Yeşaya 64

64
1-2Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için
Keşke gökleri yarıp insen!
Dağlar önünde sarsılsa!
Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,
Suyu kaynatmasına benzese!
Uluslar senin önünde titrese!
3Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak
Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.
4 Çünkü kendisine umut bağlayanlar için
Etkin olan tek Tanrı sensin;
Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi,
Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.
5Doğru olanı sevinçle yapanların,
Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın.
Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin.
Nasıl kurtuluruz?
6Hepimiz murdar olanlara benzedik,
Bütün doğru işlerimiz kirli paçavra[a] gibi.
Yaprak gibi soluyoruz,
Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.
7Adınla seni çağıran, sana tutunmak için çaba gösteren yok;
Çünkü bizden yüz çevirdin,
Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.
8Yine de Babamız sensin, ya RAB,
Biz kiliz, sen çömlekçisin.
Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.
9Ya RAB, fazla öfkelenme,
Suçlarımızı sonsuza dek anma.
Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.
10Kutsal kentlerin çölleşti,
Siyon çöl oldu,
Yeruşalim viraneye döndü.
11Atalarımızın sana övgü sunduğu
Kutsal ve görkemli tapınağımız yandı,
Değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü.
12Bunlara karşın, ya RAB,
Hâlâ kendini tutacak mısın,
Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
63:7-64:12 Yeşaya bir peygamber (bekçi) olarak vaat ettiği kurtarışı gerçekleştirmesi için RAB’be yakarır (bkz. Yşa.62:6-7 ve ilgili not). Bu ayetler ulusal bir ağıt gibi görünmektedir (bkz. örn. Mez.44).
64:1-2 adını... duyumak için Bkz. Yşa.30:27 ve ilgili not. gökleri yarıp Gökler bir çadır perdesine benzetilmektedir (bkz. Hak.5:4-5; Mez.18:7-15; Nah.1:5; Hab.3:3-7 ve ilgili notlar).
64:3 olağanüstü işler Bkz. Mez.66:3,Mez.66:5-7 ve ilgili notlar.
64:4 Senden başkasını... hiçbir göz görmedi Bkz. Yşa.43:11 ve ilgili not. kendisine umut bağlayanlar Bkz. Yşa.30:18; ayrıca bkz. Yşa.40:31 ve ilgili not.
64:5 Doğru olanı... yapanların Bkz. Yşa.56:1. öfkelendin Bkz. Yşa.9:11-12,Yşa.9:17,Yşa.9:21 ve ilgili not. Tanrı’nın öfkesi, halkını sürgüne göndermesiyle dinmiştir. kurtuluruz Bkz. Yşa.43:3 ve ilgili not.
64:6 murdar Törensel bakımdan kirli (bkz. Lev.4:12; Lev.11:2; Lev.13:45-46’ya ait notlar; krş. Levililer: Giriş). kirli adet bezi Kadın âdet gördüğü günler boyunca “dinsel açıdan kirli” sayılırdı (bkz. Lev.15:19-24; Hez.36:17). İnsanın gözünde doğru ve değerli sayılan dini işlerin böyle tasvir edilmesi, çok çarpıcı ve düşündürücüdür. Yaprak gibi soluyoruz Krş. Yşa.1:30.
64:7 yüz çevirdin Bkz. Yşa.1:15 ve ilgili not.
64:8 Babamız Bkz. Yşa.63:16 ve ilgili not. kiliz... çömlekçisin Bkz. Yşa.29:16 ve ilgili not. ellerinin eseriyiz Bkz. Yşa.60:21 ve ilgili not.
64:9 öfkelenme Krş. bu öfkenin sona ereceği vaadi, Yşa.54:7-8. Suçlarımızı... anma Bkz. Yşa.43:25 ve ilgili not; Yer.31:34; Mik.7:18. halkınız Bkz. Yşa.63:17-19; Mez.79:13.
64:10 Kutsal kentlerin İsrail toprakları “kutsal topraklardı” (bkz. Zek.Yşa.2:12 ve ilgili not; krş. Mez.78:54). Yeruşalim’e “kutsal kent” denilir (bkz. Yşa.48:2 ve ilgili not). Siyon çöl oldu... viraneye Bkz. Yşa.1:7-9 ve ilgili not; Yşa.6:11; Yer.12:11.
64:11 Kutsal ve görkemli tapınağımız Bkz. Yşa.60:7; krş. Yşa.63:15. yandı Yeşaya’nın ağıdının doruk noktası (bkz. Yşa.63:18 ve ilgili not).
64:12 tutacak mısın, Suskun kalıp Bkz. Yşa.42:14; Yşa.57:11; Yşa.62:1,Yşa.62:6-7 ve ilgili notlar.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş