Elçilerin İşleri 28

28
Malta'da
1Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. 2Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. 3Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. 4Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine, “Bu adam kuşkusuz bir katil” dediler. “Denizden kurtuldu, ama adalet onu yaşatmadı.” 5Ne var ki, elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. 6Halk, Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. “Bu bir ilahtır!” dediler.
7Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek üç gün dostça ağırladı. 8O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. 9Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. 10Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar; denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
Roma'ya Varış
11Üç ay sonra, kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. 12Sirakuza Kenti'ne uğrayıp üç gün kaldık. 13Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla iki günde Puteoli'ye vardık. 14Orada bulduğumuz kardeşler, bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar.
Sonunda Roma'ya vardık. 15Haberimizi alan Roma'daki kardeşler, bizi karşılamak için Appius Çarşısı'na ve Üç Hanlar'a kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. 16Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un, bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.
Pavlus'un Roma'daki Etkinlikleri
17Üç gün sonra Pavlus, Yahudiler'in ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi: “Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde, Yeruşalim'de tutuklanıp Romalılar'ın eline teslim edildim. 18Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. 19 Ama Yahudiler buna karşı çıkınca, davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu, kendi ulusumdan herhangi bir şikâyetim olduğu için yapmadım. 20Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya, işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım.”
21Onlar Pavlus'a, “Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık, oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi, kötü bir şey söylemedi” dediler. 22“Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz.”
23Pavlus'la bir gün kararlaştırdılar ve o gün, daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın Egemenliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın Yasası'na, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. 24Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. 25Birbirleriyle anlaşamayınca, Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar: “Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen Kutsal Ruh doğru söyledi. 26 Ruh dedi ki,
‘Bu halka gidip şunu söyle:
Duyacak duyacak, ama hiç anlamayacaksınız,
Bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz.
27Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı,
Kulakları ağırlaştı.
Gözlerini kapadılar.
Öyle ki, gözleri görmesin,
Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın,
Ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.’
28-29“Şunu bilin ki, Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir.”[a]
30Pavlus tam iki yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. 31Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın Egemenliği'ni tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1 Malta Grekler ve Romalılar tarafından Melita olarak bilinirdi. Sicilya İli’ne dâhildi.
28:2 Yerliler Grekçesi’nden ‘Barbarlar’olarak da çevrilebilir. Bu hakaret değildi; Grekler, Grekçe konuşmayan herkesi böyle adlandırırdı. Medeniyetten uzak kabilelerden farklı olan Malta halkının ataları Fenike’den gelmiş, Fenike lehçesi konuşuyorlardı ve tamamen Romalılaşmışlardı. yağışlı ve soğuk Ekim sonu veya kasım başıydı.
28:3 engerek yılanı Yerliler tarafından bu zehirli yılan öldürücü olarak biliniyor olmalı.
28:6 ş işmesini Yeni Antlaşma’da sadece Luka tarafından kullanılan, iltihaplanma anlamına gelen tıbbi bir terim (bkz. Luka: Giriş). Bu bir ilahtır dediler Krş. Elç.14:11-18.
28:7 baş yetkilisi Luka’nın burada kullandığı Grekçe terim, o dönem halk arasında yaygın olmasa da başka tarihsel kayıtlarla tutarlılık gösterir (krş. “vali”, Grekçesi antüpatos, Elç.13:7-8; “yargıçlar”, Grekçesi strategos, Elç.16:20-21; “kent yetkilileri”, Grekçesi politarhes, Elç.17:6; “Asya İli yöneticileri”, GrekçesiAsiarhes, Elç.19:31). Publius’un Soyadı belirtilmemiş bir Romalı adı. Bu, yerlilerin kendisini çağırdığı addı. Üç gün Muhtemelen kışı geçirmek için kalıcı barınaklar bulana dek (bkz. Elç.28:11).
28:11 Üç ay sonra Şubat sonu veya mart başında deniz yolculuğu mevsimi başlayana dek beklemek zorundaydılar. ikiz tanrılar “Zeus’un ikiz oğlu”nun, denizcilerin koruyucu ilahları olduklarına inanılırdı. simgesini Geminin baş tarafına işlenmiş bir oyma.
28:12 Sirakuza Sicilya adasının doğu kıyısında önemli bir kent.
28:13 Regium’a İtalya’nın güneybatı ucu yakınında ve ülkeyi Sicilya adasından ayıran boğazın en geniş noktasına yakın bir sahil kenti; Messina’nın karşısı. Günümüzdeki Reggio kenti. Puteoli’ye Regium’dan yaklaşık 320 km uzaklıkta bulunuyordu. Günümüzde Pozzuoli adını almış kent, Napoli Körfezi’nin kuzeyinde bulunur ve 120 km uzakta olmasına rağmen Roma’nın başlıca limanıdır. Nüfusu arasında hem Hıristiyanlar hem de Yahudiler bulunmaktaydı.
28:14 bir hafta kalmaya Ya yüzbaşının yapacak işleri vardı ya da yüzbaşı Pavlus’un ricası üzerine yolculuğu erteleme yetkisini kullanmıştı (bkz. Elç.27:42-44; ayrıca bkz. Elç.27:3).
28:15 Appius Çarşısı’na Roma’dan 70 km uzaklıkta, ahlâksızlığıyla tanınan küçük bir kent. Bazı Romalı Hıristiyanlar sırf Pavlus’u karşılamak için böylesine uzak bir yere gelmişti. Üç Hanlar Öbür Romalı imanlılar Pavlus’u burada karşıladılar. “Han” diye çevrilen Grekçe sözcük (taverna) aslında her türden dükkânı ifade etmek için kullanılırdı.
28:16 yalnız başına kalmasına Bkz. Elç.28:30. Kötü bir suç işlememişti ve siyasi tehlike yaratacak biri değildi. Bu yüzden kendi evinde yaşamasına izin verildi, ancak bir muhafız muhtemelen kendisine zincirlenmiş olarak sürekli onunla birlikteydi (Ef.6:20; Flp.1:13-14,Flp.1:17; Kol.4:3,Kol.4:18; Flm.10-14).
28:17 Yahudiler’in ileri gelenlerini İmparator Klavdius’un İS 48 yılında verdiği buyruk (bkz. Elç.18:2-3 ve ilgili not) geçerliliğini yitirmiş, böylece Yahudiler önderleriyle birlikte Roma’ya dönmüştü. Kardeşler Toplananların hepsi Yahudi kökenli imanlılardı (krş. Mesih’teki kardeşlerden söz eden Elç.28:15; bkz. Elç.11:1’e ait not).
28:20 İsrail’in umudu Bkz. Elç.26:6’ya ait not.
28:22 fikirlerini senden duymak isteriz Roma’daki Yahudiler İsa’nın Mesih olup olmadığı yönündeki tartışmadan haberdardılar. Bu yüzden Pavlus’u dinlemek istiyorlardı; Pavlus da, Yeruşalim’deki Yahudi önderlerin karşıt görüşleri buraya ulaşmadan fikirlerini sunmayı amaçlıyordu.
28:23 Musa’nın Yasası’na... peygamberlerin yazılarına Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma kısmının tümü anlamındadır (bkz. Luk.24:27,Luk.24:44).
28:26-27 Bu Eski Antlaşma ayetleri (Yşa.6:9-10; bkz. ilgili notlar), İsa tarafından da (bkz. Mat.13:13-15; Mar.4:12; Luk.1:9-10; Yu.12:39-40 ve ilgili notlar) benzer bir noktayı belirtmek için kullanılmıştır (krş. Rom.11:8).
28:28-29 Elçilerin İşleri kitabının ana fikri. Müjde tüm insanlara yöneliktir ve Pavlus kurtuluş bildirisini hem Yahudiler’e hem de öteki uluslara da iletmek için seçilmiş bir aracıdır (bkz. Elç.9:15 ve ilgili not; Rom.1:13; Rom.11:13).
28:30 tam iki yıl Pavlus kendisini suçlayanların Roma’da dava açmasını beklerken bir taraftan da Rab’be hizmet etti (Elç.28:31). Pavlus’un ev hapsinden serbest bırakıldığına dair çeşitli ipuçları vardır: (1) Elçilerin İşleri bu noktada aniden biter. (2) Pavlus, kiliseleri yakında ziyaret etmeyi umarak mektuplar yazdığına göre serbest bırakılacağını tahmin etmiş olmalıdır (bkz. Flp.2:24; Flm.22). (3) Kilise içi hizmetle ilgili mektuplardaki bazı ayrıntılar Elçilerin İşleri’nde verilen tarihsel kurguya uymaz. Bu ayrıntılar, Pavlus’un Elçilerin İşleri’nin bitimindeki olaylardan sonraAsya İli, Girit ve Yunanistan’a döndüğünü gösterir. (4) Pavlus’un İspanya’ya gittiğine dair rivayet (bkz. Rom.15 :23-24). Oraya gitmediyse bile bu rivayet, onun bu yolculuğa çıkabileceği bir zaman aralığı olduğunu düşündürür.
28:31 Elçilerin İşleri’nde Mesih’in kurtuluş müjdesinin, kitap boyunca söz edilen bütün engelleri aştığı görülür (ayrıca bkz. Giriş; Elç.1:8 ve ilgili not).

Videolar

Elçilerin İşleri Girişi

Genel Bakış: Eski çağlarda yazılmış olan birçok yapıtın yazarı gibi, bu kitabın yazarı da kendini doğrudan bize tanıtmıyor. Bununla birlikte, ikinci yüzyılda yaşamış ve bir kısmı İsa'nın elçilerini bizzat tanımış inanlı yazarların hepsi, bu kitabı Luka'nın yazdığında birleşiyorlar. Kitabın yakından incelenmesi halinde «sevgili hekim» Luka'nın (Kol.4:14) elinden çıktığına dair ipuçları görülebilir. Örneğin «biz» çoğul zamirinin kullanılmış olmasından yazarın, Pavlus'un yol arkadaşlarından biri olduğunu anlıyoruz (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16). Yazarın titiz biri olduğu su götürmez bir gerçek. Elçilerin İşleri Yeruşalim, Sezariye, Antakya, Efes, Korint, Atina, Roma ve daha birçok yere ilişkin kesin ve doğru tasvirlerle doludur. Arkeolojik araştırma ve bulgular, gidilen, gezilen yerlerin çeşitliliğine ve büyük kültür farklarına rağmen Luka'nın, kullandığı terim ve kavramlarda ne denli tutarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte Luka'nın kendisi, Elçilerin İşleri Kitabı'nın ilk inanlı topluluklarının bütün bir tarihçesi olmadığını ifade ediyor. Örneğin bölüm 8'de, topluluğun dağıtıldığını, inanlıların Müjde'yi yaya yaya dört bir yana gittiklerini yazar. Bunun sonucunda birçok yerde yerli topluluklar filizlenip gelişir. Ama Luka bu toplulukların tarihçesini yazmaya girişmez. Sonuç olarak, Elçilerin İşleri, kilisenin büyüyüp gelişmesinde önemli bir yer tutan, ders alabileceğimiz temel olaylar dizisini sunuyor bize.

İsa'nın göğe yükseldiği İ.S. 30 yılları ile Elçi Pavlus'un Roma'da tutuklandığı İ.S. 63 yılları arasındaki dönemi konu eden kitap, büyük olasılıkla bu tarihten az sonra yazıldı.

İncil'deki Yeri: Elçilerin İşleri, Luka'nın bir devamıdır. Her iki kitabın da Teofilos adında bir adama hitaben yazıldığı özellikle belirtiliyor. Luka, İsa'nın başlangıçtan göğe alındığı güne dek yapıp öğrettiklerini kaydeder (1:1-3). İncil'in ilk dört kısmından sonra yer alan ve Müjde'nin Yeruşalim'den Anadolu'ya, oradan da antik çağın merkezi Roma'ya yayılışını anlatan Elçilerin İşleri Kitabı, bu özelliğiyle bir köprü görevi görmekte ve İncil'deki mektuplara zemin hazırlamaktadır. Örneğin kitap, Pavlus'un, adını sanını anarak sonradan mektuplar yazdığı birçok kente yaptığı ziyaretleri anlatıyor. Elçilerin İşleri Kitabı'nın bir diğer önemli özelliği, inanlılar topluluğunun ders alabileceği ilkeleri de sergilemesidir.

Konusu: Elçilerin İşleri Kitabı, ilk Mesih inanlılarının Müjde'yi, «Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında» (1:8) nasıl yaymaya başladıklarını anlatır. Bütün bu olaylar Kutsal Ruh'un inanlılar topluluğuna verilmesiyle başlar (bölüm 2). Sonraki bölümler, Tanrı'nın kilisesini adım adım nasıl yönlendirdiğini gözler önüne serer. İsa'nın elçileri dolaşıp Müjde'yi yayarken Tanrı da yaptığı mucizelerle onların bildirisini doğruladı (3:1-10; 14:3). Kilise, Yahudi din önderlerinin başını çektiği karşı koymalara rağmen hızla büyüdü. Gerçekte Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğunun bütün ulusları kucaklayan bir kimliğe nasıl kavuştuğu, Elçilerin İşleri Kitabı'nda ön plana çıkan önemli konulardan biridir (10:1-11:18 ve 15. bölümün tamamı).

Ana Hatlar:

1:1-11 İsa'nın son buyrukları ve göğe alınması
1:12-8:3 Yeruşalim'deki inanlılar topluluğu
8:4-9:43 Tanrı sözünün Yahudiye ve Samiriye'de yayılması, Pavlus'un iman etmesi
10:1-11:30 Yahudi olmayan ilk inanlılar
12:1-25 Baskılara karşı zafer
13:1-28:31 Pavlus'un elçilik görevi:
13:1-14:28 İlk yolculuk
15:1-35 Yeruşalim'deki toplantı
15:36-18:22 İkinci yolculuk
18:23-21:16 Üçüncü yolculuk
21:17-28:31 Pavlus'un tutukluluk dönemi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş