Mısır'dan Çıkış 1:7

7 Ama soyları arttı; üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2:25 Bu kısım, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkış öyküsünün önsözü niteliğindedir. Mısırlılar, Tanrı’nın kutsamasıyla sayıları artan İsrailoğulları’nı bir tehdit olarak görmeye başladığında, firavun onlara baskı yapmaya başlar. İsrail halkını kurtaracak olan Musa doğar ve Tanrı tarafından bu hizmete hazırlanır.
1:6-7 Yusuf hakkında bilgisi olmayan bu yeni kral, Yusuf’un ölümünden iki yüz yıl kadar sonra tahta çıkmıştır.
1:7 Tanrı insanoğlunu yarattığı zaman onu bu yönde kutsamıştı (bkz. Yar.1:28 ve ilgili not). Daha sonra tufanın sona ermesinin ardından Nuh’a (bkz. Yar.9:1 ve Yar.9:1-7’ye ait not) ve sonraları İbrahim’e (Yar.17:2,Yar.17:6; Yar.22:17), İshak’a (Yar.26:4) ve Yakup’a (Yar.28:14; Yar.35:11; Yar.48:4) da bu kutsama vaadini tekrarladı. Bu ayetteki sözler, Tanrı’nın bu vaadinin yerine gelmekte olduğunu, Tanrı’nın insan için amaçladıklarının İsrail tarihinde özel bir şekilde yerine gelmeye başladığını göstermektedir (bkz. Çık.39:32; Say.1:46’ya ait notlar). ülke Goşen bölgesi (bkz. Yar.45:10’a ait not).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş