Yeremya 48:1-17

48
Moav'a İlişkin Bildiri
1 Moav'a ilişkin:
İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
“Vay Nevo'nun başına gelenlere!
Çünkü viraneye çevrilecek.
Kiryatayim utandırılacak, ele geçirilecek.
Misgav utandırılacak, kırılıp dökülecek.
2Moav artık övülmeyecek,
Heşbon'da onun yıkımı için düzen kuracak,
‘Haydi, şu Moav ulusuna son verelim’ diyecekler.
Ey Madmen[a], sen de susturulacaksın,
Kılıç kovalayacak seni.
3Horonayim'den feryat duyulacak:
‘Kent mahvoldu, büyük yıkıma uğradı!’
4“Moav yıkılacak,
Yavrularının ağlayışı duyulacak.
5 Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşu'ndan,
Horonayim inişinde
Yıkımın neden olduğu acı feryatlar duyuluyor.
6Kaçın, canınızı kurtarın!
Çölde yaban eşeği[b] gibi koşun!
7“Evet, başarılarına, mal varlığına güvendiğin için
Sen de ele geçirileceksin.
İlahın Kemoş da kâhinleri ve görevlileriyle birlikte
Sürgün edilecek.
8Yok edici her kente uğrayacak,
Tek kent kurtulmayacak.
Vadi yerle bir olacak,
Yayla altüst edilecek” diyor RAB.
9“Moav toprağına tuz dökün, kısırlaşsın,
Kentleri öyle viran olacak ki,
Kimse yaşamayacak oralarda.
10Lanet olsun RAB'bin işini savsaklayana!
Kılıcını kan dökmekten alıkoyana lanet olsun!
11Moav gençliğinden bu yana güvenlikteydi,
Şarap tortusu gibi durgun kaldı,
Bir kaptan öbürüne boşaltılmadı,
Sürgüne gönderilmedi.
O yüzden tadını yitirmedi, kokusu bozulmadı.
12“Ama onu boşaltacak adamları göndereceğim günler geliyor” diyor RAB, “Onu boşaltacaklar. Kaplarını boşaltacak, küplerini paramparça edecekler. 13İsrail halkı güvendiği Beytel'den nasıl utandıysa, Moav da Kemoş ilahından öyle utanacak.
14“Nasıl, ‘Biz yiğidiz,
Savaşa hazır askerleriz’ dersiniz?
15Moav ve kentlerini yerle bir eden,
Saldırıya geçti.
En seçkin gençleri kesime gidecek.
Adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral böyle diyor.
16Moav'ın yıkımı yakında geliyor,
Uğrayacağı felaket hızla yaklaşıyor.
17Dövünün onun için,
Ey çevresinde yaşayan, ününü bilen sizler!
‘Kudret asası,
Görkemli değnek nasıl da kırıldı!’ deyin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. Yer.25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
48:1 Moav’a ilişkin Bkz. Yar.19:36-38; Yşa.16:6. Bu ülke Lut Gölü’nün doğusunda, bugünkü Ürdün’ün sınırları içerisindeydi. Moav’ın kuzey bölgesi üzüm ve yaz meyveleri açısından verimliydi. Bu ürünlere ek olarak koyun yetiştiriciliği Moavlılar’ı zenginleştirmişti ve tarih boyunca ciddi istilalardan görece uzak kaldıklarından güvenlik kaygısı yaşamıyorlardı. Moavlılar, Yahudiler’in ezeli düşmanıydı ve her iki taraf da dönem dönem karşılıklı saldırılarda bulunmuşlardı. Tarihçi Josefus yazılarında (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 10.9.7), Yeremya’nın Moav’ın yıkılışı yla ilgili peygamberlik sözlerinin “Nebukadnessar’ın krallığının yirmi üçüncü yılında” (İÖ 582’de) yerine geldiğini belirtmektedir. Nevo’nun... Kiryatayim Bu kentler aslında Ruben oymağına verilmişti (bkz. Say.32:3,Say.32:37-38; Yşu.13:19). Nevo, Kiryatayim ve bu bölümde söz edilen öbür kentlerin adlarına, Moav Kralı Meşa (bkz. 2Kr.3:4) tarafından yaklaşık İÖ 840’ta yazılan ve 1868’de ortaya çıkarılan önemli bir Moav yazıtında da rastlanmaktadır.
48:7 Putperest halklar bir yerden göç ettiklerinde, ilahlarının da kendileriyle birlikte taşındıklarına inanıyorlardı. Kemoş Bkz. Yer.48:13,Yer.48:46. Moav’ın baş ilahı (bkz. Say.21:20; 1Kr.11:7,1Kr.11:33; 2Kr.3:26-27; 2Kr.23:13).
48:8 Yok edici Bkz. Yer.48:32. Muhtemelen Nebukadnessar. Vadi... Yayla Moav’ın batı bölgesinin büyük kısmı Şeria Vadisi’ne bakmaktadır.
48:9 Bkz. Yer.17:6. Moav toprağına tuz dökün Ekilmeye uygun alanlarını verimsizleştirmek amacıyla.
48:10 savsaklayana RAB’bin Moav’ı yok etmek üzere belirlediği kişilere, atandıkları görevin önemi vurgulanır.
48:11 Şarap tortusu gibi Üzüm bağlarıyla ünlü Moav için uygun bir benzetmedir (bkz. Yer.48:32-33; Yşa.16:8-10). Sürgüne gönderilmedi İsrailliler’in aksine. Moav halkı, sürgüne gönderilmediği için küstahça bir gurura kapılmıştı.
48:12 günler geliyor RAB Moav’ı yok edecektir (bkz. Yer.48:1’e ait not).
48:13 İsrail halkı İÖ 722-721’de sürgüne gönderilen İsrail (kuzey) Krallığı halkı. Beytel’den Krş.Amo.3:14; Amo.4:4; Yarovam’ın buzağı şeklindeki altın putları yerleştirdiği kentlerden biri (bkz. 1Kr.12:25-33).
48:15 yerle bir eden Nebukadnessar. Kral Bkz. Yer.46:18’e ait not. Burada ilah Kemoş’tan değil, Yüce Kral olan RAB’den söz edilmektedir.
48:17 çevresinde yaşayan, ününü bilen Sırasıyla yakındaki ve uzaktaki uluslar kastedilmektedir. Kudret Bir zamanlar Moavlılar güçlü bir ulustu (bkz. Yer.27:3; 2Kr.1:1; 2Kr.3:5; 2Kr.24:2). asası... değnek Yetki ve egemenlik simgeleri (bkz. Yar.49:10, Say.24:17; Say.25:1-3).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş