Habakkuk 3:3-7

3Tanrı Teman'dan,
Kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Sela[a]
Görkemi kapladı gökleri,
O'na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.
4Güneş gibi parıldıyor,
Elleri ışık saçıyor.
Gücünün gizi ellerinde.
5Yayılıyor salgın hastalıklar önüsıra,
Ardısıra da ölümcül hastalıklar.
6Duruşuyla dünyayı sarstı,
Titretti ulusları bakışıyla,
Yaşlı dağlar darmadağın oldu,
Dünya kurulalı beri var olan tepeler O'na baş eğdi.
Tanrı'nın yolları değişmezdir.
7Kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm,
Midyan konutları korkudan titriyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:3,9,13 Sela Müzikte duruş ifade eden bir terim olduğu tahmin edilmektedir.
3:3 Teman’dan Muhtemelen Yahuda’nın güneyinden söz ediliyor. Paran Dağı’ndan Bkz. Yas.33:2. Söz konusu coğrafya, Edom toprakları ile Sina Dağı arasında, muhtemelen Akabe Körfezi’nin kuzeybatısı veya Kadeş Barnea’nın güneyidir. dünyayı doldurdu Bkz. Hab.2:14’e ait not.
3:5 salgın... ölümcül hastalıklar Tanrı, kimi zaman bunları cezalandırma araçları olarak kullanır (krş. Çık.7:14-12:30; Lev.26:25; Mez.91:3,Mez.91:6; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
3:7 Kuşan... Midyan Edom yakınlarında yaşayan Arap oymakları. çaresizlik... korkudan İsrailliler Musa’nın önderliğinde Mısır’dan çıktıkları zaman, çevredeki halklar büyük korkuya kapılmışlardı (bkz. Çık.15:14-16; Yşu.2:9-10).
3:3-15 EskiAntlaşma ozanları (ve ozan peygamberler), Tanrı’nın gücünü gösterdiği geçmişteki olayları O’nun görünümünün geleneksel imgeleriyle birleştirir:Tanrı göksel ordularıyla gelmiştir; gök gürültüsü O’nun savaş arabası, her yönde çakan şimşekler ise oklarıdır. Sağanak yağmurla yeryüzüne inmiş ve dağlar O’nun önünde sarsılmıştır (bkz. Hak.5:4-5; Mez.18:7-15; Mez.77:16-19 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173). Bu ayetlerde, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Çık.7:20-24; Çık.14:15-31), çöl yolculukları ve vaat edilen toprakları fethetmeleri sırasındaki (Yşu.3:15-17) olaylar şiirsel biçimde anımsatılır. Bu olaylar, yüzyıllar boyu İsrail halkının umut ve iman dayanakları arasında yer alacaktır.
3:1-19 Mezmurların çoğunda olduğu gibi Hab.3:2’deki yalvarış, hatırlatmalarla birlikte ( Hab.3:3-15) güven ve bağlılık ifadesi ( Hab.1:16-19) çerçevesinde yer alır.Aslında, Hab.2:4’teki yorumun (bkz. Hab.2:6-20’e ait not) karşılığı olan Habakkuk’un duası, bir mezmur olarak kullanılmaktadır (bkz. müzik ve yazım notaları, Hab.3:3,Hab.3:9,Hab.3:13,Hab.3:19).

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş