Mika 3:4

4Gün gelecek RAB'be yakaracaklar.
Ama O yanıtlamayacak,
Yüzünü onlardan gizleyecek.
Çünkü kötülük yaptılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-12 1-4. ayetler İsrail önderlerinin işledikleri günahlarla, 5-7. ayetler yalancı peygamberlerle, 9-12. ayetlerse önderler, kâ-hinler ve peygamberlerle ilgilidir.
3:2-5 RAB’bin antlaşmasına uymayan önderler ve sahte peygamberler görevlerini kendi çıkarları uğruna sürdürdüklerinden dolayı halkı gözetmez, hatta gerekli gördüğünde zulmederler. Oysa RAB’be bağlı hizmetkârlar, RAB’bin bildirdiklerini (bu ister yargılamakla ilgili ister kurtuluşla ilgili umut dolu sözler olsun) olduğu gibi iletir ve yerine getirir, halkın gerçek gereksinimini karşı larlar (bkz. Flp.2:20; Gal.4:17-19).
3:4 yanıtlamayacak Bkz. Mik.3:7. onlardan Önderlerden. Yüzünü... gizleyecek Bkz. Yas.31:17; Yşa.1:15.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş