13 RAB elini kuzeye doğru uzatıp
Asur'u yok edecek.
Ninova'yı viraneye,
Çöl gibi kurak bir alana çevirecek.
14Orası sürülerin, her türlü hayvanın yattığı yer olacak.
Sütun başlıklarında ishakkuşları, kır baykuşları barınacak.
Sesleri pencerelerde yankılanacak,
Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü,
Sedir kirişler ortaya çıkacak.
15 İşte budur güvenlikte olduğunu sanan,
“Bir ben varım, benden başkası yok” diyen eğlence düşkünü kent.
Nasıl da viraneye döndü,
Yabanıl hayvanlara barınak oldu!
Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4-3:8 RAB’bin hem Yeruşalim’e hem de öbür uluslara vereceği ceza (bkz. Amo.1:3-2:16 ve ilgili not).
2:13 kuzeye Ninova Yahuda Krallığı’nın doğusunda yer alıyordu, ancak Asur orduları Kenan topraklarına genellikle Arap Çölü üzerinden değil, Fırat boyunca batıya doğru yürüyerek kuzeyden saldırı düzenlerdi (bkz. 1:10’a ait not). Ninova’yı Bkz. Yunus ve Nahum kitapları. Ninova İÖ 612 yılında yıkıldığına göre, Sefanya bu tarihten önce hizmet etmiş olmalıdır. Çöl gibi kurakbir alana Bkz. Nah.3:17 ve ilgili not.
2:15 Bkz. Yşa. 2:6-22; 47:8,10 ve ilgili not. viraneye döndü Bkz. 2:13.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş