Yeşaya 51

51
Rab Siyon'u Avutuyor
1“Doğruluğun ardından giden,
RAB'be yönelen sizler, beni dinleyin:
Yontulduğunuz kayaya,
Çıkarıldığınız taş ocağına bakın.
2Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın.
Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim,
Ama ben onu kutsayıp çoğalttım.”
3RAB Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak.
Siyon çölünü Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine döndürecek.
Orada coşku, sevinç,
Şükran ve ezgi olacak.
4“Beni dinle, ey halkım,
Bana kulak ver, ey ulusum!
Yasa benden çıkacak,
Halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim.
5Zaferim yaklaştı,
Kurtarışım ortaya çıktı.
Halkları gücümle yöneteceğim.
Kıyı halkları bana umut bağladı,
Umutla gücümü bekliyorlar.
6Başınızı kaldırıp göklere bakın,
Aşağıya, yeryüzüne bakın.
Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak,
Giysi gibi eskiyecek yeryüzü;
Üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek.
Ama benim kurtarışım sonsuz olacak,
Ardı kesilmeyecek zaferimin.
7“Ey sizler, doğru olanı bilenler,
Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!
İnsanların aşağılamalarından korkmayın,
Yılmayın sövgülerinden.
8Güvenin yediği giysi gibi,
Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler.
Oysa zaferim sonsuza dek kalacak,
Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek.”
9Uyan, ey RAB'bin gücü, uyan, kudreti kuşan!
Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan!
Rahav'ı[a] parçalayan,
Deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin?
10Denizi, engin suların derinliklerini kurutan,
Kurtulanların geçmesi için
Denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin?
11 RAB'bin kurtardıkları dönecek,
Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.
Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.
Onların olacak coşku ve sevinç,
Üzüntü ve inilti kaçacak.
12RAB diyor ki,
“Sizi avutan benim, evet benim.
Siz kimsiniz ki, ölümlü insandan,
Ottan farksız insanoğlundan korkarsınız?
13Sizi yaratan, gökleri geren,
Dünyanın temellerini atan RAB'bi
Nasıl olur da unutursunuz?
Sizi yok etmeye hazırlanan zalimin öfkesinden
Neden gün boyu yılıp duruyorsunuz?
Hani nerede zalimin gazabı?
14Zincire vurulmuş tutsaklar
Çok yakında özgürlüğe kavuşacak.
Ölüm çukuruna inmeyecek,
Aç kalmayacaklar.
15Tanrınız RAB benim.
Dalgalar gürlesin diye denizi çalkalayan benim.”
O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir!
16“Sözlerimi ağzına koydum,
Seni elimin gölgesiyle örttüm;
Gökleri yerleştirmen,
Yeryüzünün temellerini atman
Ve Siyon'a, ‘Halkım sensin’ demen için...”
Rab'bin Gazap Kâsesi
17 Uyan, ey Yeruşalim, uyan, kalk ayağa!
Sen ki, RAB'bin gazap kâsesini O'nun elinden içtin.
Tamamını içtin sersemleten kâsenin.
18Doğurduğun bunca oğuldan sana yol gösteren yok,
Elinden tutan da yok büyüttüğün bunca oğuldan.
19Başına çifte felaket geldi, kim başsağlığı dileyecek?
Yıkım ve kırım, kıtlık ve kılıç.
Nasıl avutayım seni?
20Oğulların baygın, ağa düşmüş ahular gibi
Her sokak başında yatıyor.
RAB'bin öfkesine de
Tanrın'ın azarlayışına da doymuşlar.
21Bu nedenle, ey ezilmiş Yeruşalim,
Şarapsız sarhoş olmuş halk, şunu dinle!
22Egemenin RAB, kendi halkını savunan Tanrın diyor ki,
“Seni sersemleten kâseyi, gazabımın kâsesini
Elinden aldım.
Bir daha asla içmeyeceksin ondan.
23Onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim;
Onlar ki sana, ‘Yere yat da
Üzerinden geçelim’ dediklerinde,
Sırtını toprak, yol ettin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
51:1 Doğruluğun ardından giden Krş. Yşa.51:7; Yas.16:20; Özd.15:9. beni dinleyin Bkz. Yşa.51:4,Yşa.51:7. kayaya İbrahim’den söz ediliyor (Yşa.51:2). Bazı ayetlerde Tanrı da “Kaya” olarak adlandırılır (bkz. Yşa.17:10 ve ilgili not).
51:2 tek kişiydi Bkz. Yar.12:1; Hez.33:24. kutsayıp çoğalttım Bkz. Yar.12:2-3; Yar.13:16; Yar.15:5; Yar.17:5 ve ilgili not; Yar.22:17.
51:3 avutacak Bkz. Yşa.49:13 ve ilgili not. çölünüAden’e Bkz. Yşa.35:1-2; Yoe.2:3 ve ilgili not ; krş. Yar.2:8,Yar.2:10. coşku, sevinç Bkz. Yşa.51:11; Yşa.25:9 ve ilgili not.
51:4 Yasa... adaletimi Kul’un, yani Mesih’in yönetimi adalet sağlayacak (bkz. Yşa.2:2-4; Yşa.9:6-7; Yşa.11:1-5; Yşa.42:4 ve ilgili notlar). Halklara ışı k Mesih (bkz. Yşa.42:6; Yşa.49:6).
51:5 zaferim yaklaştı Burada sürgünden kurtuluş söz konusudur; ancak nihai anlamda, Mesih aracılığıyla tüm ulusların kurtuluşa kavuşacağı bildirilmektedir (ayrıca bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716). Kıyı halkları Bkz. Yşa.11:11 ve ilgili not. umut bağladı... bekliyorlar Bkz. Yşa.40:31; Yşa.42:4 ve ilgili notlar.
51:6 kaldırıp göklere Bkz. Yşa.40:26. gökler... dağılacak Bkz. Yşa.34:4 ve ilgili not. Giysi gibi eskiyecek yeryüzü Bkz. Yşa.24:4; İbr.1:10-11; krş. Yşa.50:9. sonsuz olacak Bkz. Yşa.51:8; Yşa.45:17.
51:7 doğru olanı bilenler Bkz. Yşa.51:1 ve ilgili not. Yasamı yüreğinde taşıyan Bkz. Mez.37:31; Yer.31:33 ve ilgili not. aşağılamalarından... sövgülerinden Bkz. Yşa.50:6-7.
51:9,17; 52:1 Uyan... uyan! Bkz. Yşa.40:1 ve ilgili not.
51:9 RAB’bin gücü Bkz. Yşa.30:30; Yşa.53:1; Yşa.63:12. kudreti kuşan Krş. Yşa.50:2; bkz. Yşa.40:31’e ait not. Rahav’ı... Deniz canavarının Burada Mısır’ı simgeliyorlar (bkz. Yşa.27:1; Yşa.30:7 ve ilgili notlar).
51:10 Denizi Bkz. Yşa.50:2 ve ilgili not. Kurtulanların Bkz. Yşa.35:9 ve ilgili not.
51:11 Yşa.35:10’daki vaat tekrarlanıyor.
51:12 avutan Bkz. Yşa.51:3; Yşa.49:13 ve ilgili not. Ottan Bkz. Yşa.37:27; Yşa.40:6 ve ilgili notlar.
51:13 gökleri geren, Dünyanın Bkz. Yşa.51:16; Yşa.48:13 ve ilgili not. zalimin öfkesinden Bkz. Yşa.49:26 ve ilgili not. Babil’in öfkesi, Tanrı’nın gücünün karşısında bir hiç sayılır (krş. Yşa.30:27).
51:14 tutsaklar... özgürlüğe kavuşacak Babil’de sürgünde olanlar (bkz. Yşa.42:7 ve ilgili not; Yşa.49:9).
51:15 denizi çalkalayan Krş. Eyü.26:12; Mez.107:25; Yer.31:35. Her Şeye Egemen RAB’dir Bkz. Yşa.13:4 ve ilgili not.
51:16 Sözlerimi Yşa.51:7’de söz edilen Kutsal Yasa veya peygamberlerin sözleri. Tıpkı Yşa.49:2’deki Kul gibi, halk da Tanrı’nın sözlerine karşılık verecektir (krş. Yşa.59:21). elimin gölgesiyle Bkz. Yşa.49:2 ve ilgili not. Gökleri yerleştirmen, Yeryüzünün Bkz. Yşa.51:13 ve ilgili not.
51:17 gazap kâsesini Bkz. Yşa.51:20-22 ; Yşa.29:9; Yşa.63:6; Mez.60:3 ve ilgili not; Mez.75:8; Yer.25:15-16; Ağı.4:21; Hez.23:31 ve ilgili not; Hab.2:16; Zek.Hab.12:2; krş. Yu.18:11.
51:19 kim başsağlığı dileyecek? Bkz. Yer.15:5 ; krş. Yşa.51:3.
51:20 ağa düşmüş Krş. Özd.7:22. azarlayışına Bkz. Yşa.17:13; Yşa.54:9; Yşa.66:15.
51:21 sarhoş olmuş Tanrı’nın gazabından (bkz. Yşa.51:17 ve ilgili not).
51:22 halkını savunan Bkz. Yşa.49:25 ve ilgili not. gazabımın kâ-sesini Bkz. Yşa.51:17 ve ilgili not.
51:23 sana eziyet edenlerin Burada Babilliler söz konusudur (bkz. Yşa.51:13; Yşa.14:4). Sırtını toprak, yol ettin Muhtemelen simgeseldir (ancak krş. Yşu.10:24 ve ilgili not).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş