İbraniler 9

9
Eski Tapınma Düzeni
1İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. 2 Bir çadır kurulmuştu. Kutsal Yer denen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunurdu. 3 İkinci perdenin arkasında En Kutsal Yer denen bir bölme vardı. 4 Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış Antlaşma Sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları vardı. 5 Sandığın üstünde Bağışlanma Kapağı'nı[a] gölgeleyen yüce Keruvlar[b] dururdu. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz.
6 Her şey böyle düzenlendikten sonra kâhinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirler. 7 Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez. 8Kutsal Ruh bununla çadırın ilk bölmesi durdukça, kutsal yere giden yolun henüz açıkça gösterilmediğini belirtiyor. 9Bu, şimdiki çağ için bir örnektir; sunulan kurbanlarla sunuların tapınan kişinin vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor. 10Bunlar yalnız yiyecek, içecek, çeşitli dinsel yıkanmalarla ilgilidir; yeni düzenin başlangıcına kadar geçerli olan bedensel kurallardır.
Mesih'in Kanı
11Ama Mesih, gelecek[c] iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. 12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. 13Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor. 14Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!
15Bu nedenle, çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma[ç] zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. 16Ortada bir vasiyet[d] varsa, vasiyet edenin ölümünün kanıtlanması gerekir. 17Çünkü vasiyet ancak ölümden sonra geçerli olur. Vasiyet eden yaşadıkça, vasiyetin hiçbir etkinliği yoktur. 18Bu nedenle ilk antlaşma bile kan akıtılmadan yürürlüğe girmedi. 19 Musa, Kutsal Yasa'nın her buyruğunu bütün halka bildirdikten sonra su, al yapağı, mercanköşkotu ile danaların ve tekelerin kanını alıp hem kitabın hem de bütün halkın üzerine serpti. 20“Tanrı'nın uymanızı buyurduğu antlaşmanın kanı budur” dedi. 21 Aynı biçimde çadırın ve tapınmada kullanılan bütün eşyaların üzerine kan serpti. 22 Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.
Son Kurban
23Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla, ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. 24Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi. 25Başkâhin her yıl kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yer'e girer; oysa Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi. 26Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. 27-28 İnsanın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1 İlk antlaşmanın Sina Dağı’nda yapılan antlaşmanın.
9:2-5 kandillik Bkz. Çık.25:31-40; Çık.27:21; Çık.40:24. masa ve adak ekmekleri Bkz. Çık.25:23-30; Çık.40:22; Lev.24:5-8. altın buhur sunağı Bkz. Çık.30:1-6; Lev.16:12-14. antlaşma sandığı Bkz. Çık.25:10-16. man... değnek... Levhalar Bkz. Çık.16:33-34’e ait notlar; ayrıca bkz. Say.17:8-10. yüce Keruvlar Bkz. Bilgi Kutusu, s. 1808; Say.7:89. Bağışlanma Kapağı Bkz. Çık.25:17 ve ilgili not.
9:7 yılda bir kez Yedinci ayın onuncu günü olan Günahları Bağış latma Günü’nde (Yom Kippur’da, Lev.16. bölüm ve ilgili notlar). bilmeden işlediği suçlar Bkz. İbr.5:2 ve ilgili not.
9:8 Kutsal Ruh Bkz. İbr.3:7-8 ve ilgili not. çadırın ilk bölmesi durdukça Yetkin olmayan kâhinliği ve kurbanlarıyla Eski Antlaşma düzeni (İbr.8:7-8,İbr.8:13; bkz. İbr.5:9’a ait not). Tapınak kurallara uygun olarak düzenlense ve yapılması gerekenler doğru bir şekilde yerine getirilse bile, bu düzen günahı asla ortadan kaldıramazdı (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716).
9:9 ş imdiki çağ için bir örnektir Tanrı’nın buyrukları doğrultusunda Musa’nın kurduğu tapınma çadırı ve daha sonra bunun yerine inşa edilen tapınak, içindeki her şeyle ve tapınma düzeniyle birçok ruhsal gerçeği simgeler (bkz. Çık 25. bölüm). Örneğin, “perdeler” kutsal Tanrı’ya O’nun buyurduğundan farklı bir yöntemle yaklaşılamayacağını, “masa” ve “ışı k” tapınağın Tanrı’nın “evi” olduğunu, “Antlaşma Sandığı” Tanrı’nın halkı arasında bulunduğunu, “asa”, “man” ve “Tevrat levhaları” da Tanrı’nın sağlayışını hatırlatır. kurbanlarla sunuların Bkz. İbr.5:1;Lev.2:1 ve ilgili not.
9:10 yeni düzen Mesih tarafından yürürlüğe konulan yeni antlaşma. Bu yeni düzende Mesih’in üstün kâhinlik düzeni vardır (7. bölüm), tapınak artık göksel tapınaktır (İbr.4:14-16; İbr.9:11-12,İbr.9:21-24) ve Mesih’in günahları kaldıran kurban olarak ölümü sayesinde artık günahlar için kurban sunmaya ihtiyaç yoktur (İbr.9:26-2 8; İbr.10:18).
9:11 gelecek Bazı elyazmalarında “gelmiş” diye geçer. dahabüyük, daha yetkin çadırdan Göksel tapınaktan (İbr.9:24; İbr.8:1-2; bkz. İbr.5:9’a ait not).
9:12 Tekelerle danaların kanıyla Bkz. Lev.17:11’e ait not. ilk veson kez girdi Mesih ebedi kurtuluşu sağladıktan sonra göksel tapınağa yükseldi (bkz. Elç.1:9-11). O’nun bir kereliğine sunduğu kurban ebediyen geçerlidir ve tekrarlanmaya ihtiyacı yoktur (bkz. İbr.7:27’ye ait not).
9:13 düve külü bedensel açıdan temizliyor Say.19. bölümde buyrulduğu gibi, insan ölüsüne dokunduğu için dinsel açıdan kirli sayılan kimselerin üzerine kül serpilirdi; ancak insanı günahtan arındıramazdı.
9:14 sonsuz Ruh aracılığıyla Mesih’i, görevini tamamlamak üzere güçlendiren Kutsal Ruh’tur (bkz. Mat.11:17-18,Mat.11:28; Luk.4:18-19). lekesiz Bkz. Lev.22:19-21. kendini... sunmuş olan Kurban da, kurbanı sunan da İsa’ydı. ölü işlerden Bkz. İbr.6:1-2 ve ilgili not. vicdanımızı... temizleyeceği Günahın yarattığı içsel kirliliği kaldıracağı.
9:15 vaat edilen sonsuz mirası Yer.31:31-34’te belirlenmiş miras (bkz. İbr.8:8-12’ye ait not). Mesih’in günahkârların yerine ölmesiyle miras geçerli hale geldi. yeni antlaşmanın Bkz. İbr.7:22; İbr.8:6,İbr.8:13. aracısı Bkz. İbr.8:6 ve ilgili not. fidye olarak Bkz. Mar.10:45 ve ilgili not.
9:16 vasiyet “Antlaşma” ve “vasiyet” için Grekçe’de aynı sözcük kullanılır. Mirasçılar, vasiyet eden kişi ölmeden söz konusu miras üzerinde hak iddia edemez (İbr.9:17). Mesih’in birçok tanık önünde gerçekleşen ölümü (bkz. Mar.15:39; Yu.19:34-35) sonucunda vaat edilen ebedi miras (Yu.9:15) vârisler için hazır hale gelmiştir.
9:18 kan akıtılmadan ‘Ölüm olmadan’ anlamında.
9:18-20 Bkz. Çık.24:4-8.
9:21 Bkz. örn. Lev.8:10,Lev.8:19,Lev.8:30.
9:22 Bkz. Lev.17:11’e ait not.
9:23 aslı göklerde olan örneklerin Bkz. İbr.8:5.
9:24 ş imdi bizim için Tanrı’nın önünde görünmek üzere Bkz. İbr.9:26-28; İbr.7:25; 1Yu.2:1 ve ilgili notlar.
9:26 çağların sonunda İsa Mesih yeryüzüne gelişiyle eski antlaşma dönemini sonlandırıp dünyanın son çağı olan görkemli Mesih çağını başlattı (bkz. İbr.1:2-3’e ait notlar).
9:27-28 ikinci kez... görünecektir Bkz. Mat.24:3-21; Mat.25:31-46; Yu.14:3; 1Ko.1:7; 1Ko.15:23; 1Se.2:19; 1Se.4:13-5:11; 2Se.1:6-10 ; Tit.2:13; 2Pe.1:3-12 ; Va.3:10-11; Va.19:11-16. kurtuluş getirmek için Bkz. Rom.8:29-30; Flp.3:20-21; 1Yu.3:2. kendisini bekleyenlere Krş. 2Ti.İbr.4:8; Tit.2:13.
8:1-10:18 Bu ayetlerde söylenenler, Yer.31:31-34 ayetlerinin yorumuna dayanır ve Mesih’in daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğunu kanıtlar (Yer.7:22).

Videolar

İbraniler Girişi

Genel Bakış: Yazar ne kendi kimliğini, ne de mektubu kime yazdığını açıklıyor. Böylece işimiz, metinde verilen ipuçlarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalıyor. Yazarın kendisi, İsa'nın on iki elçisi arasında yer almaz; ama İsa'nın öğretilerini ilk izleyicilerinden duymuştur (2:2-3). Eski Antlaşma'yı iyi bildiği apaçık; Eski Antlaşma'dan yaptığı 29 aktarmanın yanısıra, 50'nin üzerinde bölümden de söz eder. Geleneksel başlıkla (İbraniler'e) içeriğin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını gösteriyor. Bu insanlar, daha önce ölüm derecesinde olmamakla birlikte, inançları uğruna büyük baskılara uğramışlardı1. Ama şimdi o kadar gayretli görünmüyorlar. Bunun için inandıklarına sımsıkı sarılmaya özendiriliyorlar2. Mektubun İ.S. 70'ten önce yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Yeruşalim'deki tapınağın İ.S. 70 yılında yıkılmasından hiç söz edilmiyor. Tersine yazar, tapınakta sürekli sunulan sunulardan söz ediyor (örn. 9:6-9).

Mektubun İçeriği: Yazarın ilk sözleri, iletmek istediği bildiriyi özetliyor: «Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir». İbraniler, özde Tanrı Oğlu'na ilişkin bir mektuptur3. Yazar, Oğul'u meleklerden (1:4-14; 2:15-18) ve Musa'dan (3:2-6) üstün gösterir. Zayıflıklarımızı bilen, «Kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkan» ve kendisinin aracılığıyla «Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtarabilen» başkâhin O'dur (4:15; 9:26; 7:25). Başkâhin olarak ortaya çıkması, Kutsal Yasa'da değişikliği gerekli kılıyor4; yeni bir antlaşma eskisinin yerini alıyor. Bu yeni antlaşmaya göre Tanrı diyor ki, «Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak... Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım»5. İsa, Tanrı'nın huzuruna giden yeni bir yol açtı. Biz de Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliriz (10:19-22).

Mektup ayrıca Tanrı'dan uzaklaşmak tehlikesiyle ilgili uyarılar içerir6. «İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır» ifadesinin yer aldığı 11. bölüm, iman konusunda eşsiz bir bölümdür. İmanda örnek alınacak erkek ve kadınlardan söz ediliyor. Bunlar öyle kişiler ki, «Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.»

Mektubun son bölümü uygulamaya yönelik öğütler içerir.

Ana Hatlar:

1:1-3 Giriş
1:4-3:6 Mesih'in üstünlüğü
3:7-4:13 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın
4:14-7:28 Başkâhinimiz Mesih
8:1-9:28 Daha iyi bir antlaşma
10:1-39 Daha iyi bir kurban
11:1-40 İmanın zaferi
12:1-29 Tanrı sözünü reddetmeyin
13:1-25 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş