Mısır'dan Çıkış 19:6

6Siz benim için kâhinler[a] krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsrailliler'e böyle söyleyeceksin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:3-24:18 Bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma. Bu antlaşma, Ortadoğu’nun İÖ ikinci bin yıldan kalma hükümdar ile tebaası arasındaki antlaşmalara benzer. Antlaşmaya göre Tanrı, kendisine ve antlaşmanın yükümlülüklerine sadık kalmaları halinde İsrailliler’in Hükümdarı ve Koruyucusu olmaya ant içer. Bu antlaşma sonradan birkaç kez yenilenir (bkz. örn. 35. bölüm; Yasa’nın Tekrarı; Yşu.24. bölüm; ayrıca bkz. Yer.31:32’ye ait not).
19:4-6 Mısır’dan Çıkış Kitabı’nda RAB ile İsrailliler arasındaki ilişkiyi açıkça belirten en önemli teolojik ifadedir. Bu ayetlerde geçen “öz halkım”, “kâhinler krallığı” ve “kutsal ulus” terimlerinin tümü birbiriyle ilişkilidir. İsrailliler’in Tanrı’nın öz topluluğu olarak kutsal olmaları gerekir; ancak bu şekilde Tanrı’yla aralarındaki ilişkinin getirdiği bereketleri yaşamaları ve başkalarına bereket kaynağı olma görevini yerine getirmeleri mümkündür.
19:6 kâhinler Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı’ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevliler (bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128; ayrıca bkz. Çık.19:22’ye ait not). Kâ-hinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamaların yasaklandığı Yas.18:9-14 ayetlerinde de görülür. kâhinler krallığı İsrail halkının Tanrı’yı kralları olarak kabul etmeleri ve tamamen O’nun hizmetine adanmaları gerekiyordu (bkz. Yşa.61:6; krş. 1Pe.2:5; Va.1:6; Va.5:10; Va.20:6). Kâhinler olarak İsrailliler’in görevi, Tanrı’nın lütfunu ve bereketlerini öbür uluslara taşımaktı; kutsallıkları ve itaatkârlıklarıyla öbür uluslara Tanrı’nın kutsamasının nasıl olduğunu göstermeliydiler (krş. Yas.4:6-8; bkz. Yar.12:2-3; Yşa.42:1-4; Yşa.49:6’ya ait not). kutsal ulus Bkz. 1Pe.2:9. Tanrı’nın halkının, hem kişisel hem de topluluk olarak günaha sırt çevirmesi ve Tanrı’nın hizmetine adanması gerekir; böylece Tanrı’nın “öz halkı” olarak yaşayabileceklerdir (bkz. Çık.3:5’e ait not, bkz. Yas.7:6; Yas.14:2,Yas.14:21; Yas.26:19; Yşa.62:12).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş