Efesliler 4:7-16

7Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. 8 Bunun için Kutsal Yazı şöyle der:
“Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı,
İnsanlara armağanlar verdi.”
9Şimdi bu “çıktı” sözcüğü, Mesih önce aşağılara, yeryüzüne[a] indi demek değil de nedir? 10İnen de O'dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da O'dur. 11Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder[b] ve öğretmen atadı. 12Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. 13Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. 14Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. 15Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. 16 O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:8 Mez.68:18’de (“sen yükseğe çıktın”; bkz. ilgili not), Tanrı’nın Yeruşalim’de bulunan tapınaktaki tahtına (göksel tahtının simgesi) “çıkması” anlatılır. Pavlus bununla, Mesih’in göğe çıkması arasında bağlantı kurar (bkz. Makale: Eski Antlaşma’dan Yapılan Alıntılar, s.1668). tutsakları peşine taktı Krş. 2Ko.2:14 ve ilgili not.
4:9 “çıktı”... indi Pavlus, mezmurdan alıntı yaparak Mesih’in yeryüzüne gelişini (beden alışını), ölümden dirilişini ve göğe yükselişini hatırlatma olanağı bulmuştur. aşağılara, yeryüzüne Grekçesi’nden “dünyanın aşağı kısımlarına” diye de çevrilebilir.
4:11 elçi Burada elçilerden, kilisenin kurulmasında oynadıkları rol nedeniyle söz edilmiştir (bkz. Ef.2:20; elçilerin nitelikleri için, Elç.1:21-22; ayrıca bkz. Mar.6:30; Rom.1:1; 1Ko.1:1-3 ; İbr.3:1 ve ilgili notlar). peygamber Tanrı’nın, halkının özel ihtiyacı veya durumuna uygun olarak sözünü doğrudan ilettiği kişidir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267; Elç.11:27; 1Ko.11:8-10 ve ilgili notlar). müjdeci Kurtuluş müjdesini duyurarak imanlılar topluluğunun büyümesine katkıda bulunan ve müjdeyi duyurma konusunda öbür Hıristiyanlar’ı eğiten kişidir (bkz. Elç.21:8). önder veöğretmen Grekçe’nin gramer yapısına bakıldığında bu iki hizmetin birbiriyle bağlantılı olarak ele alındığı görülür. Tanrı’nın halkına yol gösterip onu koruyanlar (“önder”, metnin Grekçesi’nde “çoban” olarak geçer), aynı zamanda Kutsal Yazılar’dan öğrendikleriyle topluluğu ruhsal bakımdan besler (öğretiş vererek); bu yüzden önderler özellikle öğretmenlik armağanına da sahiptir (krş. 1Ti.3:2 ; 2Ti.1Ti.2:22-25).
4:12 kutsallar hizmet görevini yapmak... üzere donatılsın 11. ayette söz edilen görevlilerin topluluktaki bütün hizmetleri yerine getirmeleri beklenmez ; yapmaları gereken, toplulukta ihtiyaç duyulan hizmetleri yürütebilecek imanlıları eğitip donatmalarıdır. Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın Ruhsal armağanlar kişisel yarar sağlamak için değil, topluluğun yararı için imanlıya verilir (bkz. Ef.4:16 ; 1Ko.12:7,1Ko.12:10). “Beden” ve “bina” kavramları, imanlılar topluluğunda birlik içinde gelişmeye ilişkin temel düşünceyi vurgular.
4:13 Sonunda Yalnızca süreyi değil, amacı da ifade eder. imanda Buradaki “iman”, ayetin devamında açıklandığı gibi, Yeni Antlaşma’da yer alan öğretisel temele ilişkindir (krş. Elç.2:42). Tanrı Oğlu’nu tanımada Birlik yalnızca sevgiyle veya dinsel bir duyguyla değil, Tanrı Oğlu’yla ilişkiyle, ortak anlayışla ve gerçekle ilgilidir. Mesih doluluğundaki olgunluk Bkz. Ef.1:22-23; Ef.3:16-19; Ef.5:18. “Olgunluk”, Mesih’in kusursuz karakterini yansıtır. Tanrı’nın imanlılar topluluğuna verdiği armağanlar doğru bir ş ekilde kullanıldığı takdirde imanlılar İsa Mesih’i artan ölçüde tanır ve ruhsal bakımdan olgunlaşır.
4:14 insanların... becerileriyle İnsanları Hıristiyan inancından uzaklaştırmaya çalışanlar her zaman yanılgıya düşmüş masum kişiler değil, bazen kasten aldatıcı ve kötü niyetlilerdir (krş. 1Ti.4:1-3). her öğretinin Çarpıtılmış ve sapkın öğretilerin. çocuklar Olgunlaşamamış imanlılar (krş. Ef.4:13; 1Ko.3:1) ; Mesih imanlısı, Tanrı’yı tanımakta ve kutsallıkta ilerledikçe sapkın öğretilerden uzaklaşacak ve doğru öğretiyi artan ölçüde benimseyecektir.
4:15 sevgiyle gerçeğe uyarak Sevgi ve gerçek, imanlının yaş amını niteleyen iki unsurdur. İmanlılar, başkalarının gelişmesi için elinden gelen çabayı göstererek sevgilerini sergilerler. “Gerçek” de, bu bağlamda, her imanlının kendisine verilen armağana ve göreve göre (Ef.4:11-12) başkalarının imanda, Tanrı Oğlu’nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmesi amacıyla hizmet etmesidir. Bedenin... büyüyeceğiz 13. ayetin farklı biçimde yeniden ifadesidir.
4:1-16 Pavlus bu bölüme kadar Tanrı’nın, İsrail halkı ile öbür uluslardan olan imanlıları kilisede yeni bir ilişki çerçevesinde birleştirdiğini ve imanlılar topluluğunun Tanrı’nın bilgeliğini yansıttığını anlatır. Buradan itibaren, imanlıların toplulukta birlik içinde gelişerek olgunlaşmaları için Tanrı’nın sağladıklarını anlatır.
4:16 Başın (Mesih’in) önderliğindeki bedenin üyeleri, gelişme sürecinde birbirlerine yardım ederler (krş. Rom.12:3-8). Bu yardımlaşma Rom.4:11-13’ te sözü edilen Tanrı halkının karşılıklı hizmetlerine örnektir. sevgide Ancak sevginin olduğu yerde olgunluğa ve birliğe ulaşılabilir (krş. Ef.4:2,Ef.4:15).

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş