Koloseliler 3

3
Mesih'te Yeni Yaşam
1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. 2Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. 3Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. 4Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.
5Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini –fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü– öldürün. 6Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. 7Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. 8Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. 9 Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız; 10eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı'na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. 11Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar[a], İskit[b], köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.
12 Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. 13 Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. 14Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. 15Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun! 16 Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin. 17Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.
Yeni Yaşamda Aile, Toplum İlişkileri
18 Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. 19 Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. 20 Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab'bi hoşnut eder. 21 Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.
22 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın. 23-24Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. 25 Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:4 Mesih göründüğü zaman Mesih’in ikinci gelişinden söz edilmektedir (bkz. 1Yu.3:2).
3:5,8 Bkz. Rom.1:29-31.
3:6 Tanrı’nın gazabı Tanrı’nın günaha karşı tutumu asla değişmez, günahın adilce cezalandırılması için gerekeni istisnasız yapacaktır (bkz. Rom.1:18’e ait not).
3:9-10 İnsan Mesih’e iman eder etmez, Mesih’in ölüm ve diriliş inde Mesih’le özdeşleşir. Artık alışmış olduğu yaşam tarzına tutsak olan eski insan değildir ; bu yüzden kendisinden artık yeni yaradılışına yaraşır biçimde yaşaması beklenir (bkz. Kol.1:12-14; krş. Rom.13:12; Gal.3:27; Ef.4:22-24).
3:10 bilgiye Bkz. Kol.1:10; Kol.2:2-3 ve ilgili not. yeni yaradılışı Bkz. 2Ko.1:16-17. Yaratıcısı’na benzer Bkz. Yar.1:26’ya ait not.
3:11 barbar Grekler’in Grek olmayan herkes için kullandığı ‘yabancı’ anlamına gelen bu sözcük, zamanla uygar olmadığı düşünülen insanlar için kullanılır hale gelmiştir. İskit Çok eski çağlarda Karadeniz’in kuzey ve doğusunda yaşamış göçebe bir halk olan İskitler, özellikle vahşilikleri ile tanınırlardı. Mesih her şeydir ve her şeydedir Mesih’teki yeni yaşamda kültür, ırk, yaş, cinsiyet, sosyal konum ve eğitim seviyesinin hiçbir önemi yoktur ; önemli olan, imanlıların Mesih’e ait olmasıdır (bkz. Gal.3:28 ve ilgili not).
3:12 Tanrı’nın... seçilmişleri Eski Antlaşma döneminde İsrail halkı böyle adlandırılıyordu (Yas.4:37) ; Mesih’in gelişiyle birlikte tüm imanlılar topluluğu böyle adlandırılmaktadır (bkz. 1Pe.2:9 ve ilgili not; ayrıca bkz. Ef.1:4’e ait not). Kutsal Kitap, Tanrı’nın seçiminin insanın sorumluluğunu azalttığını asla öğretmez. Hıristiyanlar kurtuluşa kavuşmak üzere belirlendiklerinden dolayı Tanrı’yı hoşnut edecek biçimde yaşamak için her türlü çabayı göstermelidirler (bkz. 2Pe.1:3-11). giyinin Bkz. Mez.109:29’a ait not.
3:14 Bkz. 1Ko.13:13 ve ilgili not.
3:15 Mesih’in esenliği Sert ve kavgacı tutum yerine, Mesih’ten kaynaklanan barışçıl tutum. Bu tutum, imanlının tüm ilişkilerine egemen olmalıdır (krş. Mat.10:34 ve ilgili not). Şükredici olun ! Bkz. Ef.5:20.
3:16 Mesih’in sözü Mesih’in öğretisinden söz eder. Bu ayette, özellikle Mesih’in sözlü olarak ilettiği öğreti kastedilmektedir. mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler Yeni Antlaşma’nın en önemli öğretilerinden bazıları, Pavlus’un mektuplarında korunmuş olan Hıristiyan ilahilerinde bulunur (Kol.1:15-20; Ef.5:14; Flp.2:6-11; 1Ti.3:16). “Mezmurlar”, halk arasında “Zebur” diye bilinir. Birçok Zebur bölümü (bkz. Luk.20:42-43; Luk.24:44; Elç.1:20; Elç.13:32,Elç.13:33); tapınma ilahileri şeklinde bestelenmiştir (krş. 1Ko.14:26 ve ilgili not). “İlahi”terimi, özellikle Tanrı’yı ve O’nun karakterini yüceltmek için söylenen (bkz. Mat.26:30 ve ilgili not; İbr.2:12) Eski Antlaşma mezmurlarına benzeyen övgü ezgileri için kullanılır. “Ezgiler”de, Eski Antlaşma mezmurlarında olduğu gibi, Tanrı’nın yaptıkları anlatılır ve bunlar için Tanrı yüceltilir (bkz. Ef.5:19; Va.5:9 ve ilgili not; Va.15:3-4).
3:20 her konuda Ailenin istekleri Kutsal Kitap’a aykırı olmadığı sürece (bkz. Elç.5:29).
3:23-24 miras Bkz. 1Pe.1:3-4; İbr.9:15 ve ilgili notlar.
3:25 ayrım yapılmayacaktır Bkz. Elç.10:34-35 ve ilgili not.
3:18-4:1 Bkz. Ef.5:22-6:9 ve ilgili notlar.
3:22-4:1 Pavlus ne köleliği ne de efendilere başkaldırıyı onaylar ; aksine, hem köleleri hem de efendileri, ilişkilerinde Hıristiyan ilkelerini uygulayarak kölelik düzenini içten değiştirmeye davet eder. Pavlus’un bu mektupta kadınlar, kocalar, çocuklar ve babalardan çok köleler ve efendilere hitap etmesinin nedeni, muhtemelen köle Onisimos’un (Kol.4:9) Tihikos ile birlikte hem Koloseliler’e yazılan bu mektubu hem de Kolose’de yaşayan efendisi Filimon’a yazılan mektubu götürüyor olmasıdır.
3:1-4:6 İmanlıların kendi kimliğini bilmesi, Tanrı’nın isteğini yerine getirmekte güç sağlar. Pavlus ilk önce imanlılarla ilgili gerçekleri tanımlar (Kol.3:1-3,Kol.3:9-10), ardından bu kimliğe sahip olanlardan beklenenleri sıralar (Kol.3:1-2,Kol.3:5,Kol.3:8; Kol.3:12-4:6). Özet olarak imanlılar, Mesih’te nasıl bir yaşama kavuştularsa, günlük yaş amda da öyle davranmaya çağrılmaktadır (krş. Rom.6:1-13).

Videolar

Koloseliler Girişi

Genel Bakış: Kolose, Denizli'nin 16 km. doğusunda bulunuyordu. Pavlus, oraya henüz gitmemişti; ama Epafras, büyük olasılıkla Pavlus Efes'teyken, onun temsilcisi olarak Müjde'yi Kolose'ye ulaştırmıştı. Bu arada, «Asya İli'nde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti»1. Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri Pavlus'a bildiren de Epafras'tı. Pavlus, bundan sonra Tihikos ve Onisimos'u bu mektupla birlikte Kolose'ye gönderir2.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Kolose'deki inanlıların içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur3. Onlar için hararetle dua eder4; aralarında yanlış öğreti yayanların bulunmasından kaygı duyar5. Anladığımız kadarıyla bu öğreti, Yahudi din kuralları (Şabat Günü, bayramlar ve yiyeceklerle ilgili kurallar) ile sonradan Gnostisizm diye adlandırılan felsefe akımının karmaşığıdır. Özel bilgilere duyulan tutku, çilecilik ve meleklere tapınmayı da içerirdi. Pavlus, «bedenin başı» durumunda olan Mesih'e dayanmayan bu öğretiye şiddetle saldırıyor6.

Pavlus inanlıların dikkatini yine Mesih'e çekerek O'nun üstünlüğünü vurguluyor. O, «görünmez Tanrı'nın görünümü», «bütün yaratılışın ilk doğanı»dır. «Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır» ve «Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü»7. Koloseliler'i şu sözlerle uyarıyor: «Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın»8. Tanrı'yı daha iyi tanımalarını istiyor9.

Yanlış öğretiler bireyleri iyi davranmaya da yöneltemiyor. «Benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur»10. Pavlus, «Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri»11 olan Koloseli inanlıların, «Rab'be yaraşır biçimde yaşamalarını, O'nu her yönden hoşnut etmelerini»12 ister. Böylece 3:1 ile 4:6 arasında kalan ayetler, inanlıların nasıl davranması gerektiği konusunu işliyor.

Ana Hatlar:

1:1-12 Koloseliler'e selam ve dualar
1:13-23 Mesih'in üstünlüğü
1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti
2:6-15 Mesih'te yaşayın
2:16-23 Yanlış öğretilere karşı uyarılar
3:1-4:6 Mesih'te yeni yaşam
4:7-18 Haberler ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş