İbraniler 13

13
Son Öğütler
1Kardeş sevgisi sürekli olsun. 2 Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. 3Hapiste olanları, onlarla birlikte hapsedilmiş gibi anımsayın. Sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek baskı görenleri hatırlayın. 4Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak. 5 Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi:
“Seni asla terk etmeyeceğim,
Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”
6 Böylece cesaretle diyoruz ki,
“Rab benim yardımcımdır, korkmam;
İnsan bana ne yapabilir?”
7Tanrı'nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi anımsayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın. 8İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. 9Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyin. Yüreğin yiyeceklerle değil, Tanrı lütfuyla güçlenmesi iyidir. Yiyeceklere güvenenler hiçbir yarar görmediler. 10Bir sunağımız var ki, tapınma çadırında hizmet edenlerin ondan yemeye hakları yoktur. 11 Başkâhin günah sunusu olarak hayvanların kanını kutsal yere taşır, ama bu hayvanların cesetleri ordugahın dışında yakılır. 12Bunun gibi, İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. 13Öyleyse biz de O'nun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugahtan dışarıya çıkıp yanına gidelim. 14Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur, biz gelecekteki kenti özlüyoruz.
15Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım. 16İyilik yapmayı, sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur. 17Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil –bunun size yararı olmaz– sevinçle yapsınlar.
18Bizim için dua edin. Vicdanımızı temiz tuttuğumuza, her bakımdan olumlu bir yaşam sürmek istediğimize eminiz. 19Yanınıza tez zamanda dönebilmem için dua etmenizi özellikle rica ediyorum.
20Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanı'nı, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. 21Tanrı, isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın; kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.
22Kardeşler, size rica ediyorum, öğütlerimi hoş görün. Zaten size kısaca yazdım. 23Kardeşimiz Timoteos'un salıverildiğini bilmenizi istiyorum. Yakında yanıma gelirse, onunla birlikte sizi görmeye geleceğim. 24Önderlerinizin hepsine ve bütün kutsallara selam söyleyin. İtalya'dan olanlar size selam ederler. 25Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:2 Konuksever Bkz. Mat.25:35. bilmeden melekleri konuk ettiler İbrahim (Yar.18. bölüm), Gidyon (Hak.6. bölüm) ve Manoah’ın (Hak.13. bölüm) yaptığı gibi.
13:3 Hapiste olanları... baskı görenleri hatırlayın Özellikle imanlı kardeşleri (bkz. İbr.10:32-34; Mat.25:36).
13:4 Bkz. Çık.20:14 ve ilgili not. evliliğe saygı göstersin Bkz. 1Ko.6:13-18; 1Ko.7:1-15; Ef.5:26-31; 1Ti.1:1-3. fuhuş yapanları, zinaedenleri Bkz. 1Ko.6:9-10.
13:5 para sevgisinden Bkz. Luk.12:13-21; Flp.4:10-19; 1Ti.6:6-10,1Ti.6:17-19. yetinin Bkz. Flp.4:11-12; 1Ti.6:8.
13:7 Tanrı’nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi Bkz. İbr.1:2-3; İbr.5:12. Yaşayışlarının sonucuna bakarak İmanda nasıl dayandıklarını ve vaat edilen mirasa nasıl kavuştuklarını düşünerek. onların imanını örnek alın Bkz. İbr.6:12; 1Se.1:6 ve ilgili notlar; krş. 1Ko.4:16.
13:9 yiyeceklerle değil Kuralcı Yahudi imanlıların öğrettiği gibi (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729). Eski Antlaşma düzeni Mesih’in çarmıhtaki ölümüyle ortadan kalkmıştır; bu yüzden tekrar uygulanmaya çalışılması boşunadır.
13:10 Bir sunağımız var ki Büyük olasılıkla, Harun’un kâhinlik düzeninin sona erdiğini ve yerini Mesih’in eşsiz kâhinliğinin aldığını gösteren çarmıhtan söz edilmektedir. yemeye hakları yoktur İsa Mesih geldiği halde hâlâ Eski Antlaşma düzenine (tapınak, kurban düzeni vb.) güvenmek isteyenler Mesih’i reddetmiş olurlar ve böylelikle O’nun getirdiği tüm bereketlerden yoksun kalırlar.
13:11 ordugahın dışında yakılır Bkz. Lev.1:11-12 ve ilgili not; Lev.16:27.
13:12 İsa da... kent kapısının dışında acı çekti Eski Antlaşma döneminde kurban olarak sunulan hayvanların leşleri İsrail ordugahının dışına çıkarılırdı. İsa Mesih de bu şekilde günahları kaldırmak üzere Yeruşalim’in dışında öldü.
13:13 İbraniler Mektubu’nun yazarının Yahudi olduğunu düşündüren ifadelerden biridir (bkz. Giriş). Yazar Yahudi bir imanlı olarak öbür Yahudi imanlılara, Mesih’in kent dışında utanç içinde öldüğünü hatırlayarak iman uğruna aşağılanmaya razı olmaya dair çağrıda bulunmaktadır.
13:14 gelecekteki kent Bkz. İbr.11:10,İbr.11:14,İbr.11:16’e ait notlar.
13:15 övgü kurbanları Krş. Rom.12:1; Mez.51:13-17 ve ilgili not; bkz. Mez.7:17’ye ait not.
13:16 kurbanlar Bkz. Flp.4:18 ve ilgili not.
13:17 Önderlerinizin O dönemdeki önderleri. Ölmüş olan ilk önderlerinden İbr.13:7’de söz edilmektedir. onlara bağlı kalın Burada körü körüne bağlılık değil, karşılıklı sorumluluk söz konusudur. Önderler ve kilise üyeleri sorumluklarını Kutsal Kitap’a uygun bir şekilde yerine getirmelidir; önderlerin yetkisi kendi çıkarları için değil, topluluğun gelişmesi için Tanrı tarafından verilmiştir (bkz. 2Ko.10:8 ve ilgili not ; krş. 1Ti.5:19-20; Mat.18:15).
13:19 Yanınıza tez zamanda dönebilmem için “Dönebilmem için” ifadesi yazarın, sürdürmekte olduğu hizmet nedeniyle mektubu yazdığı kişileri ziyaret etmekte geciktiği düşüncesini akla getirir. 23. ayetten, bu kişinin tutuklu olmadığı açık biçimde anlaşılmaktadır (bkz. Giriş).
13:20,25 Esenlik... Tanrı’nın lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
13:20 Esenlik veren Kutsama dualarında Tanrı için sıkça kullanılan bir sıfattır (bkz. Rom.15:33; Rom.16:20; Flp.4:9; 1Se.5:23 ve ilgili not). büyük Çoban Bkz. örn. Mez.23; Yşa.40:11; Hez.34:11-16,Hez.34:23; Hez.37:24; Yu.10:2-3,Yu.10:11,Yu.10:14-15,Yu.10:27; 1Pe.2:25; 1Pe.5:4. sonsuza dek sürecek antlaşmanın Bkz. İbr.8:8-12’ye ait not. Yer.31:31’de yeni antlaşma olarak belirtilen bu antlaşma, Yer.32:40’ta “kalıcı” olarak tanımlanır (krş. Yşa.55:3; Yşa.61:8 ve ilgili notlar). kanıyla Bkz. İbr.10:29 ve Mar.14:24’e ait not.
13:21 her iyilikle Grekçe’den birebir çevirisi: “her iyi şeyle”. İman, sadakat, itaat ve dayanma gücü gibi erdemlerle.
13:22 Kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not. öğütlerimi Bkz. Giriş. Mektubun ana konusu, imanda olgunlaşmaya devam etmek ve Mesih’ten ayrılmamaktır.
13:23 Timoteos Bkz. 1. Timoteos: Giriş.
13:24 Önderlerinizin 17. ayette söz edilen. İtalya’dan olanlar Bu kısa selamdan, mektubun yazıldığı veya gönderildiği yer hakkında net bir sonuç çıkarılamaz; sadece mektubu alan kişilere bazı İtalyan imanlıların selamı iletiliyor olabilir.
13:25 hepinizle birlikte olsun Krş. 2Ko.13:14’e ait not.

Videolar

İbraniler Girişi

Genel Bakış: Yazar ne kendi kimliğini, ne de mektubu kime yazdığını açıklıyor. Böylece işimiz, metinde verilen ipuçlarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalıyor. Yazarın kendisi, İsa'nın on iki elçisi arasında yer almaz; ama İsa'nın öğretilerini ilk izleyicilerinden duymuştur (2:2-3). Eski Antlaşma'yı iyi bildiği apaçık; Eski Antlaşma'dan yaptığı 29 aktarmanın yanısıra, 50'nin üzerinde bölümden de söz eder. Geleneksel başlıkla (İbraniler'e) içeriğin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını gösteriyor. Bu insanlar, daha önce ölüm derecesinde olmamakla birlikte, inançları uğruna büyük baskılara uğramışlardı1. Ama şimdi o kadar gayretli görünmüyorlar. Bunun için inandıklarına sımsıkı sarılmaya özendiriliyorlar2. Mektubun İ.S. 70'ten önce yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Yeruşalim'deki tapınağın İ.S. 70 yılında yıkılmasından hiç söz edilmiyor. Tersine yazar, tapınakta sürekli sunulan sunulardan söz ediyor (örn. 9:6-9).

Mektubun İçeriği: Yazarın ilk sözleri, iletmek istediği bildiriyi özetliyor: «Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir». İbraniler, özde Tanrı Oğlu'na ilişkin bir mektuptur3. Yazar, Oğul'u meleklerden (1:4-14; 2:15-18) ve Musa'dan (3:2-6) üstün gösterir. Zayıflıklarımızı bilen, «Kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkan» ve kendisinin aracılığıyla «Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtarabilen» başkâhin O'dur (4:15; 9:26; 7:25). Başkâhin olarak ortaya çıkması, Kutsal Yasa'da değişikliği gerekli kılıyor4; yeni bir antlaşma eskisinin yerini alıyor. Bu yeni antlaşmaya göre Tanrı diyor ki, «Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak... Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım»5. İsa, Tanrı'nın huzuruna giden yeni bir yol açtı. Biz de Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliriz (10:19-22).

Mektup ayrıca Tanrı'dan uzaklaşmak tehlikesiyle ilgili uyarılar içerir6. «İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır» ifadesinin yer aldığı 11. bölüm, iman konusunda eşsiz bir bölümdür. İmanda örnek alınacak erkek ve kadınlardan söz ediliyor. Bunlar öyle kişiler ki, «Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.»

Mektubun son bölümü uygulamaya yönelik öğütler içerir.

Ana Hatlar:

1:1-3 Giriş
1:4-3:6 Mesih'in üstünlüğü
3:7-4:13 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın
4:14-7:28 Başkâhinimiz Mesih
8:1-9:28 Daha iyi bir antlaşma
10:1-39 Daha iyi bir kurban
11:1-40 İmanın zaferi
12:1-29 Tanrı sözünü reddetmeyin
13:1-25 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş