Yeşaya 15

15
Moav Yıkıma Uğrayacak
(Yer.48:29-36)
1 Moav'la ilgili bildiri:
Moav'ın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu,
Moav'ın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.
2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa,
Tapınma yerlerine çıktı.
Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor.
İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.
3Çul giyiyorlar sokaklarda,
Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor,
Gözyaşları sel gibi.
4Heşbon ve Elale'nin haykırışları
Yahas'a ulaşıyor.
Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor,
Yürekleri korku içinde.
5Yüreğim sızlıyor Moav için.
Kaçanlar Soar'a, Eglat-Şelişiya'ya ulaştı,
Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşu'ndan,
Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.
6Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu.
Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.
7Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa,
Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.
8Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor,
Feryatları Eglayim'e, Beer-Elim'e dek ulaştı.
9Çünkü Dimon suları kan dolu,
Ama başına daha beterini getireceğim.
Moav'dan kaçıp kurtulanların,
Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-23:18 Öbür uluslara yönelik peygamberlikler (ayrıca bkz. Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler;Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15 ve ilgili notlar). Tanrı’nın kendi halkını yargılaması, putperest ulusları cezasız bırakacağı anlamına gelmez (bkz. Yer.25:29). Tanrı’nın öbür uluslara vereceği cezalar halkına sağlayacağı kurtuluşun bir parçasıdır (bkz. örn. Yer.10:12). Bu yüzden İsrailliler’in, Tanrı’nın yargılamak üzere olduğu bu uluslara güvenmemesi ve onlardan korkmaması gerekiyordu.
15:1-16:14 Bkz. Yer.48; Hez.25:8-11;Amo.2:1-3; Sef.2:8-11 ve ilgili notlar.
15:1 Moav’la Lut Gölü’nün doğusunda yer alan ve İsrail’in ezeli düşmanı olan ülke (bkz. Yşa.25:10 ve ilgili not; 2Kr.13:20). bildiri Bkz. Yşa.13:1’e ait not. viraneye Moav’ın İÖ 715-713’te Asur Kralı Sargon’un bir istilası sonucunda yıkıldığı düşünülmektedir (krş. Yer.48:1-17). Kîr Muhtemelen Kîr-Hereset’tir (bkz. 2Kr.3:25’e ait not).
15:2 Divon Arnon Irmağı’nın. kuzeyinde Gad oymağına ait bölge (bkz. Say.32:34-36). Tapınma yerlerine Tepelere kurulan putperest tapınakları (bkz. 1Kr.3:2’ye ait not). Nevo Arnon Irmağı’nın kuzeyinde, muhtemelen Nevo Dağı’nın (Yas.34:1) yakınlarında bir yer. Medeva Heşbon’un güneyinde (bkz. Yşa.15:4), bir zamanlar İsrailliler tarafından Sihon’un elinden alınan kent (bkz. Say.21:26,Say.21:30). saçlarını sakallarını kesiyor Derin bir yas işareti (Yer.48:37).
15:3 Çul Bkz. Va.11:3’e ait not. Damlarda Bkz. Yer.19:13 ve ilgili not.
15:4 Heşbon Lut Gölü’nün kuzey ucunun doğusunda yer alır (ayrıca bkz. Yer.48:34). İsrailliler tarafından ele geçirilmeden önce, bu kent Kral Sihon’un başkentiydi (bkz. Say.21:23-26). Elale’nin Heşbon’un kuzeyinde bulunan ve her zaman onunla birlikte anılan kent. Yahas’a Arnon Irmağı’nın hemen kuzeyinde ve Heşbon’dan yaklaşık 3 0 km uzaklıkta bir yer (Say.21:23; Yer.48:34).
15:5 Soar’a Muhtemelen Lut Gölü’nün doğu ucunun yakınlarındadır. Sodom’dan kaçan Lut bu kente sığınmıştı (bkz. Yar.14:2; Yar.19:23,Yar.19:30).
15:6 Nimrim suları Lut Gölü’nün güney ucunda bulunan Nimrim Vadisi ile özdeşleştirilir (krş. Yer.48:34).
15:7 Kavak Vadisi Muhtemelen Moav ile Edom sınırındadır.
15:8 Eglayim’e Moav’ın kuzey sınırı yakınlarında olabilir. BeerElim’e Bölge, Moav’ın güney sınırına yakın olmalıdır.
15:9 Dimon suları kan İbranice’de ‘kan’ anlamında kullanılan sözcük (dam) “Dimon” sözcüğünü andırır. Ayrıca Arnon Irmağı yakınlarındaki “Divon” (Yşa.15:2) üzerinde de muhtemelen aynı sözcük oyunu yapılmaktadır. Savaşta pek çok Moavlı’nın öleceği anlatılmak isteniyor. aslan YaAsur ordusuna (krş. Yşa.5:29; Yer.50:17) ya da gerçek aslanlara yapılan gönderme.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş