Yeşaya 48

48
İsrail'in İnatçılığı
1“Dinle, ey Yakup soyu!
İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen,
RAB'bin adıyla ant içen sizler,
İsrail'in Tanrısı'na yakarır,
Ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.
2Kutsal kentli olduğunuzu,
İsrail'in Tanrısı'na dayandığınızı ileri sürersiniz.
O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir.
3Olup bitenleri çok önceden bildirdim,
Ağzımı açıp duyurdum.
Ansızın yaptım ve gerçekleştiler.
4İnatçı olduğunuzu,
Tunç alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için
5Bunları size çok önceden bildirdim,
Olmadan önce duyurdum.
Yoksa, ‘Bunları yapan putlarımızdır,
Olmalarını buyuran
Oyma ve dökme putlarımızdır’ derdiniz.
6Bunları duydunuz, hepsini inceleyin.
Peki, kabul etmeyecek misiniz?
Şimdiden size yeni şeyler,
Bilmediğiniz gizli şeyler açıklayacağım.
7Bunlar şimdi yaratılıyor,
Geçmişte değil;
Bugüne kadar duymadınız,
Yoksa, ‘Bunları biliyorduk’ derdiniz.
8Ne duydunuz, ne de anladınız,
Öteden beri kulaklarınız tıkalı.
Ne denli hain olduğunuzu biliyorum,
Doğuştan isyankâr olduğunuz biliniyor.
9Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum.
Ünümden ötürü kendimi tutuyorum,
Yoksa sizi yok ederdim.
10Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım,
Sıkıntı ocağında denedim.
11Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum.
Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim?
Bana ait olan onuru başkasına vermem.”
İsrail Kurtulacak
12 “Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle:
Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.
13Yeryüzünün temelini elimle attım,
Gökleri sağ elim gerdi.
Onları çağırdığımda
Birlikte önümde dikilirler.
14“Toplanıp dinleyin hepiniz:
Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi?
RAB'bin sevdiği kişi
O'nun Babil'e karşı tasarladığını yerine getirecek.
Gücünü Kildaniler'e karşı kullanacak.
15Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım,
Onu getirdim, görevini başaracak.
16“Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi:
Başlangıçtan beri açıkça konuştum,
O zamandan bu yana oradayım.”
Egemen RAB şimdi beni ve Ruhu'nu gönderiyor.
17Sizleri kurtaran İsrail'in Kutsalı RAB diyor ki,
“Yararlı olanı size öğreten,
Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten
Tanrınız RAB benim.
18“Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz!
O zaman esenliğiniz ırmak gibi,
Doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.
19Soyunuz kum gibi,
Torunlarınız kum taneleri gibi olurdu.
Adları ne unutulur,
Ne de huzurumdan yok olurdu.”
20 Babil'den çıkın, Kildaniler'den kaçın,
Sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu,
Haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın.
“RAB, kulu Yakup'un soyunu kurtardı” deyin.
21Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler,
Onlar için sular akıttı kayadan,
Kayayı yardı, sular fışkırdı.
22 “Kötülere esenlik yoktur” diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
48:1 İsrail Bkz. Yar.32:28 ve ilgili not. Yahuda Bkz. Yar.49:8 ve ilgili not. içtenlikle yapmazsınız Krş. Yşa.65:16 ve ilgili not.
48:2 Kutsal kentli Tapınağın bulunduğu Yeruşalim’de yaşayanlar (bkz. Yşa.52:1; Yşa.56:7; Yşa.57:13; Yşa.64:10-11; Yşa.65:11; ayrıca bkz. Yşa.4:3 ve ilgili notlar; Dan.9:24). İsrail’in Tanrısı’na dayandığınızı Bkz. Yşa.10:20; Yşa.31:1 ve Yşa.36:6,Yşa.36:9’un aksine; Hez.29:6-7. Her Şeye Egemen RAB’dir Bkz. Yşa.13:4 ve ilgili not.
48:3 Olup bitenleri Bkz. Yşa.41:22 ve ilgili not. gerçekleştiler Bkz. Yşa.42:9.
48:4 İnatçı... Tunç Bkz. Yer.6:28.
48:5 Bunları yapan putlarımızdır Bkz. Yşa.44:17-20 ve ilgili notlar.
48:6 yeni şeyler Bkz. Yşa.42:9 ve ilgili not. Mesih çağı (bkz. Yşa.9:1-7 ve ilgili notlar) ve yeni yer ile yeni gökle ilgili bildiriler (krş. Yşa.65:17). gizli şeyler Krş. Rom.16:25-26 ve ilgili notlar.
48:7 ş imdi yaratılıyor ‘Şimdi bildiriliyor’ anlamında.
48:8 Ne duydunuz, ne de anladınız Bkz. Yşa.1:3. kulaklarınız tıkalı Bkz. Yşa.6:10 ve ilgili not. isyankâr Bkz. Yşa.1:2; Yşa.46:8 ve ilgili notlar.
48:9 öfkemi geciktiriyorum Krş. Mez.78:38. Ünümden Tanrı’nın lâyık olduğu övgü.
48:10 arıttım... denedim Cezalandırmayla ilgili tasvirler (bkz. Yer.9:7; Hez.22:18-22; Mez.12:6 ve ilgili notlar). Mez.1:25 ve Mez.4:4’te de arınmadan söz edilir. Sıkıntı ocağında Geçmişte Mısır’da yaş adıkları kölelik kast edilir (bkz. Yas.4:20 ve ilgili not); ayrıca Yeruşalim’in düşüşü ve Babil sürgünü de buna dâhildir. Çekilen bu sıkıntılar hem cezalandırma hem de bir bakıma arındırma amacını güder (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
48:11 kendim için... bayağılaştırmanızı İsrail halkının, Yeruşalim’in düşüşüne ve ardından sürgüne sebep olan günahı yüzünden Tanrı’nın adı küçük düşürüldü (bkz. Hez.36:20-23 ve ilgili notlar). Bana ait olan onuru Krş. Yşa.48:9.
48:12 çağırdığım Tanrı’nın kulu ve seçilmiş halkı olmak üzere (bkz. Yşa.42:6; ayrıca bkz. Yşa.43:1 ve ilgili notlar). ilk... son Bkz. Yşa.41:4 ve ilgili not.
48:13 Babil’de sürgünde olan halk, tapınak ve Yeruşalim yıkıldığı ve kendilerini Tanrı’nın korumasından yoksun hissettikleri için inandıkları Tanrı’nın yerel bir ilâh olduğu şüphesine kapılmıştı. Bu yüzden Yeşaya, cesareti kırılmış sürgün Yahudiler’e, inandıkları RAB’bin her şeyin yaratıcısı ve her şeyden üstün olduğunu sık sık hatırlatır (bkz. Yşa.40:21-22,Yşa.40:26 ve ilgili notlar; Yşa.42:5; Yşa.51:13; krş. Mez.102:25).
48:14 Putlardan... önceden bildirebildi Bkz. Yşa.43:9 ve ilgili notlar. sevdiği kişi Büyük Koreş (bkz. Yşa.41:2 ve ilgili not). Babil’e Bkz. Yşa.13:1 ve ilgili not. tasarladığını Bkz. Yşa.46:10-11 ve ilgili not.
48:15 onu... çağırdım Koreş’i (bkz. Yşa.41:2 ve ilgili not). başaracak Bkz. Yşa.44:24-28; Yşa.45:1-4 ve ilgili notlar.
48:16 Başlangıçtan beri Koreş ve göreviyle ilgili ilk bildiriden beri (bkz. Yşa.41:25-27 ve ilgili notlar). açıkça konuştum Bkz. Yşa.45:19 ve ilgili not. beni... gönderiyor “RAB’bin kulu”na veya Yeşaya’ya yapılan gönderme. Ruhu’nu Krş. Yşa.42:1 ; Yşa.61:1 ve ilgili notlar.
48:17 kurtaran İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not. size öğreten... yürüten Peygamberler, kâhinler (bkz. Yşa.30:20-21; Mez.32:8-10 ve ilgili notlar) ve nihai olarak Mesih.
48:18 esenliğiniz... Doğruluğunuz Bkz. Yşa.45:8;Amo.5:24 ve ilgili notlar. Esenlik ve doğruluk arasındaki ilişki için bkz. ayrıca Amo.9:7; Amo.32:17; Amo.54:13-14; Amo.60:17; Mez.85:10; İbr.7:2; Yak.3:18.
48:19 Soyunuz kum gibi Bkz. Yşa.10:22; ayrıca bkz. Yar.13:16 ve ilgili not; Yar.22:17; Yer.33:22 ve ilgili not. Adları ne unutulur Bkz. Yşa.48:9; Yer.31:36.
48:20 Babil’den çıkın... kaçın Bkz. Yşa.52:12. Çünkü Tanrı Babil’i cezalandırmak üzeredir (krş. Va.18:4). Sevinç çığlıklarıyla Krş. Yşa.44:23; Yşa.49:13 ve ilgili notlar. dünyanın dört bucağına Bkz. Yşa.42:10 ve ilgili notlar. kulu Bkz. Yşa.41:8-9 ve ilgili not. kurtardı Bkz. Yşa.43:1 ve ilgili not.
48:21 susuzluk çekmediler... sular... kayadan Bkz. Çık.17:6 ve ilgili not; Say.20:11; ayrıca bkz. Yşa.43:19.
48:22 Bkz. Yşa.57:21. Kötülere Bkz. Yşa.1:2’ye ait not. esenlik Bkz. Yşa.39:8 ve ilgili not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş