Hoşea 5

5
1“Ey kâhinler, işitin bunu!
Ey İsrailliler, dikkatle dinleyin!
Kulak verin, ey saraydakiler!
Bu yargı size uygulanacak.
Çünkü siz Mispa'da bir tuzak,
Tavor Dağı'na serilmiş bir ağ oldunuz.
2Başkaldıranlar azıttıkça azıttı,
Ama ben hepsini yola getireceğim.
3Efrayim'i tanırım,
İsrail'de de benim için gizli bir şey yok.
Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim,
Kirlenmiş İsrail.
4Yaptıkları işler Tanrıları'na dönmeye izin vermiyor,
Çünkü zina ruhu var içlerinde,
RAB'bi tanımıyorlar.
5İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor;
Suç içinde tökezliyor İsrail'le Efrayim,
Yahuda da birlikte.
6Davarlarıyla, sığırlarıyla RAB'bi aramaya gidecekler,
Ama bulamayacaklar.
Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.
7RAB'be ihanet ettiler,
Evlilik dışı çocuk yaptılar;
Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri,
Hem onları hem de tarlalarını.
8“Giva'da boru, Rama'da borazan çalın,
Beytaven'de savaş çağrısı yapın;
Düşman peşinizde, ey Benyaminliler!
9Azar günü Efrayim yıkıma uğrayacak,
Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına.
10Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor,
Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine.
11Baskı gördü Efrayim,
Ezildi yargı önünde,
Çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü.
12Ben Efrayimliler'e karşı güve,
Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım.
13“Efrayim hastalığını,
Yahuda yarasını görünce,
Efrayim Asur'a gitti,
Büyük kraldan yardım istedi.
Ama o size şifa veremez,
Yaranızı iyileştiremez.
14Çünkü ben Efrayim'e bir aslan,
Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım.
Ben parçalayacağım onları,
Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.
15Sonra gidip yerime döneceğim,
Onlar suçlarını kabul edinceye,
Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım.
Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 Mispa’da Ya (1) Şeria Irmağı’nın doğusundaki Gilat’ta bulunan Mispa (Yar.31:43-49) ya da (2) Benyaminoğulları’nın topraklarındaki Mispa (bkz. 1Sa.7:5 ve ilgili not). Tavor Dağı’na Yizreel Vadisi’nin güneydoğu kısmındaki dağlardan biri.
5:2 yola getireceğim RAB’bin İsrail halkını yargılamasının amaçlarından biridir ve peygamberlik kitaplarının önemli temalarındandır (bkz. Makale: Yargı, s.260).
5:4 Yaptıkları işler Bkz. Hoş.4:9; Hoş.7:2; Hoş.9:15; Hoş.12:2. Israrla putperestlik etmeleri (bkz. Yer.13:23). RAB’bi tanımıyorlar Bkz. Hoş.4:6; Yşa.1:3 ve ilgili not.
5:5 İsrail’in gururu Bkz. Yas.1:43; 1Sa.15:23; Neh.9:16; Eyü.35:12; Hez.16:56-57.
5:6 RAB’bi aramaya Eski Antlaşma döneminde bu, RAB’be dualar edip kurbanlar sunarak yaklaşmak anlamına gelir (bkz. Hoş.3:5 ve ilgili not; Amo.5:4-5). bulamayacaklar Bkz. Hoş.2:7; krş. Yşa.1:10-15; Amo.5:21-25; Mik.6:6-8. Çünkü tek amaçları felaketlerden kurtulmaktı ; ancak İsrail yalnızca RAB’be yürekten döndüğü zaman O’nu bulacaktır (bkz. Hoş.1:15; Hoş.3:5; Yas.4:29-31; Yer.29:13).
5:7 ihanet ettiler Bkz. Hoş.1:2 ve ilgili not. Yeni Ay törenleri Şölenlerle kutlanan bu bayram (bkz. örn. Hoş.2:11; 1Sa.20:5 ve ilgili not; Amo.8:5; Kol.2:16), cezalandırılmakta olan halk için keder içinde geçecektir. RAB’bin halkını cezalandırmak için bir ayın yeterli olacağı anlamına da geliyor olabilir.
5:8 Bazı yorumcular, 4-5. bölümlerdeki bildirilerinAram (Suriye) ile Efrayim (İsrail) arasındaki savaşla ilgili olduğunu öne sürer (bkz. 2Kr.16:5-9; Yşa.7:1-9 ve ilgili notlar). Giva’da Yeruşalim’in yaklaşık 3 km kuzeyi. boru Koç boynuzundan yapılırdı (bkz. Hoş.8:1; Yoe.2:1; Amo.3:6). Farklı amaçlarla çalınabilen boru, burada yaklaşan düşmanı haber verir. Rama’da Giva’nın kuzeyi. Beytaven’de Bkz. Hoş.4:15’e ait not.
5:9 yıkıma uğrayacak Bkz. Yer.25:11,Yer.25:38.
5:10 sınır taşlarının yerini değiştirenlere Toprak gasp eden kişi, bilge ve mutlak yetkili olan RAB’bin belirlediği bölge sınırlarını ihlal etmiş olurdu (bkz. Yşu.13-23. bölümler). Tevrat’ta yasaklanır, bilgelik yazılarında da akılsızlık olarak nitelenir (1Kr.15:16-22; bkz. Yas.19:14 ve ilgili not; Yas.27:17; Özd.15:25 ve ilgili not; Özd.23:10; Yşa.5:8; Mik.2:2). Gazabımı Bkz. Hoş.13:11.
5:13 hastalığını... yarasını İsrail ve Yahuda krallıklarının düşmanları tarafından uğratıldığı büyük zararları ifade eder (bkz. Yşa.1:5-6; Yşa.17:11; Yer.15:18; Yer.30:12-15). Asur’a gitti İsrail kralları Menahem ve Hoşea, Asur Kralı III. Tiglat-Pileser’e haraç ödemişlerdir (krş. 2Kr.15:19-20; 2Kr.17:3). Büyük kraldan Asur kralları, İÖ yaklaşık 11. yüzyıldan itibaren bu adla anılmışlardır.
5:14 Bkz. Hoş.13:7; Amo.1:2 ve ilgili not; Amo.3:8. RAB insanları, ulusları, doğayı birer cezalandırma aracı olarak kullanabilir (bkz. Yşa.10:5 ve ilgili not) ama İsrail’in cezalandırılmasının sorumlusu doğrudan doğruya kendisi olacaktır (bkz. Yşa.5:29; Yşa.42:22; Amo.9:1-4 ; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş