Galatyalılar 5:16-25

16Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. 17Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. 18Ruh'un yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz.
19-21Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği'ni miras alamayacaklar.
22-23Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. 24Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. 25Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:16 yaşayın Kutsal Yazılar’ı uygulamak konusunda imanlıyı aydınlatan Kutsal Ruh’un sağladığı rehberlik ve güçle yaşamak, günahlı arzuları yenmenin anahtarıdır (bkz. Gal.1:25; Rom.1:1-17).
5:18 Ruh’un yönetimindeyseniz Bkz. Rom.8:14. Yasa’ya bağı mlı değilsiniz Bkz. Rom.6:14 ve ilgili not. İmanlı, Kutsal Yasa’yı yerine getirmekle kutsallığa ermez; bunun yerine Kutsal Yazılar aracılığıyla Kutsal Ruh’un rehberliğine itaat eder. Hiçbir yasaya ihtiyaç olmaksızın imanlıda ruhsal meyve üreten Kutsal Ruh’tur (bkz. Gal.5:22-23’e ait not).
5:19-21 Bkz. Rom.1:29-31.
5:22-23 Bkz. öbür erdemler, 2Ko.1:4-10; Ef.4:2; Ef.5:9; Kol.3:12-15. İmanlılar, Kutsal Yasa’ya göre yaşamaya çalıştıklarında değil, Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşadıklarında Tanrı’nın karakteri kendilerinde gelişebilir. Ruh’un ürünüyse 1Ko.13:4-6’da yazılanlardan yola çıkılarak ‘Ruh’un meyvesi’nin aslen sevgi olduğu, ötekilerin sevginin sonucu olarak ortaya çıktığı görülür. yasa yoktur Bkz. 1Ti.1:9-10.
5:24 benliği... çarmıha germişlerdir Mesih’in ölümü, imanlının günaha, dünyaya, bedensel isteklere ve Şeytan’a karşı kazandığı zaferin temelidir (bkz. Gal.2:20; Gal.6:14; krş. İbr.2:14; 1Yu.3:8).

Videolar

Galatyalılar Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu Galatya'da (İç Anadolu) kurduğu kiliselere yazdı. Orada Müjde'ye inananların birçoğu Yahudi değildi. Galatya'ya gelen bazı Yahudiler, Yahudi olmayanların sünnet olmaları ve Kutsal Yasa'ya uymaları gerektiğini savunuyorlardı1. Elçilerin İşleri'nden2 anlaşılacağı gibi, ilk inanlı toplulukları için duyarlı bir konuydu bu. O yıllarda İncil henüz yazılmamıştır. İnananların sahip olduğu kaynaklar, İsa'nın öğretisinden ve sünneti öngören Eski Antlaşma'dan oluşuyordu. Pavlus'un en önemli görevlerinden biri de Eski Antlaşma'nın, İsa'nın öğretisi ışığında nasıl anlaşılması gerektiğini göstermekti.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Galatya'daki durumu duyar duymaz kaleme sarılır. İnanlıların «değişik bir müjdeye» yönelmeleri onu şaşırtmıştır3. Yaydığı bildirinin tek geçerli Müjde olduğunu, bunu doğrudan doğruya İsa Mesih'ten aldığını söylüyor4. Yıllar sonra Yeruşalim'e gider ve bildirisini elçilere de sunar. Elçiler bunu onaylayarak Pavlus'un Müjde'yi Yahudi olmayanlara ulaştırmak için aldığı çağrıyı da kabul ederler5.

Sonra Pavlus Müjde'yi özetler: «İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz... Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yaparak aklanmaz» (2:16). Pavlus, Galatya'daki inanlılara şunu hatırlatıyor: Tanrı onlara Kutsal Ruh'u, Kutsal Yasa'ya uydukları için değil, iman ettikleri için verdi. İbrahim de imanıyla aklanmıştı. Şimdiyse, inanlılar Mesih'le birleşmişlerdir; hepsi O'nda birdirler. Bu nedenle aralarında ırk, cinsiyet ya da mevkiye dayanan ayrımlar son bulmuştur. Hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Tanrı, Kutsal Yasa'ya bağlı yaşayanları, Yasa'nın bütün gereklerini yerine getirme tutsaklığından kurtarmak için Oğlu'nu gönderdi. Ama bu özgürlük benliğin tutkularına uymak için fırsat olmamalı6. Tersine, inanlılar Kutsal Ruh'un yönetiminde olmalı. Böylece Ruh'un meyvesi olan sevgi, sevinç, esenlik, sabır vb. niteliklere sahip olacaklardır.

Ana Hatlar:

1:1-2:10 Tek Müjde
2:11-4:7 Müjde'nin içeriği
4:8-5:12 Özgürlük ya da kölelik
5:13-26 Kutsal Ruh ya da benlik
6:1-18 Öğütler ve son sözler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş