Elçilerin İşleri 22

22
1“Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin” dedi. 2-3 Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti: “Ben Yahudi'yim. Kilikya'nın Tarsus Kenti'nde doğdum ve burada, Yeruşalim'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi, ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. 4 İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. 5Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım, oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti.
6“Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken, birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. 7Yere yıkıldım. Bir sesin bana, ‘Saul, Saul! Neden bana zulmediyorsun?’ dediğini işittim.
8“ ‘Ey Efendim, sen kimsin?’ diye sordum.
“Ses bana, ‘Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım’ dedi. 9Yanımdakiler ışığı gördülerse de, benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar.
10“ ‘Rab, ne yapmalıyım?’ diye sordum.
“Rab bana, ‘Kalk, Şam'a git’ dedi, ‘Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek.’ 11Parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan, yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler.
12-13“Orada Hananya adında dindar, Kutsal Yasa'ya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudiler'in kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve, ‘Saul kardeş, gözlerin görsün!’ dedi. Ve ben o anda onu gördüm.
14“Hananya, ‘Atalarımızın Tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve Adil Olan'ı görüp O'nun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir’ dedi. 15‘Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak O'nun tanıklığını yapacaksın. 16Haydi, ne bekliyorsun? Kalk, O'nun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın!’
17-18“Ben Yeruşalim'e döndükten sonra, tapınakta dua ettiğim bir sırada, kendimden geçerek Rab'bi gördüm. Bana, ‘Çabuk ol’ dedi, ‘Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler.’
19“ ‘Ya Rab’ dedim, ‘Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. 20 Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman, ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım.’
21“Rab bana, ‘Git’ dedi, ‘Seni uzaktaki uluslara göndereceğim.’ ”
Roma Vatandaşı Pavlus
22Pavlus'u buraya kadar dinleyenler, bu söz üzerine, “Böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil!” diye seslerini yükselttiler.
23-24Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan, Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. 25Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki, Pavlus orada duran yüzbaşıya, “Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?” dedi.
26Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. “Ne yapıyorsun?” dedi. “Bu adam Roma vatandaşıymış.”
27Komutan Pavlus'un yanına geldi, “Söyle bakayım, sen Romalı mısın?” diye sordu.
Pavlus da, “Evet” dedi.
28Komutan, “Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim” diye karşılık verdi.
Pavlus, “Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım” dedi.
29Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da, onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
Pavlus Yüksek Kurul'un Önünde
30Komutan ertesi gün, Yahudiler'in Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti, başkâhinlerle bütün Yüksek Kurul'un toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip Kurul'un önüne çıkardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:1 Kardeşler Bkz. Elç.11:1’e ait not.
22:2-3 İbrani dilinde Aramice. Yahudiler İÖ beşinci yüzyıl civarlarında sürgün dönemindeyken kendi dilleri yerine Aramice konuşmaya başladılar; bu yüzden zaman geçtikçe İbranice anlayanların sayısı azaldı. Tarsus Kenti’nde doğdum Pavlus hem Roma vatandaşlığına sahipti hem de doğma büyüme Tarsuslu’ydu (Elç.21:39). Tarsus önemli bir ticaret merkezi, üniversite kenti ve önemli yolların kavşak noktasıydı. burada... büyüdüm Pavlus Yeruşalim’e küçük yaşta gelmiş olmalı. Gamaliel Bkz. Elç.5:34-35’ e ait not.
22:4 İsa’nın yolundan gidenlere... zulmeder Bkz. Elç.9:1-4 ; Elç.9:1-2’ ye ait not.
22:5 Başkâhin Kayafa artık ölmüş ve Hananya başkâhin olmuştu (bkz. Elç.23:2 ve ilgili not), sadece başkâhinliğe ait kayıtlar Pavlus’un tanıklığını doğrulayabilirdi. kurul Yahudi Yüksek Kurulu (bkz. Mar.14:55 ve ilgili not).
22:8 zulmettiğin Bkz. Elç.9:4’ e ait not.
22:9 söylediklerini anlamadılar Sesi duymuşlar (Elç.9:7), ancak ne söylendiğini anlamamışlardı.
22:14 Adil Olan’ı görüp Krş. Elç.3:14; Luk.23:47 ve ilgili notlar. Pavlus’u müjdenin gerçekliğine ikna eden olay, ölümden dirilen İsa’yı görmekti (bkz. Elç.26:16; 1Ko.9:1; 1Ko.11:7-8 ; Gal.1:11-16).
22:16 günahlarından arın Bkz. Makale:Vaftiz, s. 1591.
22:17-18 Ben Yeruşalim’e döndükten sonra Elç.9:26’ da ve Gal.1:17-18’de anlatılan ziyaretten söz eder. tapınakta Pavlus Mesih imanlısı olduktan sonra da tapınağa saygı göstermeye devam etti.
22:20 onayladım Pavlus’un bu ifadesi, onun Yüksek Kurul üyesi olduğunun kesin bir kanıtı değildir (bkz. Elç.26:10’a ait not). Pavlus Yüksek Kurul üyelerinin bu eylemine ortak olmakla yaptıklarını onaylamış olmuştu.
22:23-24 komutan Bkz. Elç.21:31’e ait not. kamçılanarak Bkz. Mar.15:15 ve ilgili not.
22:25 yüzbaşıya Bkz. Elç.10:1’e ait not. Roma vatandaşını Roma yasasına göre, bir köle veya yabancıyı itirafa zorlamak için kamçı kullanılabilirdi, ancak Roma vatandaşları değnekle dövülmek, kamçılanmak ve çarmıha gerilmek gibi her tür alçaltıcı cezadan muaftı.
22:28 yüklü bir para ödeyerek Roma vatandaşı olmanın üç yolu vardı: (1) Roma’ya dikkate değer bir hizmette bulunmak; (2) vatandaşlık hakkını yüksek bir fiyata satın almak; (3) anne babanın Roma vatandaşı olması. Pavlus’un babasının veya atalarının Roma vatandaşlığına nasıl sahip olduğu bilinmemektedir, ancak Roma vatandaşlığına doğuştan sahip olduğu için konumu, ücret karşılığı bu vatandaşlığa sahip olan yüzbaşıdan daha yüksektir.
22:29 korktu Krş. Filipi’deki yargıçların benzer tepkisi, Elç.16:38.
22:30 hapisten getirtti Aslında Pavlus artık tutuklu değildi ve Yüksek Kurul onu alıkoymak istemeseydi tamamen özgür kalabilirdi. başkâhinlerle Bkz. Tablo: Yahudi Mezhepleri, s. 1418. Bunların çoğu Saduki’ydi (bkz. Mar.12:18-19‘a ait not).Ancak artık Yüksek Kurul’da birkaç Ferisi de vardı (krş. Mar.14:55’ e ait not).

Videolar

Elçilerin İşleri Girişi

Genel Bakış: Eski çağlarda yazılmış olan birçok yapıtın yazarı gibi, bu kitabın yazarı da kendini doğrudan bize tanıtmıyor. Bununla birlikte, ikinci yüzyılda yaşamış ve bir kısmı İsa'nın elçilerini bizzat tanımış inanlı yazarların hepsi, bu kitabı Luka'nın yazdığında birleşiyorlar. Kitabın yakından incelenmesi halinde «sevgili hekim» Luka'nın (Kol.4:14) elinden çıktığına dair ipuçları görülebilir. Örneğin «biz» çoğul zamirinin kullanılmış olmasından yazarın, Pavlus'un yol arkadaşlarından biri olduğunu anlıyoruz (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16). Yazarın titiz biri olduğu su götürmez bir gerçek. Elçilerin İşleri Yeruşalim, Sezariye, Antakya, Efes, Korint, Atina, Roma ve daha birçok yere ilişkin kesin ve doğru tasvirlerle doludur. Arkeolojik araştırma ve bulgular, gidilen, gezilen yerlerin çeşitliliğine ve büyük kültür farklarına rağmen Luka'nın, kullandığı terim ve kavramlarda ne denli tutarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte Luka'nın kendisi, Elçilerin İşleri Kitabı'nın ilk inanlı topluluklarının bütün bir tarihçesi olmadığını ifade ediyor. Örneğin bölüm 8'de, topluluğun dağıtıldığını, inanlıların Müjde'yi yaya yaya dört bir yana gittiklerini yazar. Bunun sonucunda birçok yerde yerli topluluklar filizlenip gelişir. Ama Luka bu toplulukların tarihçesini yazmaya girişmez. Sonuç olarak, Elçilerin İşleri, kilisenin büyüyüp gelişmesinde önemli bir yer tutan, ders alabileceğimiz temel olaylar dizisini sunuyor bize.

İsa'nın göğe yükseldiği İ.S. 30 yılları ile Elçi Pavlus'un Roma'da tutuklandığı İ.S. 63 yılları arasındaki dönemi konu eden kitap, büyük olasılıkla bu tarihten az sonra yazıldı.

İncil'deki Yeri: Elçilerin İşleri, Luka'nın bir devamıdır. Her iki kitabın da Teofilos adında bir adama hitaben yazıldığı özellikle belirtiliyor. Luka, İsa'nın başlangıçtan göğe alındığı güne dek yapıp öğrettiklerini kaydeder (1:1-3). İncil'in ilk dört kısmından sonra yer alan ve Müjde'nin Yeruşalim'den Anadolu'ya, oradan da antik çağın merkezi Roma'ya yayılışını anlatan Elçilerin İşleri Kitabı, bu özelliğiyle bir köprü görevi görmekte ve İncil'deki mektuplara zemin hazırlamaktadır. Örneğin kitap, Pavlus'un, adını sanını anarak sonradan mektuplar yazdığı birçok kente yaptığı ziyaretleri anlatıyor. Elçilerin İşleri Kitabı'nın bir diğer önemli özelliği, inanlılar topluluğunun ders alabileceği ilkeleri de sergilemesidir.

Konusu: Elçilerin İşleri Kitabı, ilk Mesih inanlılarının Müjde'yi, «Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında» (1:8) nasıl yaymaya başladıklarını anlatır. Bütün bu olaylar Kutsal Ruh'un inanlılar topluluğuna verilmesiyle başlar (bölüm 2). Sonraki bölümler, Tanrı'nın kilisesini adım adım nasıl yönlendirdiğini gözler önüne serer. İsa'nın elçileri dolaşıp Müjde'yi yayarken Tanrı da yaptığı mucizelerle onların bildirisini doğruladı (3:1-10; 14:3). Kilise, Yahudi din önderlerinin başını çektiği karşı koymalara rağmen hızla büyüdü. Gerçekte Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğunun bütün ulusları kucaklayan bir kimliğe nasıl kavuştuğu, Elçilerin İşleri Kitabı'nda ön plana çıkan önemli konulardan biridir (10:1-11:18 ve 15. bölümün tamamı).

Ana Hatlar:

1:1-11 İsa'nın son buyrukları ve göğe alınması
1:12-8:3 Yeruşalim'deki inanlılar topluluğu
8:4-9:43 Tanrı sözünün Yahudiye ve Samiriye'de yayılması, Pavlus'un iman etmesi
10:1-11:30 Yahudi olmayan ilk inanlılar
12:1-25 Baskılara karşı zafer
13:1-28:31 Pavlus'un elçilik görevi:
13:1-14:28 İlk yolculuk
15:1-35 Yeruşalim'deki toplantı
15:36-18:22 İkinci yolculuk
18:23-21:16 Üçüncü yolculuk
21:17-28:31 Pavlus'un tutukluluk dönemi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş