İbraniler 2

2
Dikkatli Olalım
1Bu nedenle, akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. 2-3Çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. 4Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti.
İzleyicileriyle Özdeşleşen İsa
5Tanrı, sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı. 6 Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir:
“Ya Rab, insan ne ki, onu anasın,
Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?
7Onu meleklerden biraz[a] aşağı kıldın,
Başına yücelik ve onur tacını koydun,
Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin[b].
8Her şeyi ayakları altına sererek
Ona bağımlı kıldın.”
Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki, her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. 9Ama meleklerden biraz[c] aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. 10Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşüyordu. 11Çünkü hepsi –kutsal kılan da kutsal kılınanlar da– aynı Baba'dandır. Bunun içindir ki, İsa onlara “kardeşlerim” demekten utanmıyor.
12 “Adını kardeşlerime duyuracağım,
Topluluğun ortasında
Seni ilahilerle öveceğim” diyor.
13 Yine,
“Ben O'na güveneceğim”
ve yine,
“İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar” diyor.
14Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. 15Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. 16Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. 17Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. 18Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 sürüklenmemek En üstün vahiy olan Oğul’dan. işittiklerimizi Müjde’nin özü (bkz. 1Ko.15:3-4; Makale: İncil Nedir?, s. 1367).
2:2-3 melekler aracılığıyla bildirilen söz Tanrı’nın Sina Dağı’nda Musa’ya verdiği on emir (bkz. Elç.7:38 ve ilgili not). bu denli büyük kurtuluşu Oğul’un sağladığı kurtuluş ebediyete dayanır ve Eski Antlaşma döneminde İsrail halkı için sağlanan kurtarışlardan daha kapsamlıdır. görmezlikten gelirsek Aldırmamak veya reddetmek anlamındadır. nasıl kurtulabiliriz? Bkz. İbr.12:25. Rab’bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı Başta elçiler olmak üzere tüm görgü tanıkları, Mesih’in bildirisinin doğruluğuna tanıklık etmiştir (bkz. Elç.1:21-22; 1Yu.1:1 ve ilgili not; krş. 2Pe.1:16 ve ilgili not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mesih’e Tanıklık, s.1537).
2:1-4 Mektuptaki beş uyarıdan ilki (bkz. İbr.3:7-4:13; İbr.6:4-9; İbr.10:26-31; İbr.12:25-29 ve ilgili notlar).
2:4 belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler Tanrı, kurtuluş müjdesinin kaynağının bizzat kendisi olduğunu doğaüstü olgular ve ruhsal armağanlar aracılığıyla doğrular (bkz. Elç.2:1-4,Elç.2:16-17,Elç.2:43). kendi isteği uyarınca dağıttığı Bkz. 1Ko.12:4-11.
2:7,9 meleklerden biraz aşağı Grekçesi’nden “kısa bir süre için meleklerden” diye de çevrilebilir (bkz. İbr.1:4’e ait not).
2:7 melekler Bkz. Giriş; İbr.1:5-14’e ait not; Mez.8:5’e ait not. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin İnsanın günaha düşmeden önceki konumu (bkz. Bilgi Kutusu: İnsan, s.9). Bu sözler bazı Grekçe elyazmalarında yoktur.
2:6-8 Bkz. Mez.8:4-6 ve ilgili not.
2:8 Her şeyi Tanrı’nın başlangıçtan beri amacı, insanın (Tanrı’nın yetkisi altında) yeryüzündeki her şeye egemen olmasıdır. Günah bu amacın gerçekleşmesini engellemiştir (bkz. Makale: Günah, s.12).
2:10 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken Mesih’e iman edenler, biricik Oğul aracılığıyla Tanrı’nın çocukları olur (krş. Yu.1:12-13; Rom.8:14-23 ve ilgili notlar; Gal.3:26; Gal.1:4-5 ve ilgili not; Ef.1:4-6; Ef.5:1; 1Yu.3:1-2). kurtuluş öncüsünü İsa Mesih’i. Grekçesi ‘yaratan’, ‘kurucu’ anlamına gelir; o çağda liderler, hükümdarlar veya prensler için kullanılırdı. Burada, ‘ölüm gücüne sahip olana tutsak olanları kurtaran kimse’ anlamındadır (krş. İbr.2:14-15; İbr.12:1 ve ilgili not; Elç.3:15; Elç.5:31). acılarla yetkinliğe erdirmesi Tanrı, Mesih’i hem yaşamı boyunca hem de çarmıhta yaşadığı acılar aracılığıyla kâhinlik görevini yerine getirmeye yeterli kılmıştır (bkz. İbr.2:17; İbr.5:9 ve ilgili not; İbr.7:28).
2:11 kutsal kılan da kutsal kılınanlar da Mesih, insan doğasıyla özdeşleşmek ve çarmıhta kendini insanlar yerine kurban ederek insanları, yitirdikleri kutsallığa tekrar kavuşturmak için insan bedeni almıştır. kutsal Bkz. Rom.1:7; 1Ko.1:1-3 ve ilgili not.
2:12 Adını kardeşlerime duyuracağım Bkz. Mez.22’ye ait not.
2:13 Ben O’na güveneceğim İnsan bedenine bürünmüş olan İsa Mesih’e. İş te ben ve Tanrı’nın bana verdiği çocuklar İmanlılar (bkz. İbr.1:11; krş. Mat.12:50).
2:14 ölüm gücüne sahip olan Şeytan’ın ölüm üzerindeki gücü, insanları günahın cezası olan ölüme götüren günaha teşvik etmekle sınırlıdır (bkz. Rom.5:12; Rom.6:23 ve ilgili notlar).
2:15 özgür Bkz. 1Ko.15:54-57; Va.1:18 ve ilgili notlar.
2:16 İbrahim’in soyundan olanlara ‘İbrahim’in imanına sahip olanlara’ anlamında (bkz. Yar.12:2-3; Gal.3:29; Rom.4:11,Rom.4:16-17 ; Rom.9:8 ve ilgili notlar).
2:17 başkâhin Bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128. EskiAntlaşma döneminde halkın günahlarını arındırmak üzere (önceleri Buluşma Çadırı’nda, sonra tapınakta yer alan) En Kutsal Yer’e yılda bir kez girebilen tek kişi (bkz. İbr.9:7 ve ilgili not; İbr.9:25; İbr.13:11; Lev.16:1-34 ve ilgili not). günahlarını bağışlatabilsin Tanrı’nın günahkârlara yönelik gazabını yatıştırmak için Mesih’in insan olup onların yerine ölmesi gerekiyordu (bkz. İbr.5:9’a ait not; Lev.16:20-22; Lev.17:11; Rom.3:24-2 6; 1Yu.2:2).
2:18 kendisi denenip Bkz. İbr.4:15.

Videolar

İbraniler Girişi

Genel Bakış: Yazar ne kendi kimliğini, ne de mektubu kime yazdığını açıklıyor. Böylece işimiz, metinde verilen ipuçlarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalıyor. Yazarın kendisi, İsa'nın on iki elçisi arasında yer almaz; ama İsa'nın öğretilerini ilk izleyicilerinden duymuştur (2:2-3). Eski Antlaşma'yı iyi bildiği apaçık; Eski Antlaşma'dan yaptığı 29 aktarmanın yanısıra, 50'nin üzerinde bölümden de söz eder. Geleneksel başlıkla (İbraniler'e) içeriğin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını gösteriyor. Bu insanlar, daha önce ölüm derecesinde olmamakla birlikte, inançları uğruna büyük baskılara uğramışlardı1. Ama şimdi o kadar gayretli görünmüyorlar. Bunun için inandıklarına sımsıkı sarılmaya özendiriliyorlar2. Mektubun İ.S. 70'ten önce yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Yeruşalim'deki tapınağın İ.S. 70 yılında yıkılmasından hiç söz edilmiyor. Tersine yazar, tapınakta sürekli sunulan sunulardan söz ediyor (örn. 9:6-9).

Mektubun İçeriği: Yazarın ilk sözleri, iletmek istediği bildiriyi özetliyor: «Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir». İbraniler, özde Tanrı Oğlu'na ilişkin bir mektuptur3. Yazar, Oğul'u meleklerden (1:4-14; 2:15-18) ve Musa'dan (3:2-6) üstün gösterir. Zayıflıklarımızı bilen, «Kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkan» ve kendisinin aracılığıyla «Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtarabilen» başkâhin O'dur (4:15; 9:26; 7:25). Başkâhin olarak ortaya çıkması, Kutsal Yasa'da değişikliği gerekli kılıyor4; yeni bir antlaşma eskisinin yerini alıyor. Bu yeni antlaşmaya göre Tanrı diyor ki, «Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak... Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım»5. İsa, Tanrı'nın huzuruna giden yeni bir yol açtı. Biz de Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliriz (10:19-22).

Mektup ayrıca Tanrı'dan uzaklaşmak tehlikesiyle ilgili uyarılar içerir6. «İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır» ifadesinin yer aldığı 11. bölüm, iman konusunda eşsiz bir bölümdür. İmanda örnek alınacak erkek ve kadınlardan söz ediliyor. Bunlar öyle kişiler ki, «Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.»

Mektubun son bölümü uygulamaya yönelik öğütler içerir.

Ana Hatlar:

1:1-3 Giriş
1:4-3:6 Mesih'in üstünlüğü
3:7-4:13 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın
4:14-7:28 Başkâhinimiz Mesih
8:1-9:28 Daha iyi bir antlaşma
10:1-39 Daha iyi bir kurban
11:1-40 İmanın zaferi
12:1-29 Tanrı sözünü reddetmeyin
13:1-25 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş