Yunus 3

3
Yunus Ninovalılar'a Sesleniyor
1RAB Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi: 2“Kalk, Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir.”
3Yunus RAB'bin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki, ancak üç günde dolaşılabilirdi. 4 Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, “Kırk gün sonra Ninova yıkılacak!” diye ilan etti. 5Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı.
6Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu. 7Ardından Ninova'da şu buyruğu yayımladı:
“Kral ve soyluların buyruğudur:
Hiçbir insan ya da hayvan –ister sığır, ister davar olsun– ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. 8Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. 9Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız.”
10Tanrı Ninovalılar'ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2 sana söyleyeceklerimi halka bildir Peygamberlerin görevi, RAB’den aldıkları sözleri iletmektir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267).
3:3 RAB’bin sözü uyarınca... gitti Ancak hâlâ Ninovalılar’ın cezalandırılacağını umuyordu (bkz. Yun.4:1-5 ve ilgili notlar). öyle büyük bir kentti ki Bkz. Yun.4:11. Arkeolojik kazılarda, sonraları imparatorluk kenti olan Ninova’nın çevresinin yaklaşık 1 5 km olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, “ancak üç günde dolaşılabilirdi” ifadesi daha büyük bir alanı, örneğin Yar.10:11-12’de söz edilen Ninova, Rehovot-İr, Kalah ve Resen’den oluşan dört kentlik geniş bir yerleşim alanını (yaklaşık 100 km) akla getirmektedir. Bunun yanı sıra, “üç günde dolaşılabilecek” şeklinde tanımlanan uzaklık, orta derecedeki uzaklığı tanımlayan geleneksel bir ifade de olabilir (bkz. Yar.30:36; Çık.3:18 ve ilgili not; Yşu.9:16-17).
3:5-6 Oruç... çula... küle Bir kimsenin alçakgönüllülükle tövbe ettiğinin göstergesi (bkz. 1Kr.21:27; ayrıca bkz. Makale: Oruç, s.1030). Tanrı’ya inandı Ninovalılar, peygamberin uyarısını ciddiye alarak içtenlikte Tanrı’ya yönelir (krş. Mat.12:41); oysa İsrailliler aynı dönemde, Tanrı’nın onlarla yaptığı antlaşmaya uygun bir şekilde yaşamıyordu (bkz. 2Kr.14:25; ayrıca bkz. Çık.19:4-6). Ninova Kralı Asur Kralı (bkz. Yun.1:1-2’ye ait not).
3:8 hayvanlar Tövbeyle ilgili fermana hayvanların bile dâhil edilmesi (bkz. Yun.4:11) sıradışı bir durum olup Ninovalılar’ın RAB’bin merhametine ne denli ihtiyaç duyduğunu gösterir.
3:9 RAB’bin Yunus’u görevlendirmesinin amacı da buydu (bkz. Yun.1:1-2’ye ait not; Yer.18:7-10’a ait not).
3:10 yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti Bkz. Giriş ; 1Kr.21:28-29; 1Kr.21:29’a ait not ; Nahum: Giriş.

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş