20:5; Yşa.30:1 ve ilgili notlar. Firavun Krş. Yşa.30:3.
36:7 bu sunağın Süleyman’ın tapınağındaki. tapınma yerlerini, sunaklarını Hizkiya, Baallar’a adanan bu tapınakların çoğunu yok etmişti (bkz. 2Kr.18:4’e ait not; ayrıca bkz. 2Ta.3 2Kr.1:1).
36:8 Binicileri Bu tarihlerde savaşlarda süvari birlikleri bulunmadığına göre bu kişiler atlı savaş arabası sürücüleri olmalıdır (bkz. Yşa.36:9). Binicileri sağlayabilirsen Bkz. 2Kr.18:23’e ait not. ikibin at Herhangi bir ordu için büyük bir sayı. Atlar ve savaş arabaları oldukça değerliydi (bkz. Yşa.30:16’ya ait not).
36:10 İş galci kuvvetler çoğu zaman bozguna uğrattıkları halkın ilâhlarıyla işbirliği yaptıklarını iddia ederdi. Firavun Neko da benzer olarak Tanrı’nın verdiği görevi yerine getirdiğini söylemişti (2Ta.35:21).
36:11 Elyakim... Yoah Bkz. Yşa.36:3 ve ilgili not. Aramice Bkz. 2Kr.18:26’ya ait not. Yahudice konuşma Görevliler, komutanın halkın anladığı dili konuşarak halkın cesaretini kıracağından korkmuştu.
36:12 dışkısını yemek, idrarını içmek Kuşatma nedeniyle baş gösterecek kıtlık kaba biçimde tanımlanıyor (krş. Yşa.36:16; 2Kr.6:25 ve ilgili notlar).
36:16-17 gelip... götürene kadar Asurlular asi halkları dizginlemek amacıyla onları sürgüne gönderirdi (bkz. 2Kr.15:29; 2Kr.17:6 ve ilgili notlar). tahıl... şarap İsrailliler’in ürettiği iki temel gıda ürünü (krş. Yas.28:51; Hag.1:11 ve ilgili not). kendi asmasından, kendi incir ağacından Bkz. 1Kr.4:25; Mik.4:4 ve ilgili not; Zek.Mik.3:10 ve ilgili not.
36:18-20 Bkz. Yşa.10:8-11.
36:19 Hama’nın,Arpat’ın Bkz. Yşa.10:9 ve ilgili not. Sefarvayim’in MuhtemelenAram’ın (Suriye) kuzeyinde Hama’ya yakın bir yer. Asurlular buranın yerlilerini Samiriye’ye sürmüş, onlar da ilâhları Adrammelek ve Anammelek’e tapınmayı sürdürmüşlerdi (bkz. 2Kr.17:24,2Kr.17:31). Samiriye’yi Asurlular her halkın kendi ilâhı olduğuna inandıklarından, Yahuda’nın Tanrısı’nın Samiriyeliler’in inandığından başka bir Tanrı olduğunu varsayıyorlardı.
36:21 Herkes sustu Asurlular etkileyici sözlerinin ( Yşa.36:4-20) İsrailliler’i telaşlandıracağını ummuşlardı.
36:22 Bkz. Yşa.36:3 ve ilgili not. giysilerini yırttılar Bkz. 2Kr.18:37’ye ait not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş