Yeşaya 58

58
Gerçek Oruç
1“Avaz avaz bağırın, çekinmeyin,
Sesinizi boru sesi gibi yükseltin;
Halkıma isyanlarını,
Yakup soyuna günahlarını bildirin.
2Bana her gün danışıyor,
Yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış!
Doğru davranan,
Tanrısı'nın buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi...
Benden adil yargılar diliyor,
Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış[a].
3Diyorlar ki, ‘Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor,
İsteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?’
“Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor,
İşçilerinizi eziyorsunuz.
4Orucunuz kavgayla, çekişmeyle,
Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor.
Bugünkü gibi oruç tutmakla
Sesinizi yükseklere duyuramazsınız.
5İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz?
İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı?
Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı?
Siz buna mı oruç, RAB'bi hoşnut eden gün diyorsunuz?
6Benim istediğim oruç,
Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,
Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,
Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?
7Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?
Barınaksız yoksulları evinize alır,
Çıplak gördüğünüzü giydirir,
Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,
8Işığınız tan gibi ağaracak,
Çabucak şifa bulacaksınız.
Doğruluğunuz önünüzden gidecek,
RAB'bin yüceliği artçınız olacak.
9O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak,
Feryat ettiğinizde, ‘İşte buradayım’ diyecek.
“Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya[b],
Kötücül konuşmalara son verirseniz,
10Açlar uğruna kendinizi feda eder,
Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,
Işığınız karanlıkta parlayacak,
Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.
11RAB her zaman size yol gösterecek,
Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek.
İyi sulanmış bahçe gibi,
Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.
12Halkınız eski yıkıntıları onaracak,
Geçmiş kuşakların temelleri üzerine
Yeni yapılar dikeceksiniz.
‘Duvardaki gedikleri onaran,
Sokakları oturulacak hale getiren’ denecek sizlere.
13“Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü çiğnemezseniz,
Şabat Günü'ne ‘Zevkli’,
RAB'bin kutsal gününe ‘Onurlu’ derseniz,
Kendi yolunuzdan gitmez,
Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz,
O günü yüceltirseniz,
14RAB'den zevk alırsınız.
O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,
Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum.”
Bunu söyleyen RAB'dir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
56:9-59:15 Bu kısımda yer alan pek çok ayet, Babil sürgününden önceki ya da sürgün sırasındaki dönemler hakkındadır.
58:1 boru sesi gibi Bkz. Çık.19:19; Çık.20:18-19. isyanlarını Bkz. Yşa.1:2 ve ilgili not. günahlarını Bkz. Yşa.1:4; Yşa.59:12-13.
58:2 danışıyor Bkz. Yşa.55:6 ve ilgili not; krş. Yşa.1:11. Bana yaklaşmaktan Krş. Yşa.29:13 ve ilgili not. Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış İbranice’den, “Onlara yakın olmamı istiyorlarmış” diye de çevrilebilir.
58:3 Oruç tuttuğumuzu... oruç tuttuğunuz Bkz. Makale: Oruç, s.1030 ; Yşa.58:6. Yeruşalim’in düşüşünden sonra oruç günleri artırıldı (bkz. Lev.16:29; ayrıca bkz. Zek.Lev.8:19 ve ilgili not). fark etmiyorsun Aynı tutum Mal.3:14’te de görülmektedir (bkz. ilgili not; krş. Luk.18:12). İşçilerinizi eziyorsunuz Bkz. Yşa.3:14-15; Yşa.10:1-2.
58:4 yükseklere duyuramazsınız Dinsel eylemler ikiyüzlülükle yapıldığı sürece karşılık beklenmemelidir (bkz. Yşa.1:15; Yşa.59:2).
58:5 oruç... isteklerini denetlemesi Bkz. Mat.6:16-18. Kamış gibi Kırılgan, alçakgönüllü anlamında (bkz. Yşa.42:3). çul ve kül... oruç Bkz. Yar.37:34; Ezr.8:23; Ezr.10:6; Yoe.1:13-14; Yun.3:5-6; Va.11:3’e ait notlar. hoşnut eden Bkz. “Kabul edilen” Yşa.56:7; Yşa.60:7; Lev.1:3; krş. Rom.12:1.
58:6 Haksız yere zincire Yeruşalim kuşatması sırasında İbrani köleler özgür bırakılmış, ancak sonradan efendileri tarafından tekrar köleleştirilmişlerdi (bkz. Yer.34:8-11 ve ilgili notlar). boyunduruğa Bkz.Asurlular’ın yüklediği boyunduruktan söz edilen Yşa.58:9; krş. Yşa.9:4; Yşa.10:27. Ezilenleri Bkz. Yşa.1:17.
58:7 Yiyeceğinizi açla paylaşmak... evinize alır... giydirir Gerçek doğruluğun göstergeleri (bkz. Eyü.31:17-20; Hez.18:7,Hez.18:16 ; Mat.25:34-40 ve ilgili notlar).
58:8 Işığınız RAB’bin sağladığı kurtuluş sevinci (bkz. Yşa.9:2; Yşa.60:1-3; Mez.27:1 ve ilgili not). ş ifa Bkz. Yşa.57:18 ve ilgili not. önünüzden gidecek... artçınız olacak Bkz. Yşa.52:12 ve ilgili not. RAB’bin yüceliği Çöldeki bulut ve alev sütununa bir gönderme (bkz. Yşa.4:5-6; Çık.13:21; Çık.14:20 ve ilgili notlar).
58:9 RAB yanıtlayacak Bkz. Yşa.30:19. İş te buradayım Bkz. Yşa.65:1. başkalarını suçlamaya İbranice’den birebir çevirisi: “parmakla göstermeye”. Kötücül konuşmalara Bkz. Özd.2:12; Özd.6:12,Özd.6:17,Özd.6:19 ve ilgili notlar.
58:10 Açlar... Yoksulların Bkz. Yşa.58:6-7 ve ilgili notlar. Işığınız Bkz. Yşa.58:8 ve ilgili not.
58:11 yol gösterecek Bkz. Yşa.57:18 ve ilgili not. Kurak topraklarda Bkz. Yşa.35:7. sizi doyurup Hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçları karşılar (bkz. Yşa.32:2’ye ait not). İyi sulanmış bahçe Yşa.1:30’un aksine. Tükenmez su kaynağı Yer.15:18’in aksine (bkz. ilgili not; krş. Yu.4:10,Yu.4:14 ; Yu.7:37,Yu.7:39).
58:12 eski yıkıntıları... Geçmiş kuşakların temelleri Bkz. Yşa.44:24-28 ve ilgili notlar; Yşa.61:4; Hez.36:10; Amo.9:11,Amo.9:13-15 ve ilgili notlar. Duvardaki gedikleri onaran Krş. Neh.2:17 ve ilgili not.
58:13 Kutsal günümde Tanrı’ya tapınmak için ayrılmış bir gün. Şabat Günü’nü Bkz. Yşa.56:2 ve ilgili not. Zevkli Bkz. Mez.1:2; Mez.37:4. Kendi yolunuzdan Bkz. Amo.8:5.
58:14 RAB’den zevk Bkz. Yşa.61:10. yüksek yerlerine çıkarır Böylece yeryüzünü denetim altına alacaktır (bkz. Yşa.33:16 ve ilgili not; ayrıca bkz. Hab.3:19). mirasıyla doyururum RAB, halkının, vaat edilmiş topraklarda bolluk içinde yaşayacağından söz etmektedir (bkz. Yas.32:13-14).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş