Yeşaya 29

29
Davut Kenti'nin Vay Haline!
1Ariel[a], Ariel,
Davut'un ordugah kurduğu kent, vay haline!
Sen yıla yıl kat, bayramların süredursun.
2Ama seni sıkıntıya sokacağım.
Feryat, figan edeceksin,
Benim için sunak ocağı gibi olacaksın.
3Sana karşı çepeçevre ordugah kuracak,
Çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım.
4Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak,
Toz toprak içinden boğuk boğuk sesleneceksin.
Sesin ölü sesi gibi yerden,
Sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak.
5Ama sayısız düşmanların ince toz,
Acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi olacak.
Bir anda, ansızın,
6Her Şeye Egemen RAB gök gürlemesiyle,
Depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla,
Her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak.
7Sonra Ariel'e karşı savaşan çok sayıda ulus,
Ona ve kalesine saldıranların hepsi,
Onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi,
Gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler.
8Rüyada yemek yediğini gören aç kişi,
Uyandığında hâlâ açtır;
Rüyada su içtiğini gören susuz kişi,
Uyandığında susuzluktan hâlâ baygındır.
İşte Siyon Dağı'na karşı savaşan
Kalabalık uluslar da böyle olacak.
9Şaşırın, şaşkına dönün,
Kendinizi kör edin, görmez olun.
Şarap içmeden sarhoş olun,
İçki içmeden sendeleyin.
10 Çünkü RAB size uyuşukluk ruhu verdi;
Gözlerinizi mühürledi, ey peygamberler,
Başlarınızı örttü, ey biliciler.
11 Sizin için bütün görüm
Mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu.
İnsanlar böyle bir kitabı
Okuma bilen birine verip,
“Rica etsek şunu okur musun?” diye sorduklarında,
“Okuyamam, çünkü mühürlenmiş” yanıtını alırlar.
12Kitabı okuma bilmeyen birine verip,
“Rica etsek şunu okur musun?” diye sorduklarında ise,
“Okuma bilmem” yanıtını alırlar.
13 Rab diyor ki, “Bu halk bana yaklaşıp
Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar,
Ama yürekleri benden uzak.
Benden korkmaları da
İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur.
14 Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika,
Evet, şaşılacak bir şey yapacağım.
Bilgelerin bilgeliği yok olacak,
Akıllının aklı duracak.”
15Tasarılarını RAB'den gizlemeye uğraşanların vay haline!
Karanlıkta iş gören bu adamlar,
“Bizi kim görecek, kim tanıyacak?” diye düşünürler.
16 Ne kadar ters düşünceler!
Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu?
Yapı, kendini yapan için,
“Beni o yapmadı” diyebilir mi?
Çömlek kendine biçim veren için,
“O bir şeyden anlamaz” diyebilir mi?
17Lübnan pek yakında meyve bahçesine,
Meyve bahçesi ormana dönmeyecek mi?
18O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek,
Körler koyu karanlıkta görecek.
19Düşkünlerin RAB'de buldukları sevinç artacak,
Yoksullar İsrail'in Kutsalı sayesinde coşacak.
20Çünkü acımasızlar yok olacak, alaycılar silinecek,
Kötülüğe fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacak.
21Onlar ki, insanı tek sözle davasında suçlu çıkarır,
Kent kapısında haksızı azarlayana tuzak kurar,
Yok yere haklının hakkını çiğnerler.
22Bundan dolayı, İbrahim'i kurtarmış olan RAB
Yakup soyuna diyor ki,
“Yakup soyu artık utanmayacak,
Yüzleri korkudan sararmayacak.
23Elimin yapıtı olan çocuklarını
Aralarında gördüklerinde
Adımı kutsal sayacaklar;
Evet, Yakup'un Kutsalı'nı kutsal sayacak,
İsrail'in Tanrısı'ndan korkacaklar.
24Yoldan sapmış olanlar kavrayışa,
Yakınıp duranlar bilgiye kavuşacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
29:1-2,7 Ariel ‘Sunak ocağı’ veya ‘Tanrı’nın aslanı’anlamına gelir. Yeruşalim Kenti’ni simgeler. Savaş ve savaşta dökülen kan Yeruşalim’i “sunak ocağına” çevirecektir.
29:1 Davut’un ordugah kurduğu Bkz. 2Sa.5:6-9 ve ilgili notlar; krş. Yşa.22:9. vay Bkz. Yşa.28:1’e ait not. bayramların süredursun Bkz. Yşa.1:13-14 ; Yşa.1:14’e ait not.
29:3 kulelerle Düşman tarafından getirilen bu kuleler kent surlarına doğru itilerek düşmanın kenti savunanlarla aynı düzeyde savaşmasını sağlardı. Burada bunu sağlayan RAB’bin kendisidir; İsrailliler’in savunma güçlerini kırdığını ima eder.
29:5-8 Tanrı’nın belirlediği zamanda Yeruşalim’i yıkan ulusların kendileri yıkılacaktır (bkz. Yşa.10:5-19; Yşa.27:1; krş. Yar.12:2-3 ve ilgili not); Asur ordusunun İÖ 701’de yaptığı yıkım buna bir örnektir (bkz. Yşa.10:16 ve ilgili not).
29:5 saman ufağı Bkz. Yşa.17:13; Mez.1:4.
29:6 gök gürlemesiyle, depremle... kasırga ve fırtınayla Hak.5:4-5; Mez.18:7-15; Hab.3:3-7’de olduğu gibi; ayrıca bkz. Yşa.28:2; Mez.83:13-15 ve ilgili notlar.
29:9 kör edin... sarhoş olun Tanrı, peygamberleri aracılığıyla defalarca ilettiği sözüne duyarsız kalan İsrail’i (bkz. Yşa.6:10 ve ilgili not; krş. Yşa.28:1,Yşa.28:7) gerçekten böyle bir durumla karşı karşıya bırakır, böylelikle halkının yargısını kesinleştirir.
29:10 Bkz. Rom.11:8. biliciler Bkz. 1Sa.9:9; 2Kr.17:13.
29:11-12 İsrail halkı Tanrı’nın sözüne o kadar duyarsızdır ki, önderler gibi (Yşa.29:11) halkın tümü de (Yşa.29:12) Tanrı’nın Yeşaya aracılığıyla ilettiği vahyi anlayamaz.
29:13 Ferisiler’in ikiyüzlülüğünü göstermek için İsa Mesih bu sözleri kullanır (bkz. Mar.7:6 ve ilgili not). Bu halk Bkz. Yşa.6:9; Yşa.8:6 ve ilgili notlar; ayrıca krş. Çık.17:4; Yer.14:10-11; Hag.1:2 ve ilgili notlar.
29:14 Bkz. 1Ko.1:19. yine bir harika Tıpkı Mısır’dan çıkış sırasında yaptığı gibi (bkz. Çık.15:11; Mez.78:12-16 ve ilgili not); ancak bu kez vereceği cezayla bunu gösterecektir. bilgeliği yok olacak Krş. Yşa.44:24-28; Yer.8:9.
29:15 Tasarılarını Ahaz ileAsur arasındaki veya Hizkiya ile Mısır arasındaki ittifaktan söz edilmektedir (bkz. Yşa.30:1-2 ve ilgili notlar). vay Bkz. Yşa.28:1-35:10’a ait not. Bizi kim görecek...? Bkz. Mez.10:11’e ait not.
29:16 Bkz. Yşa.45:9; Yşa.64:8; ayrıca bkz. Yer.18:1-6’ya ait notlar. Bu sözler Rom.9:20’de kısmen alıntılanır (bkz. ilgili notlar; krş. Adem’in yaratılışı, Yar.2:7 ve ilgili not; ayrıca krş. Yşa.10:15; Mez. 139).
29:18 O gün Bkz. Yşa.10:20,Yşa.10:27; Yşa.26:1’e ait notlar. İsrail’in eski gönencine kavuşacağı gün (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). sağırlar... işitecek, Körler... görecek Krş. Yşa.6:9. Bu ifade Yşa.35:5’te Mesih’le ilişkilendirilmektedir (bkz. ilgili not).
29:19 İsrail’in Kutsalı Bkz. Giriş; ayrıca bkz. Yşa.1:4’e ait not.
29:20 acımasızlar Bkz. Yşa.29:21. alaycılar Krş. Yşa.28:14,Yşa.28:22.
29:21 hakkını çiğnerler Bkz. Yşa.1:17; Yşa.9:17 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Amo.5:10,Amo.5:12,Amo.5:24 ve ilgili notlar.
29:22 kurtarmış İbrahim putperest bir dünyadan kurtarılmıştı (bkz. Yar.12:1; Yşu.24:2-3,Yşu.24:14-15 ve ilgili notlar). utanmayacak Krş. Yşa.45:17; Yşa.50:7; Yşa.54:4.
29:23 Elimin yapıtı olan çocuklarını Krş. Ef.2:10 ve ilgili not. çocuklarını... gördüklerinde Krş. Yşa.49:20-21; Yşa.53:10 Yşa.54:1-2 ve ilgili notlar. İsrailliler’in sürgünden kurtulup eski durumlarına kavuşmalarından söz ediliyor olabilir. Yakup’un Kutsalı’nı Krş. Yşa.29:19.
29:24 kavrayışa... kavuşacak Krş. Yşa.1:3 ve ilgili not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş