• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Galatyalılar müjdeyle ilgili gerçekleri idrak edemiyorlardı (bkz. Luk.24:25); insanın kurtuluşa ve doğruluğa kavuşması, kendi çabaları sonucunda değil, İsa Mesih’e olan imanıyla mümkündür. kim Bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729. çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Krş. 1Ko.1:23; 1Ko.2:2.
3:2 Kutsal Ruh’u Bu noktadan itibaren mektubun temel konularından biri.
3:3 İyiliklerle veya dinsel eylemlerle doğruluğa veya kutsallığa erişmeye çalışmak gururlu insanın eğilimidir. Kutsal Ruh aracılığıyla kurtuluşa kavuşup kutsal kılındıkları halde hâlâ bu yollardan vazgeçmeyen imanlılar, aslında Tanrı’nın İsa Mesih’in ölümü aracılığıyla sağladığı aklanma ve kutsallığı yetersiz görmüş (bkz. Rom.3:24-2 6; 1Ko.1:30; İbr.10:10,İbr.10:14) ve insan çabasıyla Tanrı’nın öngördüğü doğruluğa erişmek mümkünmüş gibi davranarak Tanrı’nın lütfuna karşı gelmiş olurlar (İbr.5:2-6; Flp.1:8-9).
3:6 böylece aklanmış sayıldı Grekçe’den birebir çevirisi:“ve ona doğruluk sayıldı”.
3:7 İbrahim’in gerçek oğulları İbrahim, Yahudi soyunun bedensel ve ruhsal atasıydı (bkz. Yu.8:33,Yu.8:39,Yu.8:53; Elç.7:2-3 ; Rom.4:12). Bu ayette, bütün imanlılar İbrahim’in ruhsal çocukları olarak nitelendirilir (bkz. Rom.4:11-12’ye ait notlar). İmanlılardan, İbrahim’in soyu olarak da söz edilir (İbr.2:16).

Videolar

Galatyalılar Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu Galatya'da (İç Anadolu) kurduğu kiliselere yazdı. Orada Müjde'ye inananların birçoğu Yahudi değildi. Galatya'ya gelen bazı Yahudiler, Yahudi olmayanların sünnet olmaları ve Kutsal Yasa'ya uymaları gerektiğini savunuyorlardı1. Elçilerin İşleri'nden2 anlaşılacağı gibi, ilk inanlı toplulukları için duyarlı bir konuydu bu. O yıllarda İncil henüz yazılmamıştır. İnananların sahip olduğu kaynaklar, İsa'nın öğretisinden ve sünneti öngören Eski Antlaşma'dan oluşuyordu. Pavlus'un en önemli görevlerinden biri de Eski Antlaşma'nın, İsa'nın öğretisi ışığında nasıl anlaşılması gerektiğini göstermekti.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Galatya'daki durumu duyar duymaz kaleme sarılır. İnanlıların «değişik bir müjdeye» yönelmeleri onu şaşırtmıştır3. Yaydığı bildirinin tek geçerli Müjde olduğunu, bunu doğrudan doğruya İsa Mesih'ten aldığını söylüyor4. Yıllar sonra Yeruşalim'e gider ve bildirisini elçilere de sunar. Elçiler bunu onaylayarak Pavlus'un Müjde'yi Yahudi olmayanlara ulaştırmak için aldığı çağrıyı da kabul ederler5.

Sonra Pavlus Müjde'yi özetler: «İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz... Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yaparak aklanmaz» (2:16). Pavlus, Galatya'daki inanlılara şunu hatırlatıyor: Tanrı onlara Kutsal Ruh'u, Kutsal Yasa'ya uydukları için değil, iman ettikleri için verdi. İbrahim de imanıyla aklanmıştı. Şimdiyse, inanlılar Mesih'le birleşmişlerdir; hepsi O'nda birdirler. Bu nedenle aralarında ırk, cinsiyet ya da mevkiye dayanan ayrımlar son bulmuştur. Hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Tanrı, Kutsal Yasa'ya bağlı yaşayanları, Yasa'nın bütün gereklerini yerine getirme tutsaklığından kurtarmak için Oğlu'nu gönderdi. Ama bu özgürlük benliğin tutkularına uymak için fırsat olmamalı6. Tersine, inanlılar Kutsal Ruh'un yönetiminde olmalı. Böylece Ruh'un meyvesi olan sevgi, sevinç, esenlik, sabır vb. niteliklere sahip olacaklardır.

Ana Hatlar:

1:1-2:10 Tek Müjde
2:11-4:7 Müjde'nin içeriği
4:8-5:12 Özgürlük ya da kölelik
5:13-26 Kutsal Ruh ya da benlik
6:1-18 Öğütler ve son sözler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş