• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-4 Bkz. Yu.1:1-4 ve ilgili notlar. Yuhanna, Müjdesi’nde de aynı sözcükleri kullanır ve aynı konuyu ele alır.
1:2 Yaşam... sonsuz Yaşam’ı Mesih, “Yaşam” olarak adlandırılmaktadır ; çünkü O hem yaşayan, hem de kendisinde yaşam olandır (bkz. Yu.11:25; Yu.14:6 ve ilgili notlar). Aynı zamanda, yaş amın kaynağıdır ve yaşam üzerinde egemendir (Yu.5:11). Baba’yla birlikte Grekçesi’nden “Baba’da” olarak da çevrilebilir.
1:3 bizlerle paydaşlığınız olsun ‘Beden almış Tanrı Oğlu olan İsa’yı işiterek, görerek, seyrederek ve O’na dokunarak yaşayan (1Yu.1:1) bizlere ortak olun’ anlamında. Paydaşlık hem Baba’yla ve öbür imanlı kardeşlerle birlik içinde olmaktır (1Yu.1:6-7) hem de asma ve çubuklar (Yu.15:1-5), beden ve baş (1Ko.12:12; Kol.1:18) benzetmelerinde betimlendiği gibi Mesih ile ruhsal bir ortaklıktır.
1:4 sevincimiz tam olsun Yuhanna’nın, imanlıların Mesih’i doğru bir şekilde tanımasına ve o bilgiden sapmamasına ne denli önem verdiği görülmektedir (bkz. 2Yu.12; krş. Flp.2:1-2 ; 1Se.3:8).
1:5 ışı ktır... karanlık Işık iyi, doğru, gerçek ve kutsal olan ; karanlık ise kötü ve sahte olan anlamında kullanılmış mecazlardır (bkz. Yu.3:19-21).

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş