Mısır'dan Çıkış 19

19
İsrailliler Sina Dağı'nda
1İsrailliler Mısır'dan çıktıktan tam üç ay sonra Sina Çölü'ne vardılar. 2Refidim'den yola çıkıp Sina Çölü'ne girdiler. Orada, Sina Dağı'nın karşısında konakladılar.
3Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. RAB dağdan kendisine seslendi: “Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin: 4Mısırlılar'a ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. 5 Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. 6Siz benim için kâhinler[a] krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsrailliler'e böyle söyleyeceksin.”
7Musa gidip halkın ileri gelenlerini çağırdı ve RAB'bin kendisine buyurduğu her şeyi onlara anlattı. 8Bütün halk bir ağızdan, “RAB'bin söylediği her şeyi yapacağız” diye yanıtladılar. Musa halkın yanıtını RAB'be iletti.
9RAB Musa'ya, “Sana koyu bir bulut içinde geleceğim” dedi, “Öyle ki, seninle konuşurken halk işitsin ve her zaman sana güvensin.” Musa halkın söylediklerini RAB'be iletti.
10RAB Musa'ya, “Git, bugün ve yarın halkı arındır” dedi, “Giysilerini yıkasınlar. 11Üçüncü güne hazır olsunlar. Çünkü üçüncü gün bütün halkın gözü önünde ben, RAB Sina Dağı'na ineceğim. 12 Dağın çevresine sınır çiz ve halka de ki, ‘Sakın dağa çıkmayın, dağın eteğine de yaklaşmayın! Kim dağa dokunursa, kesinlikle öldürülecektir. 13Ya taşlanacak, ya da okla vurulacak; ona insan eli değmeyecek. İster hayvan olsun ister insan, yaşamasına izin verilmeyecek.’ Ancak boru uzun uzun çalınınca dağa çıkabilirler.”
14Sonra Musa dağdan halkın yanına inip onları arındırdı. Herkes giysilerini yıkadı. 15Musa halka, “Üçüncü güne hazır olun” dedi, “Bu süre içinde cinsel ilişkide bulunmayın.”
16 Üçüncü günün sabahı gök gürledi, şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken, çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeye başladı. 17Musa halkın Tanrı'yla görüşmek üzere ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. 18Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu. Çünkü RAB dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. 19Boru sesi gitgide yükselince, Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı. 20RAB Sina Dağı'nın üzerine indi, Musa'yı dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı. 21RAB, “Aşağı inip halkı uyar” dedi, “Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler, yoksa birçoğu ölür. 22Bana yaklaşan kâhinler de kendilerini kutsasınlar, yoksa onları şiddetle cezalandırırım.”
23Musa, “Halk Sina Dağı'na çıkamaz” diye karşılık verdi, “Çünkü sen, ‘Dağın çevresine sınır çiz, onu kutsal kıl’ diyerek bizi uyardın.”
24RAB, “Aşağı inip Harun'u getir” dedi, “Ama kâhinlerle halk huzuruma gelmek için sınırı geçmesinler. Yoksa onları şiddetle cezalandırırım.” 25Bunun üzerine Musa aşağı inip durumu halka anlattı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:1 Sina Dağı’nda gerçekleşen olaylar İsrailliler’in yaşamında bir dönüm noktasıdır. Tanrı tarafından Mısır’daki esaretten kurtarılıp O’nun gözetiminde yaşayan İsrailliler halk olarak, Tanrı’nın onlarla yapacağı antlaşmaya dayanan bir ilişkiye başlamak üzereydiler (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
19:2 Sina Çölü’ne Sina yarımadasının güneydoğu bölgesinde yer alır (bkz. Çık.3:1’e ait not). Mısır’dan Çıkış Kitabı’nın bundan sonraki bölümlerinde, Levililer Kitabı’nın tamamında ve Say.1:1-10:10 bölümlerinde aktarılan olayların tümü bu çölde geçer.
19:3-24:18 Bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma. Bu antlaşma, Ortadoğu’nun İÖ ikinci bin yıldan kalma hükümdar ile tebaası arasındaki antlaşmalara benzer. Antlaşmaya göre Tanrı, kendisine ve antlaşmanın yükümlülüklerine sadık kalmaları halinde İsrailliler’in Hükümdarı ve Koruyucusu olmaya ant içer. Bu antlaşma sonradan birkaç kez yenilenir (bkz. örn. 35. bölüm; Yasa’nın Tekrarı; Yşu.24. bölüm; ayrıca bkz. Yer.31:32’ye ait not).
19:3 Yakup... İsrail Bkz. Çık.1:1’e ait not.
19:4-6 Mısır’dan Çıkış Kitabı’nda RAB ile İsrailliler arasındaki ilişkiyi açıkça belirten en önemli teolojik ifadedir. Bu ayetlerde geçen “öz halkım”, “kâhinler krallığı” ve “kutsal ulus” terimlerinin tümü birbiriyle ilişkilidir. İsrailliler’in Tanrı’nın öz topluluğu olarak kutsal olmaları gerekir; ancak bu şekilde Tanrı’yla aralarındaki ilişkinin getirdiği bereketleri yaşamaları ve başkalarına bereket kaynağı olma görevini yerine getirmeleri mümkündür.
19:4 Tanrı, İsrailliler’i Mısır’dayken esirgeyerek ve sonrasında onları Mısır’dan çıkararak, halkıyla arasında olmasını tasarladığı ilişkinin yolunu açtı. Bu ilişkinin antlaşmayla ilgili yönü Çık.19. bölümde açıklanır.
19:5 dinler... uyarsanız... olursunuz Sina Dağı’nda yapılan antlaşma, RAB’bin İbrahim’le yaptığı antlaşmayı, özellikle İbrahim’e vaat edilen bereket konusunu aydınlatarak ulusal hale getirir (bkz. Çık.20:20’ye ait not). Tanrısal bereketlere ortak olmak, imandan gelen itaat koşuluna bağlıdır. antlaşmama Bkz. Yar.9:9’a ait not. bütün uluslar içinde öz halkım Krş. 1Pe.2:9; bkz. Yas.7:6; Yas.14:2; Yas.26:18; Mez.135:4; Mal.3:17. yeryüzününtümü benimdir Bkz. Yar.14:19,Yar.14:22; Mez.24:1-2. Tanrı’nın İsrailliler’le yaptığı antlaşma evrensel çapta bir önem taşımaktadır; çünkü Tanrı, halkı aracılığıyla uluslara bereket sağlamayı tasarlamıştır (bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
19:6 kâhinler Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı’ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevliler (bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128; ayrıca bkz. Çık.19:22’ye ait not). Kâ-hinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamaların yasaklandığı Yas.18:9-14 ayetlerinde de görülür. kâhinler krallığı İsrail halkının Tanrı’yı kralları olarak kabul etmeleri ve tamamen O’nun hizmetine adanmaları gerekiyordu (bkz. Yşa.61:6; krş. 1Pe.2:5; Va.1:6; Va.5:10; Va.20:6). Kâhinler olarak İsrailliler’in görevi, Tanrı’nın lütfunu ve bereketlerini öbür uluslara taşımaktı; kutsallıkları ve itaatkârlıklarıyla öbür uluslara Tanrı’nın kutsamasının nasıl olduğunu göstermeliydiler (krş. Yas.4:6-8; bkz. Yar.12:2-3; Yşa.42:1-4; Yşa.49:6’ya ait not). kutsal ulus Bkz. 1Pe.2:9. Tanrı’nın halkının, hem kişisel hem de topluluk olarak günaha sırt çevirmesi ve Tanrı’nın hizmetine adanması gerekir; böylece Tanrı’nın “öz halkı” olarak yaşayabileceklerdir (bkz. Çık.3:5’e ait not, bkz. Yas.7:6; Yas.14:2,Yas.14:21; Yas.26:19; Yşa.62:12).
19:8 RAB’bin söylediği her şeyi yapacağız Bkz. Çık.24:3,Çık.24:7; Yas.5:27.
19:9 koyu bir bulut Bkz. Çık.13:21 ve ilgili not. konuşurken halk işitsin Bkz. Yas.4:33. sana güvensin Bkz. Çık.14:31 ve ilgili not.
19:10-11 Tanrı’yı karşılamak için yapılan hazırlıklar, Tanrı’nın halkından beklediği içsel adanmayı simgeler.
19:12-13 Tanrı’nın oradaki varlığından dolayı kutsal olan dağa yaklaşmak kısıtlanmaktadır (bkz. Çık.3:5 ve ilgili not; Say.3:10).
19:15 Bkz. Lev.15:18; ayrıca bkz. 1Sa.21:4-5.
19:16 Tanrı, İsrailoğulları’na varlığını sık sık doğa olaylarından ileri gelen sesler ve görüntülerle belli ederdi (bkz. örn. 1Sa.7:10; 1Sa.12:18; Eyü.38:1; Eyü.40:6; Mez.18:13-14). koyu bir bulut Bkz. Çık.13:21 ve ilgili not.
19:18 ateş... ocak dumanı gibi Bkz. Yar.15:17 ve ilgili not.
19:22 Bana yaklaşan Kurban sunmak üzere (bkz. Çık.40:32; Lev.21:23). kâhinler Bkz. Çık.19:6’ya ait not; ayrıca bkz. Çık.19:24. Harunoğulları’na buyrulan kâhinlik düzeninin kurulmasından önce (bkz. Çık.28:1) kâhinlik görevi, ya ileri gelenler (bkz. Çık.3:16’ya ait not; ayrıca bkz. Çık.3:18; Çık.12:21; Çık.18:12) ya da belirli gençler tarafından yerine getiriliyordu (bkz. Çık.24:5).
19:23 onu kutsal kıl Bkz. Çık.3:5’e ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş