1. Petrus 2:4-10

Diri Taş, Seçkin Halk
4İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin. 5O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz. 6 Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor:
“İşte, Siyon'a bir taş,
Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum.
O'na iman eden hiç utandırılmayacak.”
7-8 İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için,
“Yapıcıların reddettiği taş
Köşenin baş taşı,”
“Sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.”
İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir.
9 Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın[a] kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. 10 Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4 İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı’ya göre seçkin Petrus, inanmayanların İsa’ya olan düşmanlıkları ile Tanrı’nın İsa’yı yüceltmesi arasındaki zıtlığı sıklıkla vurgular (Elç.2:2 2-36; Elç.3:13-15; Elç.4:9-11; Elç.10:39-42). diri taşa, Rab’be Bkz. 1Pe.1:6-8 ve ilgili notlar. Tanrı Oğlu yaşam kaynağıdır (bkz. Yu.1:4; Yu.5:26 ve ilgili not ; ayrıca bkz. “yaşam suyu”, Yu.4:10-14; Yu.7:38-39’a ait not ; “yaşam ekmeği”, Yu.6:51 ; “diri yol”, İbr.10:19-20).
2:5 EskiAntlaşma tapınağı örnek alınarak betimleme yapılmıştır (krş. Yu.2:19; 1Ko.3:16; Ef.2:19-22 ve ilgili notlar). İmanlıların yaş am kaynağı, diri taş, yaşam veren ruh (1Ko.15:45) olan Mesih’tir. Tapınak imanlılar topluluğudur, Kutsal Ruh tarafından oluşturulmuştur ve Ruh’un yaşadığı yerdir. Tapınağı oluşturan taşlar, Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğan kişilerdir (krş. Yu.3:3,Yu.3:5; Tit.3:4-5). Tanrı’nın beğenisini kazanan Bu sadece İsa Mesih aracılığıyla mümkündür (krş. Yu.15:5). ruhsal kurbanlar Nihai kurban İsa Mesih kendini ebedi kurban olarak sunduğu için artık hayvan kurban edilmez. YeniAntlaşma döneminin kurbanları, Tanrı’ya itaat etmek (Rom.12:1), bağışta bulunmak (Flp.4:18), şükretmek ve iyilik yapmaktır (İbr.11:15-16). Bunlar bir nevi sevap kazanmak (yani iyilikler yaparak Tanrı’dan karşılığını görmek) adına yapılan eylemler değildir, imanlının Tanrı’ya yaraşır bir şekilde ve Mesih’i örnek alarak hizmetle dolu bir yaşam sürmesi söz konusudur. kutsal bir kâhinler topluluğu İmanlılar yeni antlaşma döneminin kâhinleri olarak, (1) Tanrı’nın kutsallığını yansıtmakla (bkz. 1Pe.1:15; İbr.7:26; İbr.10:10,İbr.10:14 ve ilgili not), (2) ruhsal kurbanlar sunmakla (bu ayette ; İbr.2:7-8), (3) başkaları için Tanrı’nın önünde aracılık etmekle (dua etmek, Ef.6:18-19 ; 1Ti.2:1-4) ve (4) yine başkalarının önünde Tanrı’yı temsil etmekle görevlidirler (öğretmek, Kol.3:16).
2:6 değerli bir köşe taşı Bkz. Mez.118:22 ve ilgili not; Mat.21:42; Elç.4:11 ve ilgili not. Binanın (imanlılar topluluğunun) tasarımını ve şeklini belirleyen köşe taşı (Mesih), yapının en önemli taşıdır.
2:8 sürçmek üzere belirlenmişlerdir Bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741. Bazı yorumcular bu ifadenin, kimilerinin düşüp yok olmak üzere belirlendiğini gösterdiğine inanır. Bazılarıysa, Tanrı’nın ezeli öngörüsüyle onların iman etmeyeceklerini bildiğine dayanarak (krş. 1Pe.1:2 ve ilgili not), inanmayanların yok olmaya mahkûm olduğunu ileri sürer. Bazılarına göre ise Petrus, imansızlığın ebedi yok oluşa yol açtığını ifade etmektedir.
2:9 Petrus, Çık.19:4-6 ve Yşa.43:20-21’den alıntı yaparak imanlılar topluluğunun ayrıcalıklı konumunun ve görevlerinin İsrail halkının konumuna ve görevlerine benzediğini anlatır (bkz. Yas.28:9; Yşa.61:6). İsrail halkının Eski Antlaşma’da Tanrı’nın seçkin halkı olarak nitelendirilmesi gibi, İsa Mesih’e iman edenler de Yeni Antlaşma’da seçkin olarak nitelendirilir. Artık onlar ‘Tanrı’nın kâhinleri’dir (bkz. 1Pe.1:5’e ait not).
2:10 Hoşea Kitabı’nda Tanrı’nın, halkı İsrail’i cezalandırmak üzere geçici olarak kendinden uzaklaştırdığını bildirdiğinde bu tanımı kullandığı görülür (bkz. Hoş.1:6,Hoş.1:9; Hoş.2:1,Hoş.2:22 ve ilgili notlar) ; Pavlus’un Romalılar’a yazdığı mektupta ise Hoşea’daki bu tanıma uyan kişiler Yahudi olmayanlardır (bkz. Rom.9:25-26 ve ilgili not). Petrus’un tanımı ise her iki grubu da (Yahudi ile Yahudi olmayanlardan oluşan imanlılar topluluğunu) kapsar.

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş