Elçilerin İşleri 17:1-15

17
Selanik'te
1Amfipolis ve Apollonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudiler'in bir havrası vardı. 2Pavlus, her zamanki gibi Yahudiler'e giderek art arda üç Şabat Günü onlarla Kutsal Yazılar üzerinde tartıştı. 3Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. “Size duyurmakta olduğum bu İsa, Mesih'tir” diyordu. 4Onlardan bazıları, Tanrı'ya tapan Grekler'den büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Pavlus'la Silas'a katıldılar.
5Yahudiler bunu kıskandı. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü insanlardan bir kalabalık oluşturup kentte kargaşalık çıkarttılar. Pavlus'la Silas'ı bulmak ve halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. 6Onları bulamayınca, Yason ile bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. “Dünyayı altüst eden o adamlar buraya da geldiler” diye bağırıyorlardı. 7“Yason onları evine aldı. Onların hepsi, İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar.” 8Bu sözleri işiten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. 9Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktılar.
Veriya'da
10Kardeşler hemen o gece Pavlus'la Silas'ı Veriya Kenti'ne gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudiler'in havrasına gittiler. 11Veriya'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazılar'ı inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. 12Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti.
13Selanik'teki Yahudiler Pavlus'un Veriya'da da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler, halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. 14Bunun üzerine kardeşler Pavlus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteos ise Veriya'da kaldılar. 15Pavlus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Pavlus'tan, Silas'la Timoteos'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1 Gittikleri yol, günümüzdeki kuzey Yunanistan’ın doğusundan batısına kadar uzanan, Filipi,Amfipolis,Apollonya ve Selanik’in üzerinde bulunduğu Egnatia Yolu’dur. Bu kentler arasındaki uzaklık bir günlük yürüyüş mesafesi kadardı. Selanik Makedonya İli’nin başkenti olup birçok Yahudi dâhil 200 000’ den fazla nüfusa sahipti. Önemli bir havrası olduğu için Pavlus burada müjdeyi duyurmaya karar verdi (bkz. 1. Selanikliler: Giriş).
17:2 Yahudiler’e Bkz. Elç.13:14’e ait not.
17:4 Tanrı’ya tapan Grekler Bkz. Elç.10:2 ve Elç.16:14’ e ait notlar. ileri gelen kadınların Muhtemelen kentin hem saygı gören hem de mevki sahibi ileri gelenlerinin eşleridir (ayrıca bkz. Elç.17:12); kendi başarılarıyla saygı ve nüfuz kazanan kadınlar da olabilir.
17:5 kıskandı Krş. Elç.13:45. Yason’un evine Pavlus muhtemelen burada kalıyordu.
17:6 kent yetkililerinin Terimin Grekçesi “politarhes”tır ve Elç.17:8’de de kullanılmıştır. Grek yazınında başka hiçbir yerde bu terime rastlanmamasına karşın, 1835 yılında Selanik’in batısında Egnatia Yolu’nun üzerindeki bir kemerde bulunan Grekçe yazıtta keşfedilmiştir. Sonraları hem Makedonya civarındaki kentlerde hem de başka bölgelerde keşfedilen on altı yazıtta daha bulunmuştur.
17:7 Sezar’ın buyruklarına karşı geliyorlar Tanrı’ya küfür Yahudiler’in gözünde en ağır suçtu; aynı şekilde vatana ihanet (Sezar’a karşı bir kralı desteklemek) Romalılar’ın gözünde en ağır suçtu.
17:9 serbest bıraktılar Çünkü Pavlus’un bir an önce kentten ayrılmasını istiyorlardı.
17:10 Timoteos muhtemelen Filipi’de kalmış, daha sonra Veriya’da Pavlus ve Silas’a katılmıştı (krş. Elç.17:14). Veriya Selanik’ten 80 km uzaklıkta, Makedonya bölgesinde bulunan kent. havrasına Bkz. Elç.13:14’e ait not.
17:11-12 Yoksullar için toplanan bağışları teslim etmek üzere Yeruşalim’e kadar Pavlus’a eşlik edenler arasında Veriyalı Piros oğlu Sopater’in de olduğundan söz edilir (bkz. Elç.20:4 ve ilgili not).
17:14 deniz kıyısına PavlusAtina’ya tekne ile gitmiş olabilir.Ancak Atina’ya giden yolun sahil şeridi boyunca uzandığı göz önüne alınırsa, Pavlus’un kıyıya ulaştıktan sonra yürümüş olması da mümkündür (yaklaşık 3 0 km).
17:15 Atina Pavlus’tan beş yüzyıl önce Atina sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında ihtişamının doruğundaydı. Pavlus’un döneminde de felsefe konusundaki ününü koruyordu ve halen önde gelen bir yüksek öğrenim (bugünkü üniversite düzeyinde) kurumuna sahipti; yüzyıllarca Hıristiyanlık’ı reddeden bir putperestlik merkezi olarak kaldı.
15:39-18:22 Bkz. Harita: Pavlus’un İkinci Müjdeleme Yolculuğu, s. 1620.

Videolar

Elçilerin İşleri Girişi

Genel Bakış: Eski çağlarda yazılmış olan birçok yapıtın yazarı gibi, bu kitabın yazarı da kendini doğrudan bize tanıtmıyor. Bununla birlikte, ikinci yüzyılda yaşamış ve bir kısmı İsa'nın elçilerini bizzat tanımış inanlı yazarların hepsi, bu kitabı Luka'nın yazdığında birleşiyorlar. Kitabın yakından incelenmesi halinde «sevgili hekim» Luka'nın (Kol.4:14) elinden çıktığına dair ipuçları görülebilir. Örneğin «biz» çoğul zamirinin kullanılmış olmasından yazarın, Pavlus'un yol arkadaşlarından biri olduğunu anlıyoruz (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16). Yazarın titiz biri olduğu su götürmez bir gerçek. Elçilerin İşleri Yeruşalim, Sezariye, Antakya, Efes, Korint, Atina, Roma ve daha birçok yere ilişkin kesin ve doğru tasvirlerle doludur. Arkeolojik araştırma ve bulgular, gidilen, gezilen yerlerin çeşitliliğine ve büyük kültür farklarına rağmen Luka'nın, kullandığı terim ve kavramlarda ne denli tutarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte Luka'nın kendisi, Elçilerin İşleri Kitabı'nın ilk inanlı topluluklarının bütün bir tarihçesi olmadığını ifade ediyor. Örneğin bölüm 8'de, topluluğun dağıtıldığını, inanlıların Müjde'yi yaya yaya dört bir yana gittiklerini yazar. Bunun sonucunda birçok yerde yerli topluluklar filizlenip gelişir. Ama Luka bu toplulukların tarihçesini yazmaya girişmez. Sonuç olarak, Elçilerin İşleri, kilisenin büyüyüp gelişmesinde önemli bir yer tutan, ders alabileceğimiz temel olaylar dizisini sunuyor bize.

İsa'nın göğe yükseldiği İ.S. 30 yılları ile Elçi Pavlus'un Roma'da tutuklandığı İ.S. 63 yılları arasındaki dönemi konu eden kitap, büyük olasılıkla bu tarihten az sonra yazıldı.

İncil'deki Yeri: Elçilerin İşleri, Luka'nın bir devamıdır. Her iki kitabın da Teofilos adında bir adama hitaben yazıldığı özellikle belirtiliyor. Luka, İsa'nın başlangıçtan göğe alındığı güne dek yapıp öğrettiklerini kaydeder (1:1-3). İncil'in ilk dört kısmından sonra yer alan ve Müjde'nin Yeruşalim'den Anadolu'ya, oradan da antik çağın merkezi Roma'ya yayılışını anlatan Elçilerin İşleri Kitabı, bu özelliğiyle bir köprü görevi görmekte ve İncil'deki mektuplara zemin hazırlamaktadır. Örneğin kitap, Pavlus'un, adını sanını anarak sonradan mektuplar yazdığı birçok kente yaptığı ziyaretleri anlatıyor. Elçilerin İşleri Kitabı'nın bir diğer önemli özelliği, inanlılar topluluğunun ders alabileceği ilkeleri de sergilemesidir.

Konusu: Elçilerin İşleri Kitabı, ilk Mesih inanlılarının Müjde'yi, «Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında» (1:8) nasıl yaymaya başladıklarını anlatır. Bütün bu olaylar Kutsal Ruh'un inanlılar topluluğuna verilmesiyle başlar (bölüm 2). Sonraki bölümler, Tanrı'nın kilisesini adım adım nasıl yönlendirdiğini gözler önüne serer. İsa'nın elçileri dolaşıp Müjde'yi yayarken Tanrı da yaptığı mucizelerle onların bildirisini doğruladı (3:1-10; 14:3). Kilise, Yahudi din önderlerinin başını çektiği karşı koymalara rağmen hızla büyüdü. Gerçekte Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğunun bütün ulusları kucaklayan bir kimliğe nasıl kavuştuğu, Elçilerin İşleri Kitabı'nda ön plana çıkan önemli konulardan biridir (10:1-11:18 ve 15. bölümün tamamı).

Ana Hatlar:

1:1-11 İsa'nın son buyrukları ve göğe alınması
1:12-8:3 Yeruşalim'deki inanlılar topluluğu
8:4-9:43 Tanrı sözünün Yahudiye ve Samiriye'de yayılması, Pavlus'un iman etmesi
10:1-11:30 Yahudi olmayan ilk inanlılar
12:1-25 Baskılara karşı zafer
13:1-28:31 Pavlus'un elçilik görevi:
13:1-14:28 İlk yolculuk
15:1-35 Yeruşalim'deki toplantı
15:36-18:22 İkinci yolculuk
18:23-21:16 Üçüncü yolculuk
21:17-28:31 Pavlus'un tutukluluk dönemi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş