Filipililer 2

2
Mesih'i Örnek Alın
1-2Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. 3Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. 4Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.
5Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. 6Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı[a]. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 9Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.
Kurtuluşunuzu Etkin Kılın
12Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama şimdi yokluğumda, kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. 13Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. 14-16Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki, boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun. 17Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum. 18Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın.
Timoteos ve Epafroditus
19Durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timoteos'u yanınıza gönderebileceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var. 20Timoteos gibi düşünen, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. 21Herkes kendi işini düşünüyor, Mesih İsa'nınkini değil. 22Ama Timoteos'un, değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi, Müjde'nin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz. 23Durumum belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum. 24Ben de yakında geleceğim, bu konuda Rab'be güveniyorum.
25Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi, omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epafroditus'u size geri yollamayı gerekli gördüm. 26Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu. 27Gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı; yalnız ona değil, acı üstüne acı duymayayım diye bana da acıdı. 28İşte bu nedenle, onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek. 29Onu Rab'de tam bir sevinçle kabul edin, onun gibi kişileri onurlandırın. 30Çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 Mesih’ten Mesih’le özdeşleşme (bkz. Yu.14:23; Gal.2:20) kurtuluşun temel gerçeklerinden biridir. Kurtuluşun bütün bereketleri ve meyveleri (örn. cesaret) Mesih’le olan ilişkiden doğar (örn. Gal.3:8-1 1; Rom.8:1; 2Ko.5:17; Gal.2:20; Makale: Kurtuluş, s.1716). sevgiden doğan bir teselli Tanrı’nın Mesih’te gösterdiği sevgiden gelen bilgi ve güvence (bkz. Yu.3:16; Rom.5:8; Rom.8:38-39; 1Yu.3:16; 1Yu.4:9-10,1Yu.4:16). Ruh’la bir paydaşlık Bkz. 2Ko.13:14. sevgi ve sevecenlik İmanlılardan dayanışma içinde ve anlayışlı olmaları beklenir (bkz. Flp.1:8 ve ilgili not; Kol.3:12). Pavlus, Müjde’yi birlik içinde savunan Filipili imanlıların söz konusu değerlere sahip olduğunu ima eder. aynı düşüncede Her imanlının tıpatıp aynı düşünmesinden değil, Müjde için birlikte çalışmaya ve birbirine hizmet etmeye istekli, alçakgönüllü bir tutuma sahip olmasından (Flp.2:5; bkz. Flp.4:2; Rom.12:16; Rom.15:5 ve ilgili not; 2Ko.13:11) söz edilmektedir. aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta İmanlılar arasında görülmesi beklenen birliğin niteliklerini belirtir.
2:3 bencil tutkular... boş övünme İmanlılar topluluğundaki birliği ve uyumu bozar (krş. Flp.1:17; bkz. Gal.5:19-21). alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın İmanlılar arasındaki birliği ve uyumu sağlar (bkz. Rom.12:10; Gal.5:13; Ef.5:21; 1Pe.5:5 ve ilgili not).
2:4 Kendi yararını düşünmek, başkalarının yararı da göz önüne alındığı sürece yanlış değildir (krş. Rom.15:1 ve ilgili not).
2:5 İmanlılar, Mesih’in kendini feda etmesine yol açan alçakgönüllü yaklaşımını ve başkalarına duyduğu sevgiyi örnek aldıkça O’na benzer olmak üzere değişebilirler (bkz. Flp.1:1-4; Mat.11:29; Yu.13:12-17).
2:6 Tanrı özüne sahip Bkz. Rom.9:5 ve ilgili not. özüne Tanrı’yı Tanrı yapan niteliklerin tamamına. Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı Tanrı olmasından kaynaklanan konumundan ve ayrıcalıklarından bir süreliğine feragat etmeye razı oldu.
2:7-8 kul özünü İsa’nın hizmetkâr kimliği vurgulanmaktadır (bkz. Mat.20:28). İsa Mesih, itaatkâr Oğul olarak Baba’nın isteğine daima boyun eğmiştir (bkz. Luk.21:41-42; Yu.4:34, Yu.5:19 ve ilgili not). insan benzeyişinde İsa Mesih sadece insana benzemekle kalmamış, bir insanın özelliklerini tamamen taşımıştır (bkz. Yu.1:14; Rom.8:3; İbr.2:17 ve ilgili notlar); O’nu öbür insanlardan ayıran tek nokta hiçbir şekilde günah işlememesidir (2Ko.5:21; İbr.4:15; 1Yu.3:8). ululuğunu bir yana bıraktı Grekçe’den “kendini boş kıldı” diye de çevrilebilir. Burada söz konusu olan, İsa Mesih’in yücelikten yoksun olması değil (bkz. Yu.1:17), Tanrı’ya eşitliğinden feragat ederek insan ve kul olmaya razı olması, kendini feda etmesidir. İnsanların yararı uğruna kendi konumundan ve ayrıcalıklarından bir süreliğine vazgeçerek Yu.3:16’ da açıklanan Tanrı’nın sevgisini göstermiştir. çarmıh üzerinde Çarmıha gerilme, devlete karşı ağır suç işlemiş olanlara uygulanan aşağılayıcı bir ölüm cezasıydı. Burada İsa Mesih’in gösterdiği büyük tevazu vurgulanmaktadır. İsa Mesih tamamen günahsız olduğu halde insanların günahlarını yüklenmeye ve lanetlenmiş biri olarak ölmeye razı olmuştur (bkz. Gal.3:13-14 ; İbr.12:2). ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı İsa Mesih’in Oğul olarak itaatkârlığının en büyük örneğidir (bkz. 2Ko.8:9; krş. İbr.5:7-8). Kendisinde yaşam olmasına rağmen (Yu.5:26), insanların sonsuz yaşama kavuşmaları uğruna günahın ücreti olan ölüme razı olmuştur (İbr.2:9-11).
2:9 yükseltti Bkz. Mat.28:18; Elç.2:33; krş. Yşa.52:13. her adın üstünde olan ad “RAB (YAHVE) İsa” (bkz. Flp.2:10-11 ; krş. Çık.3:14; Yşa.45:18-25; Ef.1:21; İbr.1:4-5 ve ilgili notlar). İsa Mesih kendini her açıdan bütünüyle feda ederek Tanrı’nın en büyük özelliklerinden birini yansıttı ve böylece (insan özü açısından) en yüce ada sahip oldu.
2:6-11 Bu ayetler şiirsel bir yapıya sahiptir. Birçok yorumcu, Mesih’in alçakgönüllülüğünden (Flp.2:6-8) ve yüceltilişinden (Flp.2:9-11) söz eden bu ayetlerin ilk Hıristiyanlar’a ait bir ilahi olduğu konusunda hemfikirdir (bkz. Kol.3:16’ya ait not).
2:10-11 İsa’nın adı Rab olan İsa. diz çöksün... açıkça söylesin Krş. Yşa.45:23; Rom.14:11. Tanrı’nın tasarısı, tüm insanların Rab olan İsa’ya tapınması ve hizmet etmesidir. Yargı gününde herkes O’nun Rab olduğunu ikrar edecektir.
2:12 Öyleyse Mesih’in benzersiz örneği nedeniyle (Flp.2:5-11). söz dinlediğiniz Bkz. Rom.1:5; Rom.15:18-19; 2Ko.10:5-6. aranızdayken Pavlus’un ikinci (bkz. Elç.16:12-40) ve üçüncü (bkz. Elç.20:1-3,Elç.20:6) müjdeleme yolculukları sırasında. kurtuluşunuzu... etkin kılın İmanlının kurtuluşu hak etmesinden değil, kurtuluşunu ruhsal büyüme ve gelişim aracılığıyla dışa vurmasından söz edilir. Kurtuluş sadece ilk ve son kez alınan bir armağan değil, Hıristiyan’ın imanla (dayanıklılık, alçakgönüllü hizmet ve ruhsal olgunlaşmayla) sürdüreceği bir süreçtir (krş. Mat.24:13; 1Ko.9:24-27; İbr.3:14; İbr.6:9-11; 2Pe.1:5-8). saygı ve korkuyla Tanrı’ya tam bir adanmışlıkla; kurtuluşunu etkin kılmaya çalışan imanlının Tanrı’ya ve insanlara karşı takınması istenen tavır.
2:13 hem istemeniz hem de yapmanız Niyet (veya iman) ve itaat birbiriyle bağlantılıdır (krş. Gal.5:6 ve ilgili not; Yak.2:18,Yak.2:20,Yak.2:2 2). sizde etkin olan Tanrı’dır Bkz. Kol.1:29 ve ilgili not.
2:14-16 Pavlus, imanlıların kurtuluşlarını etkin kılacak tutumlardan söz ediyor. çekişmeden İmanlılar topluluğuna yarar sağlamayan tartışmalara girilmemelidir (bkz. 2Ti.Flp.2:23; Tit.3:9). yıldızlar gibi parladığınız İmanlının tutumuyla çevrelerindeki insanların (dünyanın) tutumu arasındaki fark, karanlıkla ışık arasındaki fark kadar belirgin olmalıdır (krş. Mat.5:15-16; Ef.5:8-11). eğri ve sapık kuşağın Rab İsa’ya iman etmeyenler (bkz. Elç.2:40; Ef.2:1-3; krş. Mat.17:17). kusursuz ve saf... lekesiz Bkz. Flp.1:10-11 ve ilgili not. Mesih’in gününde Bkz. Flp.1:6’ya ait not. övünecek Pavlus kendisiyle değil, Tanrı’nın kendisi aracılığıyla yaptıklarıyla övünecektir (bkz. 1Se.2:19).
2:17 Pavlus’un Filipili imanlılara duyduğu sevginin büyüklüğünü anlatan bu ifade Eski Antlaşma’da geçen sunuları çağrıştırır (bkz. Çık.29:38-41; Say.15:1-12; 28 :7). Filipililer’in Tanrı’ya adanmışlıkları ve özverili hizmetleri ona sevinç vermektedir. imanınızın sunusu Gerçek imandan kaynaklanan büyük özveriler (bkz. Flp.2:13’e ait not).
2:17-18 seviniyor... siz de sevinin Pavlus, her şeye rağmen kurtuluşunun verdiği sevinci yitirmez ve Filipili imanlılardan da kurtuluşlarını etkin kılarak bu sevince ortak olmalarını bekler.
2:20 başka kimsem yok Timoteos, Flp.2:4’te verilen öğüdün iyi bir örneğiydi.
2:22 babasının yanında hizmet eden çocuk gibi Timoteos ile Pavlus arasındaki ilişkiden, 1. ve 2. Timoteos mektuplarında daha ayrıntılı söz edilmektedir.
2:19-23 Pavlus, Roma’da kendisiyle birlikte olan (bkz. Flp.1:1 ve ilgili not) Timoteos’u, Filipi’deki topluluğun durumu hakkında bilgi getirmesi için Filipi’ye göndermeyi tasarlamaktadır.
2:24 Pavlus kısa bir süre içinde serbest bırakılmayı beklemektedir (bkz. Flp.1:25).
2:25 elçiyi Krş. 2Ko.8:23.
2:28 kaygılarım Burada Tanrı’ya güvenmemeye bağlı bir endişe veya çaresizlik hissi söz konusu değildir (bkz. Flp.4:6’ya ait not). Pavlus, Epafroditus’un ihtiyaçlarına ilgisiz kalmamış (krş. 2Ko.11:28), bu şekilde imanlılar arasındaki dayanışmaya örnek olmuştur.
2:29 Rab’de İman kardeşi olarak (bkz. Rom.16:2).
2:25-30 Epafroditus, ölümle burun buruna gelmesinin (Flp.2:27,Flp.2:30) ardından Filipi’ye gönderilir.

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş